aantal

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)aantal
Definitie (nl)een bepaalde hoeveelheid als resultaat van een telling
Label (en)number
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aantalBreder
aantalCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aantal inwoners equivalenten (Begrip)Brederaantal
Aantal (Domeinwaarde)Gerelateerdaantal
Aantal per lengte (Domeinwaarde)Gerelateerdaantal
Aantal vrijheidsgraden behorend bij het golfrichtingspectrum (Domeinwaarde)Gerelateerdaantal
RDF.jpg
Aquo history.png