planologie

Eigenschappen

Label (nl)planologie

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
planologieBreder

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
1-mijlszone (Begrip)Categorie vanplanologie
12-mijlsgrens (Begrip)Categorie vanplanologie
12-mijlszone (Begrip)Categorie vanplanologie
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Begrip)Categorie vanplanologie
Rijksdriehoeksstelsel (Begrip)Categorie vanplanologie
a-water (Begrip)Categorie vanplanologie
aandeel waarde bebouwd (Begrip)Categorie vanplanologie
aangesloten verhard oppervlak (Begrip)Categorie vanplanologie
aantal (Begrip)Categorie vanplanologie
aantal inwoners equivalenten (Begrip)Categorie vanplanologie
aanvoeren (Begrip)Categorie vanplanologie
aanwas (Begrip)Categorie vanplanologie
aarden baan (Begrip)Categorie vanplanologie
abiotisch (Begrip)Categorie vanplanologie
actief biologisch beheer (Begrip)Categorie vanplanologie
adsorptiefilter (Begrip)Categorie vanplanologie
afkalven (Begrip)Categorie vanplanologie
afscheider (Begrip)Categorie vanplanologie
afsluitdam (Begrip)Categorie vanplanologie
afstroming (Begrip)Categorie vanplanologie
afvalwater (Begrip)Categorie vanplanologie
afvoer (Begrip)Categorie vanplanologie
afvoercapaciteit (Begrip)Categorie vanplanologie
afvoeren (Begrip)Categorie vanplanologie
afvoeren (van regenwater) (Begrip)Categorie vanplanologie
afvoerend oppervlak per inwoner (Begrip)Categorie vanplanologie
afvoerkromme (Begrip)Categorie vanplanologie
afvoernorm (Begrip)Categorie vanplanologie
afvoersysteem (Begrip)Categorie vanplanologie
afwatering (Begrip)Categorie vanplanologie
afwateringsgebied (Begrip)Categorie vanplanologie
afwentelen (Begrip)Categorie vanplanologie
alluvium (Begrip)Categorie vanplanologie
aquaduct (Begrip)Categorie vanplanologie
aquaflow (Begrip)Categorie vanplanologie
aquatisch ecosysteem (Begrip)Categorie vanplanologie
aquifer (Begrip)Categorie vanplanologie
arsenaal (Begrip)Categorie vanplanologie
artesisch water (Begrip)Categorie vanplanologie
autowasplaats (Begrip)Categorie vanplanologie
b-water (Begrip)Categorie vanplanologie
bandijk (Begrip)Categorie vanplanologie
basisafvoer (Begrip)Categorie vanplanologie
basisrioleringsplan (Begrip)Categorie vanplanologie
beek (Begrip)Categorie vanplanologie
beekleem (Begrip)Categorie vanplanologie
bemalen (Begrip)Categorie vanplanologie
bemalinggebied (Begrip)Categorie vanplanologie
benedenbeloop (Begrip)Categorie vanplanologie
benedenloop (Begrip)Categorie vanplanologie
benedenpand (Begrip)Categorie vanplanologie
benedenrivier (Begrip)Categorie vanplanologie
benutten (van regenwater) (Begrip)Categorie vanplanologie
beregening (Begrip)Categorie vanplanologie
bergbezinkbassin (Begrip)Categorie vanplanologie
bergend vermogen oppervlaktewater (Begrip)Categorie vanplanologie
bergende breedte (Begrip)Categorie vanplanologie
berging (Begrip)Categorie vanplanologie
berging op straat (Begrip)Categorie vanplanologie
berging rioolbemalinggebied (Begrip)Categorie vanplanologie
bergingscapaciteit (Begrip)Categorie vanplanologie
bergingscoëfficiënt (Begrip)Categorie vanplanologie
bergingsvoorzieningen voor regenwater (Begrip)Categorie vanplanologie
berm (Begrip)Categorie vanplanologie
beschermingszone (Begrip)Categorie vanplanologie
bevloeiing (Begrip)Categorie vanplanologie
binnenberm (Begrip)Categorie vanplanologie
binnendijks (Begrip)Categorie vanplanologie
binnentalud (Begrip)Categorie vanplanologie
binnenteen (Begrip)Categorie vanplanologie
binnenwater (Begrip)Categorie vanplanologie
binnenwateren (Begrip)Categorie vanplanologie
binnenwaterkering (Begrip)Categorie vanplanologie
biochemisch zuurstofverbruik (Begrip)Categorie vanplanologie
biosfeer (Begrip)Categorie vanplanologie
