Objecttype Kunstwerk

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 22.1
Herkomst IMWA Kern
Definitie Civieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf.
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object Nee
Begrip Id-50960cac-c94d-42b7-b937-e78311015bb6,Id-2ec10971-be51-4223-b448-9d204ebdb6ffOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
geometrie2D Geometrische representatie van het object als punt-, lijn-, of (multi)vlak. GM_Object 0..*
geografischeOrientatie Richting in graden van de ligging van het object t.o.v. het noorden. Te gebruiken voor het aangeven van de geografische oriëntatie van het object op de kaart. Decimal 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Kunstwerk [0..*] begrenst AfvoergebiedAanvoergebied [0..*]

ToDo

Kunstwerk [1..*] isOnderdeelVan Kunstwerkcomplex [0..1]

ToDo

Kunstwerk [0..*] isOnderdeelVan Oppervlaktewaterlichaam [0..*]

ToDo

Kunstwerk [0..*] isOnderdeelVan Waterbergingsgebied [0..*]

ToDo

Kunstwerk [0..*] isOnderdeelVanWaterkering Waterkering [0..1]

ToDo

Kunstwerk [0..*] ten behoeve van Versterkingsproject [1..1]

ToDo
Generalisaties
Kunstwerk is een generalisatie van BodemvalDefinitie: Een kokervormige constructie met een verhoogd middengedeelte dat twee wederzijds gelegen wateren met elkaar verbindt.Herkomst definitie: Aquo-lex
Kunstwerk is een generalisatie van CoupureEen onderbreking in een waterkering voor de doorvoer van een weg of spoorweg, die bij extreme waterstanden afsluitbaar is.
Kunstwerk is een generalisatie van DuikerDefinitie Een kokervormige constructie met als doel de wederzijdse verbinding tussen oppervlaktewater te waarborgen, waarbij in principe de bodem van de waterloop, in tegenstelling tot die van de brug, wordt onderbroken.Herkomst definitie: Aquo-lex
Kunstwerk is een generalisatie van GemaalDefinitie: Een gemaal dient in principe om water van een laag peil naar een hoog peil te brengen, waarvan de noodzaak kan liggen in wateroverschot aan de lage kant (afvoer) of in waterbehoefte in het gebied aan de hoge kant (aanvoer).
Kunstwerk is een generalisatie van SluisSluis:

Een kunstmatige, beweegbare waterkering die de verbinding tussen twee wateren kan afsluiten of openstellen en daartoe van deuren of schuiven is voorzien.Stormvloedkering:

Keersluis die gesloten wordt bij zeer hoge buitenwaterstanden.
Kunstwerk is een generalisatie van StuwVaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen.
Kunstwerk is een generalisatie van VasteDamDefinitie: Dwars door een water gelegen afsluiting, bedoeld om water te keren of te beheersen.Herkomst definitie: Aquo-lex
Kunstwerk is een generalisatie van Verbeterinstallatieinstallatie met als doel het verwijderen van vervuiling uit het water waardoor de waterkwaliteit verbetert
Kunstwerk is een generalisatie van VispassageEen kunstmatige passage ten behoeve van de vistrek bij kunstwerken in wateren
Kunstwerk is een generalisatie van VoordeDefinitie: Een doorwaadbare, doorgaans verharde, plaats in de waterloop, die dient voor de oversteek van die waterloop.Herkomst definitie: Aquo-lex
Kunstwerk is een generalisatie van ZandvangToDo
Specialisaties
Kunstwerk is een specialisatie van [[|]]
Kunstwerk is een specialisatie van WaterkeringEen waterkerende kunstmatige hoogte of natuurlijke hoogte of hooggelegen gronden, inclusief de daarin aanwezige waterkerende elementen.
Kunstwerk is een specialisatie van Waterstaatswerkoppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk


Toelichting