afscheider

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)afscheider
Definitie (nl)een afscheider scheidt het regenwater af van de daarin bevindende verontreinigingen
Toelichting (nl)Afscheiders dienen voor het zuiveren van het regenwater alvorens u dit op oppervlaktewater loost of in de bodem infiltreert. Afscheiding van verontreinigingen kan gebaseerd zijn op filteren, zwaartekracht of een proportioneel volume van het regenwater. In deze productgroep komen de volgende typen voor met de daarbij vermelde werking: - Adsorptiefilter / - Bladvanger / - Kolk met rooster- Lamellenscheider / - Olie- en slibscheider / - Volumescheiders / - Zandvangers
BronRIONED
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2020/12/01
StatusVervallen

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
afscheiderCategorie van
afscheiderHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
adsorptiefilter (Begrip)Brederafscheider
bodem (Begrip)Brederafscheider
zandfilter (Begrip)Brederafscheider
afscheidingsrendement (Begrip)Heeft onderdeelafscheider
waterzuivering (Begrip)Heeft onderdeelafscheider
RDF.jpg
Aquo history.png