biotoop (Begrip)Categorie vanplanologie
bladvanger (Begrip)Categorie vanplanologie
blauwe dienst (Begrip)Categorie vanplanologie
blauwe knooppunt (Begrip)Categorie vanplanologie
bodem (Begrip)Categorie vanplanologie
bodemdaling (Begrip)Categorie vanplanologie
bodemgeschikheidkaart (Begrip)Categorie vanplanologie
bodemprofiel (Begrip)Categorie vanplanologie
bodemsamenstelling (Begrip)Categorie vanplanologie
bodemstructuur (Begrip)Categorie vanplanologie
bodemverontreiniging (Begrip)Categorie vanplanologie
boezem (Begrip)Categorie vanplanologie
boezemwater (Begrip)Categorie vanplanologie
bovenbeloop (Begrip)Categorie vanplanologie
bovenloop (Begrip)Categorie vanplanologie
bovenrivier (Begrip)Categorie vanplanologie
brede kijk (Begrip)Categorie vanplanologie
breedte (Begrip)Categorie vanplanologie
bron (Begrip)Categorie vanplanologie
bronmaatregel (Begrip)Categorie vanplanologie
brug (Begrip)Categorie vanplanologie
bufferzone (Begrip)Categorie vanplanologie
buitenberm (Begrip)Categorie vanplanologie
buitenbeschermingszone (Begrip)Categorie vanplanologie
buitendijks (Begrip)Categorie vanplanologie
buitentalud (Begrip)Categorie vanplanologie
buitenteen (Begrip)Categorie vanplanologie
buitenwater (Begrip)Categorie vanplanologie
capillair water (Begrip)Categorie vanplanologie
capillaire opstijging (proces) (Begrip)Categorie vanplanologie
capillaire zone (Begrip)Categorie vanplanologie
chemisch zuurstofverbruik (Begrip)Categorie vanplanologie
commissie integraal waterbeheer (Begrip)Categorie vanplanologie
compartiment (waterkering) (Begrip)Categorie vanplanologie
coördinaatstelsel (Begrip)Categorie vanplanologie
cultureel erfgoed (Begrip)Categorie vanplanologie
cultuurhistorie (Begrip)Categorie vanplanologie
cultuurlandschap (Begrip)Categorie vanplanologie
cultuurlijke oever (Begrip)Categorie vanplanologie
dakgoot (Begrip)Categorie vanplanologie
dam (Begrip)Categorie vanplanologie
debiet (Begrip)Categorie vanplanologie
deelwatersysteem (Begrip)Categorie vanplanologie
dekzand (Begrip)Categorie vanplanologie
delta (Begrip)Categorie vanplanologie
diffuse bron (Begrip)Categorie vanplanologie
diffusie (Begrip)Categorie vanplanologie
digitaal terreinmodel (Begrip)Categorie vanplanologie
digitale uitwisseling ruimtelijke processen (Begrip)Categorie vanplanologie
dijk (Begrip)Categorie vanplanologie
dijkring (Begrip)Categorie vanplanologie
dijkvak (Begrip)Categorie vanplanologie
dimensie(s) (Begrip)Categorie vanplanologie
doorlaatfactor (Begrip)Categorie vanplanologie
doorlaatsluis (Begrip)Categorie vanplanologie
doorlaatvermogen (Begrip)Categorie vanplanologie
doorlatende stenen (Begrip)Categorie vanplanologie
doorlatende verharding (Begrip)Categorie vanplanologie
doorlatendheid (Begrip)Categorie vanplanologie
doorspoeling (Begrip)Categorie vanplanologie
doorvaarthoogte (Begrip)Categorie vanplanologie
doorzicht (Begrip)Categorie vanplanologie
drainage (Begrip)Categorie vanplanologie
drainagebasis (Begrip)Categorie vanplanologie
drainagebuis (Begrip)Categorie vanplanologie
drainageweerstand (Begrip)Categorie vanplanologie
drooglegging (Begrip)Categorie vanplanologie
droogweerafvoer (Begrip)Categorie vanplanologie
drukhoogte (Begrip)Categorie vanplanologie
duiker (Begrip)Categorie vanplanologie
duurzame ontwikkeling (Begrip)Categorie vanplanologie
dynamisch model (Begrip)Categorie vanplanologie
ecoduct (Begrip)Categorie vanplanologie
ecologische hoofdstructuur (Begrip)Categorie vanplanologie
ecologische toestand (Begrip)Categorie vanplanologie
ecologische verbindingszone (Begrip)Categorie vanplanologie
ecosysteem (Begrip)Categorie vanplanologie
ecotoop (Begrip)Categorie vanplanologie
eenparige stroming (Begrip)Categorie vanplanologie
effluent (Begrip)Categorie vanplanologie
