Objecttype Waterstaatswerk

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 22.1
Herkomst IMWA Kern
Definitie oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object Nee
Begrip waterstaatswerkOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
geometrieVlak2D Geometrische representatie van het object weergegeven als 2D vlak. GM_Surface 1..1
statusLegger Definitie:

Een aanduiding voor de status van de legger waarin het object is opgenomen. Toelichting: Op basis van de status van het object kan worden afgeleid of deze is/wordt opgenomen op de legger of uit de legger is/wordt verwijderd. Herkomst definitie: Aquo

Aquo
LeggerStatus 0..1
naam Naam van het kunstwerk. CHARACTERSTRING 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Waterstaatswerk [1..*] heeft WaterstaatkundigeZonering [1..*]

ToDo
Generalisaties
Waterstaatswerk is een generalisatie van KunstwerkCivieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf.
Waterstaatswerk is een generalisatie van OppervlaktewaterlichaamDefinitie:

Samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens deze wet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna.Herkomst definitie: WaterwetToelichting:

Het betreft de zonering 'waterstaatswerk' zoals die volgt uit de Waterwet. In de termen van IMGEO betreft het een functioneel gebied.
Waterstaatswerk is een generalisatie van WaterbergingsgebiedDefinitie: Een krachtens de Wet ruimtelijke ordening voor waterstaatkundige doeleinden bestemd gebied, niet zijnde een oppervlaktewaterlichaam of onderdeel daarvan, dat dient ter verruiming van de bergingscapaciteit van een of meer watersystemen en ook als bergingsgebied op de legger is opgenomen.Herkomst definitie: Aquo-lex.
Waterstaatswerk is een generalisatie van WaterkeringEen waterkerende kunstmatige hoogte of natuurlijke hoogte of hooggelegen gronden, inclusief de daarin aanwezige waterkerende elementen.
Specialisaties
Waterstaatswerk is een specialisatie van IMWA-GeoObjectAbstractie van een fenomeen in de werkelijkheid, dat direct of indirect is geassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van de aarde. [NEN 3610:2011]
Waterstaatswerk is een specialisatie van RegistratiefGebied


Toelichting