Expertgroepen

Voor het beheer en onderhoud van de Aquo-standaard heeft het Informatiehuis Water (IHW) een aantal expertgroepen (EG's) opgericht. In de expertgroepen zitten inhoudelijk deskundigen vanuit de waterschappen, Rijkswaterstaat en (drinkwater-) laboratoria; alle partijen die (inhoudelijk) met de uitwisseling van gegevens over water te maken hebben. Op hun vakgebied adviseren de leden van de expertgroepen het IHW over voorgestelde wijzigingen. Dit doen ze met een brede blik naar de standaard, dus niet alleen vanuit de eigen wensen, of alleen vanuit de vraag van de indiener. De leden van de expertgroepen vertegenwoordigen alle Aquo-gebruikers en zorgen er met hun kennis voor dat de Aquo-standaard duidelijk, correct en beheersbaar blijft.
De expertgroepen vergaderen twee keer per jaar bij IHW in Amersfoort. Het IHW heeft de wijzigingsvoorstellen (evt. met hulp van de expertgroep leden) zo voorbereid dat duidelijk is wat er precies in de standaard gewijzigd zal gaan worden als het wordt doorgevoerd. De leden van de expertgroepen wordt gevraagd om tot een unaniem advies te komen voor het Centraal College van Deskundigen-Datastandaarden (CCvD-D). Het CCvD-D besluit op basis van de adviezen van EG en Technische Werkgroep of het voorstel wordt doorgevoerd of niet.
Op Aquo-SharePoint kunt u zien welke wijzigingsvoorstellen zijn ingediend. Kies in de linker kantlijn de betreffende EG en u ziet welke wijzigingsvoorstellen zullen worden behandeld.


Wilt u aanwezig zijn bij een overleg? Dat kan na aanmelding. Indieners van wijzigingsvoorstellen die behandeld worden, worden altijd uitgenodigd voor het betreffende expertgroep overleg om het wijzigingsvoorstel toe te lichten. Wilt u lid worden van een EG en heeft u de expertise die nodig is in de betreffende groep? Dan zijn we heel blij met uw aanmelding! Of wilt u in contact komen met een van de expertgroepen? Stuur in al deze gevallen een mailtje naar de IHW Servicedesk.


De vergaderdata van de Expertgroepen zijn opgenomen in de IHW-agenda. Op dit moment zijn er expertgroepen voor onderstaande werkvelden/kennisgebieden.

Expertgroep Afvalwaterketen

In de EG Afvalwaterketen (EG AWK) gaat het over de gegevensuitwisseling rondom afvalwater (aansluitend op Z-info en GWSW). Leden hebben kennis op het gebied van afvalwaterverwerking, GWSW, Z-info, NCS en assetmanagement.

Vergaderstuk Datum bijeenkomst Status
Verslag_EG_Afvalwaterketen 20-5-2021 Definitief
Agenda 14-10-2021 Definitief

Eerdere verslagen vindt u in het archief van de expertgroep Afvalwaterketen.

Expertgroep Chemie

In de EG Chemie gaat het over de uitwisseling van chemische meetgegevens in zowel water als bodem. Met het model IM Metingen kunnen deze gegevens worden uitgewisseld. Leden van deze EG werken in de chemische laboratoria uit water- en bodemwereld of hebben kennis van KRW-chemie vanuit een waterschap, provincie of Rijkswaterstaat.

Vergaderstuk Datum bijeenkomst Status
Verslag_EG Chemie 20-05-2021 Definitief
Agenda 14-10-2021 Definitief

Eerdere verslagen vindt u in het archief van de expertgroep Chemie.

Expertgroep Ecologie

In de EG Ecologie gaat het over de uitwisseling van biologische/ecologische meetgegevens. Met het model IM Metingen kunnen deze gegevens worden uitgewisseld. Leden van deze EG werken in de ecologische- en (micro)biologische laboratoria uit de waterwereld of hebben kennis van KRW-ecologie vanuit een waterschap, provincie of Rijkswaterstaat.

Vergaderstuk Datum bijeenkomst Status
Verslag_EG Ecologie 20-05-2021 Definitief
Agenda 14-10-2021 Nog niet beschikbaar

Eerdere verslagen vindt u in het archief van de expertgroep Ecologie.

Expertgroep Waterveiligheid / -systeem

In de EG WV/WS gaat het over de uitwisseling van gegevens rondom grondwater-, oppervlaktewater-, waterbodem- en zwemwaterbeheer. Maar ook over de het uitwisselen van gegevens over keringen; de monitoring, het versterken en de toetsing. In een enkel geval zal deze EG ook gevraagd worden te adviseren over hydrologische metingen en termen. De modellen die gebruikt worden voor de uitwisseling waarover deze EG adviseerd zijn IMWA Waterveiligheid, IMWA Watersysteem en IM Metingen. De expertises waterveiligheid en watersysteem zijn aan elkaar gekoppeld, omdat informatie-uitwisseling conform Aquo voor beide werkvelden voornamelijk betrekking heeft op geografische informatie. Leden van deze EG werken bij een waterschap of Rijkswaterstaat als Geo-specialist, hebben kennis van het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP), Wettelijk Toetsinstrumentarium (WTI2017), Europese Richtlijn Overstromingsrisico (ROR), Digitale Delta (DD), Nationale Basisbestanden of assetmanagement.

Vergaderstuk Datum bijeenkomst Status
Verslag_EG Waterveiligheid/Watersysteem 20-5-2021 Definitief
Agenda 14-10-2021 Definitief

Eerdere verslagen vindt u in het archief van de expertgroep Waterveiligheid / -systeem.