elektrisch (specifiek) geleidingsvermogen (Begrip)Categorie vanplanologie
emissie (Begrip)Categorie vanplanologie
epifauna (Begrip)Categorie vanplanologie
erosie (Begrip)Categorie vanplanologie
estuarium (Begrip)Categorie vanplanologie
europese kaderrichtlijn water (Begrip)Categorie vanplanologie
eutroof water (Begrip)Categorie vanplanologie
fauna (Begrip)Categorie vanplanologie
fauna-uitstapplaats (Begrip)Categorie vanplanologie
fijn zand (Begrip)Categorie vanplanologie
filter (grondwater) (Begrip)Categorie vanplanologie
flab (Begrip)Categorie vanplanologie
flauw talud (Begrip)Categorie vanplanologie
flora (Begrip)Categorie vanplanologie
fontein (Begrip)Categorie vanplanologie
foutieve aansluiting (Begrip)Categorie vanplanologie
fractie (Begrip)Categorie vanplanologie
freatisch water (Begrip)Categorie vanplanologie
freatische lijn (Begrip)Categorie vanplanologie
fundering op palen (Begrip)Categorie vanplanologie
fundering op staal (Begrip)Categorie vanplanologie
gebiedseigen water (Begrip)Categorie vanplanologie
gebiedsvreemd water (Begrip)Categorie vanplanologie
gebruiksfunctie (Begrip)Categorie vanplanologie
gecombineerde aanpak (Begrip)Categorie vanplanologie
gekalibreerd model (Begrip)Categorie vanplanologie
gelaagdheid (Begrip)Categorie vanplanologie
gemaal (Begrip)Categorie vanplanologie
gemiddelde waterstand (Begrip)Categorie vanplanologie
geografisch informatiesysteem (Begrip)Categorie vanplanologie
geohydrologische basis (Begrip)Categorie vanplanologie
geologisch profiel (Begrip)Categorie vanplanologie
geomorfologie (Begrip)Categorie vanplanologie
gesloten verharding (Begrip)Categorie vanplanologie
geul (Begrip)Categorie vanplanologie
geïsoleerde wateren (Begrip)Categorie vanplanologie
global positioning system (Begrip)Categorie vanplanologie
goed ecologisch potentieel (Begrip)Categorie vanplanologie
goede chemische toestand van grondwater (Begrip)Categorie vanplanologie
goede chemische toestand van oppervlaktewater (Begrip)Categorie vanplanologie
goede ecologische toestand (Begrip)Categorie vanplanologie
goede grondwatertoestand (Begrip)Categorie vanplanologie
goede kwantitatieve toestand (Begrip)Categorie vanplanologie
goede oppervlaktewatertoestand (Begrip)Categorie vanplanologie
golf (Begrip)Categorie vanplanologie
goot (Begrip)Categorie vanplanologie
gracht (Begrip)Categorie vanplanologie
gradiënt (Begrip)Categorie vanplanologie
granulaire samenstelling (Begrip)Categorie vanplanologie
grasbetonsteen (Begrip)Categorie vanplanologie
grasdak (Begrip)Categorie vanplanologie
grenswaarde (Begrip)Categorie vanplanologie
greppel (Begrip)Categorie vanplanologie
griend (Begrip)Categorie vanplanologie
groene berging (Begrip)Categorie vanplanologie
groene oeverzone (Begrip)Categorie vanplanologie
groene rivier (Begrip)Categorie vanplanologie
groenstrook (Begrip)Categorie vanplanologie
grof zand (Begrip)Categorie vanplanologie
grond (Begrip)Categorie vanplanologie
gronddam (Begrip)Categorie vanplanologie
grondkrib (Begrip)Categorie vanplanologie
grondlichaam (Begrip)Categorie vanplanologie
grondsoort (Begrip)Categorie vanplanologie
grondverzet (Begrip)Categorie vanplanologie
grondwater (Begrip)Categorie vanplanologie
grondwaterlichaam (Begrip)Categorie vanplanologie
grondwatersanering (Begrip)Categorie vanplanologie
grondwaterspiegel (Begrip)Categorie vanplanologie
grondwaterstand (Begrip)Categorie vanplanologie
grondwaterstandbuis (Begrip)Categorie vanplanologie
grondwaterstanddiepte (Begrip)Categorie vanplanologie
grondwatertoestand (Begrip)Categorie vanplanologie
grondwatervoorraad (Begrip)Categorie vanplanologie
grootschalige basiskaart (Begrip)Categorie vanplanologie
habitat (Begrip)Categorie vanplanologie
halfverharding (Begrip)Categorie vanplanologie
