Technische werkgroepen

De technische werkgroepen geven aan hoe zaken het beste in de Aquo-standaard verwerkt kunnen worden zodat uitwisseling technisch mogelijk is en de standaard eenduidig blijft.

  • Taken:

- Voorbereiden besluitvorming over (wijzigingen in) de Aquo-standaard, documentatie en bijbehorende tooling;
- Uitvoering geven aan procedures met betrekking tot het beheer van standaarden;
- Signaleren ontwikkelingen die vragen om harmonisatie tussen onder het beheer van het CCvD-D vallende standaarden en zo mogelijk ook andere standaarden;
- Beheer en ontwikkelen instrumenten die ondersteunend zijn aan de (kwaliteit van de) implementatie van standaarden (richtlijnen, tools, datasets).

  • Samenstelling:

Software-/applicatieontwikkelaars ((projectleiders, productmanagers, architecten, etc.) die gebruik maken van de standaard. En regievoerders Informatievoorziening vanuit de verschillende overheden die opdracht verlenend zijn richting de softwareleveranciers (servicemanagers/applicatiemanagers/productmanagers/functioneel beheerders).

  • Bevoegdheid:

Een TW brengt advies uit aan het Centraal College van Deskundigen-Datastandaarden over de technische aspecten van het beheer van de Aquo-standaard.

  • Vergaderfrequentie:

3x per jaar, waarvan 2 voor het beoordelen van wijzigingsvoorstellen en 1 informatief. De vergaderdata zijn opgenomen in de agenda Informatiehuis Water. Wilt u deelnemen aan één van de technische werkgroepen? Stuur dan een e-mail naar de Servicedesk Informatiehuis Water met daarin vermeld welke software/applicatie u vertegenwoordigt of gebruikt.

Er zijn twee technische werkgroepen (TW): de TW Aquo en TW Metingen.

Technische werkgroep Aquo

Behandeld wijzigingen op (de onderdelen van het) Informatiemodel Water (IMWA).

Vergaderstuk Datum bijeenkomst Status
Verslag TW Aquo 16-02-2023 Definitief
Agenda TW Aquo 16-02-2023 Definitief

Eerdere verslagen vindt u in het archief van de technische werkgroep Aquo.

Technische werkgroep Metingen

Behandeld wijzigingen op (de onderdelen van het) Informatiemodel Metingen (IM Metingen). IM Metingen is door het Informatiehuis Water en SIKB ontwikkeld en wordt gezamenlijk beheerd.

Vergaderstuk Datum bijeenkomst Status
Verslag_TW Metingen 03-11-2022 Concept
Agenda TW Metingen 03-11-2022 Definitief

Eerdere verslagen vindt u in het archief van de technische werkgroep Metingen.

Op de Aquo-SharePoint staan alle wijzigingsvoorstellen. Door in het linker navigatiemenu te klikken op ‘Te bespreken in:' en vervolgens te kiezen voor ‘TW Aquo' of 'TW Metingen' ziet u welke voorstellen in dit overleg behandeld zullen worden.