Objecttype Stuw

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Herkomst IMWA Kunstwerken
Definitie Vaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen.
Herkomst definitie Verklarende Hydrologische Woordenlijst
Datum opname -
Indicatie abstract object Nee
Begrip stuwOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
aantalDoorstroomOpeningen Aantal doorstroomopeningen in het kunstwerk. INTEGER 0..1
afvoerCoefficient Coëfficiënt die bij de berekening van de afvoer over en door kunstwerken de gevolgen van onvolkomenheden in de schematisatie van de waterbeweging compenseert. DECIMAL 0..1
breedteOpening Breedte van de (doorstroom)opening van het kunstwerk. DECIMAL 0..1
filterUitstroming Filter aanwezig (J/N) aan de uittredezijde van het kunstwerk waarin uitstroming plaatsvindt.Toelichting: Een goed functionerend filter zorgt ervoor dat het water uittreedt in het filter, en dat hierbij geen zanddeeltjes worden meegevoerd. J_of_N 0..1
fysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid FysiekeEigenschap 0..*
hoogteConstructie De maatgevende hoogte van de constructie ten opzichte van NAP. DECIMAL 0..1
richting Rotatierichting DECIMAL 0..1
typeRegelbaarheid Een aanduiding voor de wijze van regelbaarheid. RegelbaarheidType 0..1
typeStuw Nadere aanduiding van het type stuw. Kunstwerktype 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Afsluitmiddel [1..*] onderdeelVanStuw Stuw [0..1]

ToDo
Stuw is een specialisatie van KunstwerkCivieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf.


Toelichting