helofytenfilter (Begrip)Categorie vanplanologie
hemelwater (Begrip)Categorie vanplanologie
heterogeen (Begrip)Categorie vanplanologie
hevel (Begrip)Categorie vanplanologie
hoofddrain (Begrip)Categorie vanplanologie
hoofdvaarweg (Begrip)Categorie vanplanologie
hoofdwatersysteem (Begrip)Categorie vanplanologie
hoog waterpeil (Begrip)Categorie vanplanologie
hoogwater (rivier) (Begrip)Categorie vanplanologie
hoogwater informatiesysteem (Begrip)Categorie vanplanologie
hoogwaterkering (Begrip)Categorie vanplanologie
humus (Begrip)Categorie vanplanologie
hydraulische capaciteit (Begrip)Categorie vanplanologie
hydraulische straal (Begrip)Categorie vanplanologie
hydrologisch systeem (Begrip)Categorie vanplanologie
hydrologische kringloop (Begrip)Categorie vanplanologie
ijsbezetting (Begrip)Categorie vanplanologie
infiltratie (Begrip)Categorie vanplanologie
infiltratie-intensiteit (Begrip)Categorie vanplanologie
infiltratie-unit (Begrip)Categorie vanplanologie
infiltratieberm (Begrip)Categorie vanplanologie
infiltratiecapaciteit (Begrip)Categorie vanplanologie
infiltratiegreppel (Begrip)Categorie vanplanologie
infiltratiekoffer (Begrip)Categorie vanplanologie
infiltratiekolk (Begrip)Categorie vanplanologie
infiltratiekrat (Begrip)Categorie vanplanologie
infiltratieputten (Begrip)Categorie vanplanologie
infiltratieriool (Begrip)Categorie vanplanologie
infiltratieveld (Begrip)Categorie vanplanologie
informatiedesk standaarden water (Begrip)Categorie vanplanologie
informatiemodel cultuurhistorie (Begrip)Categorie vanplanologie
informatiemodel groene ruimte (Begrip)Categorie vanplanologie
informatiemodel ruimtelijke ordening (Begrip)Categorie vanplanologie
informatiemodel water (Begrip)Categorie vanplanologie
inklinken (Begrip)Categorie vanplanologie
inlaatpomp (Begrip)Categorie vanplanologie
inlaatput (Begrip)Categorie vanplanologie
inlaatsluis (Begrip)Categorie vanplanologie
inloop (Begrip)Categorie vanplanologie
inspectieput (Begrip)Categorie vanplanologie
integraal waterbeheer (Begrip)Categorie vanplanologie
inter provinciaal overleg. (Begrip)Categorie vanplanologie
inundatie (Begrip)Categorie vanplanologie
inzijggebied (Begrip)Categorie vanplanologie
irrigatie (Begrip)Categorie vanplanologie
isohypse (Begrip)Categorie vanplanologie
kademuur (Begrip)Categorie vanplanologie
kanaal (Begrip)Categorie vanplanologie
keermuur (Begrip)Categorie vanplanologie
keerwand (Begrip)Categorie vanplanologie
keileem (Begrip)Categorie vanplanologie
kernzone (Begrip)Categorie vanplanologie
keur (Begrip)Categorie vanplanologie
keurontheffing (Begrip)Categorie vanplanologie
keurprofiel (Begrip)Categorie vanplanologie
keurzone (Begrip)Categorie vanplanologie
klei (Begrip)Categorie vanplanologie
klink (Begrip)Categorie vanplanologie
kolk met rooster (Begrip)Categorie vanplanologie
kolkaansluitleiding (Begrip)Categorie vanplanologie
koninklijk nederlands meteorologisch instituut. (Begrip)Categorie vanplanologie
koraal (Begrip)Categorie vanplanologie
korrelgrootteverdeling (Begrip)Categorie vanplanologie
kreek (Begrip)Categorie vanplanologie
krib (Begrip)Categorie vanplanologie
krooshek (Begrip)Categorie vanplanologie
kunstwerk (Begrip)Categorie vanplanologie
kustwater (Begrip)Categorie vanplanologie
kwaliteitsklasse (Begrip)Categorie vanplanologie
kwel (Begrip)Categorie vanplanologie
kwelsloot (Begrip)Categorie vanplanologie
laagwater (rivier) (Begrip)Categorie vanplanologie
landelijk gebied (Begrip)Categorie vanplanologie
landschapsbeeld (Begrip)Categorie vanplanologie
landschapselement (Begrip)Categorie vanplanologie
legger (Begrip)Categorie vanplanologie
lijngoot (Begrip)Categorie vanplanologie
loswal (Begrip)Categorie vanplanologie
lozing (Begrip)Categorie vanplanologie
lozingspunt (Begrip)Categorie vanplanologie
lutum (Begrip)Categorie vanplanologie
maaiboot (Begrip)Categorie vanplanologie
maaiveld (Begrip)Categorie vanplanologie
maatgevende afvoer (Begrip)Categorie vanplanologie
maatgevende hoogwaterstand (Begrip)Categorie vanplanologie
maatgevende regenduur (Begrip)Categorie vanplanologie
maatgevende waterstand (Begrip)Categorie vanplanologie
macrofauna (Begrip)Categorie vanplanologie
macrofyt (Begrip)Categorie vanplanologie
maximaal ecologisch potentieel (Begrip)Categorie vanplanologie
maximaal toelaatbaar risiconiveau (Begrip)Categorie vanplanologie
meander (Begrip)Categorie vanplanologie
mechanisme (Begrip)Categorie vanplanologie
mesotroof (Begrip)Categorie vanplanologie
metadata (Begrip)Categorie vanplanologie
metselzand (Begrip)Categorie vanplanologie
middenloop (Begrip)Categorie vanplanologie
migreren (Begrip)Categorie vanplanologie
milieu effect rapportage (Begrip)Categorie vanplanologie
minimale (water)diepte (Begrip)Categorie vanplanologie
ministerie van verkeer en waterstaat (Begrip)Categorie vanplanologie
ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu (Begrip)Categorie vanplanologie
model (Begrip)Categorie vanplanologie
model kalibratie (Begrip)Categorie vanplanologie
modelberekening (Begrip)Categorie vanplanologie
moeraseiland (Begrip)Categorie vanplanologie
monitoring (Begrip)Categorie vanplanologie
nationaal bestuurs akkoord water (Begrip)Categorie vanplanologie
natte omtrek (Begrip)Categorie vanplanologie
natte oppervlakte (Begrip)Categorie vanplanologie
natuurlandschap (Begrip)Categorie vanplanologie
natuurlijk talud (Begrip)Categorie vanplanologie
natuurlijke grondwateraanvulling (Begrip)Categorie vanplanologie
natuurlijke oever (Begrip)Categorie vanplanologie
natuurontwikkeling (Begrip)Categorie vanplanologie
natuurvriendelijke oever (Begrip)Categorie vanplanologie
natuurwaarde (Begrip)Categorie vanplanologie
nautisch kunstwerk (Begrip)Categorie vanplanologie
naviduct (Begrip)Categorie vanplanologie
nederlandse eenheidsnorm (Begrip)Categorie vanplanologie
neerslag (Begrip)Categorie vanplanologie
neerslagoverschot (Begrip)Categorie vanplanologie
nooduitlaat (Begrip)Categorie vanplanologie
normaal amsterdams peil (Begrip)Categorie vanplanologie
nota waterhuishouding (Begrip)Categorie vanplanologie
numeriek model (Begrip)Categorie vanplanologie
nutriënten (Begrip)Categorie vanplanologie
object (Begrip)Categorie vanplanologie
oever (Begrip)Categorie vanplanologie
oeverbescherming (Begrip)Categorie vanplanologie
oeverconstructie (Begrip)Categorie vanplanologie
oeverlijn (Begrip)Categorie vanplanologie
oeverzone (Begrip)Categorie vanplanologie
olie- en slibscheider (Begrip)Categorie vanplanologie
olieafscheider (Begrip)Categorie vanplanologie
oligotroof (Begrip)Categorie vanplanologie
oligotroof water (Begrip)Categorie vanplanologie
ondergrondse infiltratie (Begrip)Categorie vanplanologie
onderhoudspad (Begrip)Categorie vanplanologie
ontwatering (Begrip)Categorie vanplanologie
onverzadigde zone (Begrip)Categorie vanplanologie
opbolling (Begrip)Categorie vanplanologie
open goot (Begrip)Categorie vanplanologie
open verharding (Begrip)Categorie vanplanologie
ophoogzand (Begrip)Categorie vanplanologie
oppervlakkige afvoer (Begrip)Categorie vanplanologie
oppervlaktewater (Begrip)Categorie vanplanologie
oppervlaktewater (krw) (Begrip)Categorie vanplanologie
oppervlaktewaterlichaam (Begrip)Categorie vanplanologie
oppervlaktewatertoestand (Begrip)Categorie vanplanologie
opstuwen (Begrip)Categorie vanplanologie
opwaaiing (Begrip)Categorie vanplanologie
ornament (Begrip)Categorie vanplanologie
overgangswater (Begrip)Categorie vanplanologie
overige waterkering (Begrip)Categorie vanplanologie
overlaat (Begrip)Categorie vanplanologie
overloopleiding (Begrip)Categorie vanplanologie
overstortfrequentie volgens regenreeksberekening (Begrip)Categorie vanplanologie
overstroming (Begrip)Categorie vanplanologie
overstromingsrisico (Begrip)Categorie vanplanologie
oxidatiebed (Begrip)Categorie vanplanologie
oxidatiesloot (Begrip)Categorie vanplanologie
paaien (Begrip)Categorie vanplanologie
pathogenen (Begrip)Categorie vanplanologie
peil (Begrip)Categorie vanplanologie
peilbeheer (Begrip)Categorie vanplanologie
peilbesluit (Begrip)Categorie vanplanologie
peilbuis (Begrip)Categorie vanplanologie
peilput (Begrip)Categorie vanplanologie
percolaat (Begrip)Categorie vanplanologie
percolatie (proces) (Begrip)Categorie vanplanologie
plaatshoogte (Begrip)Categorie vanplanologie
plas-draszone (Begrip)Categorie vanplanologie
polder (Begrip)Categorie vanplanologie
polderpeil (Begrip)Categorie vanplanologie
polychloorbifenyl (Begrip)Categorie vanplanologie
polycyclische aromatische koolwaterstof (Begrip)Categorie vanplanologie
pompovercapaciteit (Begrip)Categorie vanplanologie
pompput (Begrip)Categorie vanplanologie
porodur-bkk (Begrip)Categorie vanplanologie
porositeit (Begrip)Categorie vanplanologie
priel (Begrip)Categorie vanplanologie
primaire waterkering (Begrip)Categorie vanplanologie
profiel (Begrip)Categorie vanplanologie
profiel van vrije ruimte (Begrip)Categorie vanplanologie
puntbron (Begrip)Categorie vanplanologie
raai (Begrip)Categorie vanplanologie
rationalisatie en automatisering in de grond-, water- en wegenbouw. (Begrip)Categorie vanplanologie
reddingsvest (Begrip)Categorie vanplanologie
regenboog (Begrip)Categorie vanplanologie
regenduurlijn (Begrip)Categorie vanplanologie
regenmeter (Begrip)Categorie vanplanologie
regenpijp (Begrip)Categorie vanplanologie
regionale waterkering (Begrip)Categorie vanplanologie
reliëf (Begrip)Categorie vanplanologie
retentie (Begrip)Categorie vanplanologie
retentiegebied (Begrip)Categorie vanplanologie
rieten dak (Begrip)Categorie vanplanologie
rietoever (Begrip)Categorie vanplanologie
rijksinstituut voor integraal zoetwaterbeheer en afvalwaterbehandeling. (Begrip)Categorie vanplanologie
rijkswaterstaat (Begrip)Categorie vanplanologie
ringdijk (Begrip)Categorie vanplanologie
rioolbemalinggebied (Begrip)Categorie vanplanologie
riooloverstort (Begrip)Categorie vanplanologie
rioolstelsel (Begrip)Categorie vanplanologie
rivier (Begrip)Categorie vanplanologie
rivierbed (Begrip)Categorie vanplanologie
riviertak (Begrip)Categorie vanplanologie
rode contouren (Begrip)Categorie vanplanologie
run-off (Begrip)Categorie vanplanologie
schijngrondwaterspiegel (Begrip)Categorie vanplanologie
schor (Begrip)Categorie vanplanologie
schutsluis (Begrip)Categorie vanplanologie
secundaire wateren (Begrip)Categorie vanplanologie
sediment (Begrip)Categorie vanplanologie
sedimentatie (Begrip)Categorie vanplanologie
sedumdak (Begrip)Categorie vanplanologie
semi terrestrisch (Begrip)Categorie vanplanologie
sifon (Begrip)Categorie vanplanologie
siltfractie (Begrip)Categorie vanplanologie
singel (Begrip)Categorie vanplanologie
slib (Begrip)Categorie vanplanologie
slibfractie (Begrip)Categorie vanplanologie
slibvang (Begrip)Categorie vanplanologie
slijtlaag (Begrip)Categorie vanplanologie
slik (Begrip)Categorie vanplanologie
sloot (Begrip)Categorie vanplanologie
slufter (Begrip)Categorie vanplanologie
sluis (Begrip)Categorie vanplanologie
sluiscomplex (Begrip)Categorie vanplanologie
spaarbekken (Begrip)Categorie vanplanologie
sportvissen (Begrip)Categorie vanplanologie
spreng (Begrip)Categorie vanplanologie
standplaats (ecotopenindeling) (Begrip)Categorie vanplanologie
stationair model (Begrip)Categorie vanplanologie
stedelijk gebied (Begrip)Categorie vanplanologie
steiger (Begrip)Categorie vanplanologie
stepping-stone (Begrip)Categorie vanplanologie
sterk veranderd waterlichaam (Begrip)Categorie vanplanologie
stichting toegepast onderzoek waterbeheer. (Begrip)Categorie vanplanologie
stijghoogte (Begrip)Categorie vanplanologie
stortebed (Begrip)Categorie vanplanologie
strang (Begrip)Categorie vanplanologie
strekdam (Begrip)Categorie vanplanologie
stroomafwaarts (Begrip)Categorie vanplanologie
stroomgebied (Begrip)Categorie vanplanologie
stroomgeul (Begrip)Categorie vanplanologie
stroomlijn (Begrip)Categorie vanplanologie
stroomopwaarts (Begrip)Categorie vanplanologie
stroomrichting (Begrip)Categorie vanplanologie
stroomsnelheid (Begrip)Categorie vanplanologie
stuw (Begrip)Categorie vanplanologie
stuwduiker (Begrip)Categorie vanplanologie
stuwkromme (Begrip)Categorie vanplanologie
stuwpeil (Begrip)Categorie vanplanologie
submerse planten (Begrip)Categorie vanplanologie
substraat (Begrip)Categorie vanplanologie
successie (Begrip)Categorie vanplanologie
technische adviescommissie voor de waterkeringen. (Begrip)Categorie vanplanologie
teenbescherming (Begrip)Categorie vanplanologie
teenbestorting (Begrip)Categorie vanplanologie
terp (Begrip)Categorie vanplanologie
terrestrisch (Begrip)Categorie vanplanologie
territoriaal water (Begrip)Categorie vanplanologie
territorium (Begrip)Categorie vanplanologie
tertiair water (Begrip)Categorie vanplanologie
transportstelsel (Begrip)Categorie vanplanologie
trofie (Begrip)Categorie vanplanologie
uiterwaard (Begrip)Categorie vanplanologie
uitloging (Begrip)Categorie vanplanologie
uitspoeling (Begrip)Categorie vanplanologie
unie van waterschappen (Begrip)Categorie vanplanologie
vaargeul (Begrip)Categorie vanplanologie
vaarstrook (Begrip)Categorie vanplanologie
vaarwater (Begrip)Categorie vanplanologie
vaarweg (Begrip)Categorie vanplanologie
vangdrain (Begrip)Categorie vanplanologie
vasthouden (Begrip)Categorie vanplanologie
veerkracht (Begrip)Categorie vanplanologie
veerstoep (Begrip)Categorie vanplanologie
vegetatie (Begrip)Categorie vanplanologie
vegetatiedak (Begrip)Categorie vanplanologie
vegetatietype (Begrip)Categorie vanplanologie
veiligheidsnorm (Begrip)Categorie vanplanologie
veiligheidszone (Begrip)Categorie vanplanologie
ven (Begrip)Categorie vanplanologie
verbeterd gescheiden rioolstelsel (Begrip)Categorie vanplanologie
verdroging (Begrip)Categorie vanplanologie
vergunning/recht/overeenkomst (Begrip)Categorie vanplanologie
vergunninghouder (Begrip)Categorie vanplanologie
verhang (Begrip)Categorie vanplanologie
verhanglijn (Begrip)Categorie vanplanologie
verlanding (Begrip)Categorie vanplanologie
vermesting (Begrip)Categorie vanplanologie
verontreinigende stof (Begrip)Categorie vanplanologie
verschijningsvorm (Begrip)Categorie vanplanologie
versnippering (Begrip)Categorie vanplanologie
verspreiding (Begrip)Categorie vanplanologie
verstoring (Begrip)Categorie vanplanologie
vervuiling (Begrip)Categorie vanplanologie
verwaarloosbaar risiconiveau (Begrip)Categorie vanplanologie
verzadigde zone (Begrip)Categorie vanplanologie
verzameldrain (Begrip)Categorie vanplanologie
verzilting (Begrip)Categorie vanplanologie
verzuring (Begrip)Categorie vanplanologie
vierde nota ruimtelijke ordening extra. (Begrip)Categorie vanplanologie
vijzel (Begrip)Categorie vanplanologie
viscositeit (Begrip)Categorie vanplanologie
vistrap (Begrip)Categorie vanplanologie
vogel- en habitatrichtlijn (Begrip)Categorie vanplanologie
volumescheider (Begrip)Categorie vanplanologie
voorbezinktank (Begrip)Categorie vanplanologie
vooroever (Begrip)Categorie vanplanologie
voorzorgsmaatregel (Begrip)Categorie vanplanologie
vrijvervalleiding (Begrip)Categorie vanplanologie
vrijwaringzone wateren (Begrip)Categorie vanplanologie
waakhoogte (Begrip)Categorie vanplanologie
wadi (Begrip)Categorie vanplanologie
walbescherming (Begrip)Categorie vanplanologie
water (Begrip)Categorie vanplanologie
water op straat (Begrip)Categorie vanplanologie
waterbeheerder (Begrip)Categorie vanplanologie
waterbeheergebied (Begrip)Categorie vanplanologie
waterbeheersing (Begrip)Categorie vanplanologie
waterberging (Begrip)Categorie vanplanologie
waterdeel (Begrip)Categorie vanplanologie
waterdiensten (Begrip)Categorie vanplanologie
waterdiepte (Begrip)Categorie vanplanologie
wateren (Begrip)Categorie vanplanologie
watergehalte als massafractie (Begrip)Categorie vanplanologie
waterhoudend vermogen (Begrip)Categorie vanplanologie
waterhuishouding (Begrip)Categorie vanplanologie
waterhuishoudkundig beleid (Begrip)Categorie vanplanologie
waterinlaat (Begrip)Categorie vanplanologie
waterkant (Begrip)Categorie vanplanologie
waterkeren (Begrip)Categorie vanplanologie
waterkerend kunstwerk (Begrip)Categorie vanplanologie
waterkerende hoogte (Begrip)Categorie vanplanologie
waterkering (Begrip)Categorie vanplanologie
waterkunst (Begrip)Categorie vanplanologie
waterlijn (Begrip)Categorie vanplanologie
waterloop (Begrip)Categorie vanplanologie
watermuur (Begrip)Categorie vanplanologie
wateroverlast (Begrip)Categorie vanplanologie
waterplan (Begrip)Categorie vanplanologie
waterplanten (Begrip)Categorie vanplanologie
waterrecreatie (Begrip)Categorie vanplanologie
waterschap (Begrip)Categorie vanplanologie
waterscheiding (Begrip)Categorie vanplanologie
waterspeelplaats (Begrip)Categorie vanplanologie
waterspiegel (Begrip)Categorie vanplanologie
watersysteembenadering (Begrip)Categorie vanplanologie
watersysteemdeel (Begrip)Categorie vanplanologie
watertoets (Begrip)Categorie vanplanologie
watertrap (Begrip)Categorie vanplanologie
waterval (Begrip)Categorie vanplanologie
watervoerende laag (Begrip)Categorie vanplanologie
waterwinning (Begrip)Categorie vanplanologie
waterwoning (Begrip)Categorie vanplanologie
weerspiegeling (Begrip)Categorie vanplanologie
weerstandscoëfficiënt (Begrip)Categorie vanplanologie
wegzijging (Begrip)Categorie vanplanologie
wel (Begrip)Categorie vanplanologie
werk (Begrip)Categorie vanplanologie
werken (Begrip)Categorie vanplanologie
wet beheer rijkswaterstaatswerken. (Begrip)Categorie vanplanologie
wet milieubeheer (Begrip)Categorie vanplanologie
wet ruimtelijke ordening (Begrip)Categorie vanplanologie
wet verontreiniging oppervlaktewater (Begrip)Categorie vanplanologie
winterbed (Begrip)Categorie vanplanologie
winterstreefpeil (Begrip)Categorie vanplanologie
wortelzone (Begrip)Categorie vanplanologie
zand (Begrip)Categorie vanplanologie
zandfilter (Begrip)Categorie vanplanologie
zandgolven (Begrip)Categorie vanplanologie
zandmeevoerende wel (Begrip)Categorie vanplanologie
zandvang (Begrip)Categorie vanplanologie
zandvanger (Begrip)Categorie vanplanologie
zavelgrond (Begrip)Categorie vanplanologie
zeefanalyse (Begrip)Categorie vanplanologie
zeefkromme (Begrip)Categorie vanplanologie
zeer goede ecologische toestand (Begrip)Categorie vanplanologie
zetting (Begrip)Categorie vanplanologie
zilverzand (Begrip)Categorie vanplanologie
zinker (Begrip)Categorie vanplanologie
zoet water (Begrip)Categorie vanplanologie
zomer(streef)peil (Begrip)Categorie vanplanologie
zomerbed (Begrip)Categorie vanplanologie
zomerdijk (Begrip)Categorie vanplanologie
zonering (Begrip)Categorie vanplanologie
zout water (Begrip)Categorie vanplanologie
zuiveringsinstallatie (Begrip)Categorie vanplanologie
zwemwater (Begrip)Categorie vanplanologie
zwemwaterlocatie (Begrip)Categorie vanplanologie
zwemwaterprofiel (Begrip)Categorie vanplanologie
zwin (Begrip)Categorie vanplanologie
RDF.jpg