grenswaarde

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)grenswaarde
Definitie (nl)milieukwaliteitdoelstelling (in een bepaald beleidsplan) voor de korte termijn, meestal gekoppeld aan een bepaalde planperiode waarmee wordt aangegeven tot hoever stoffen of fysische verschijnselen aanvaardbaar worden geacht.
Toelichting (nl)In de Evaluatie Nota Waterhuishouding is als realiseringstermijn voor de huidige grenswaarde het jaar 2000 aangeduid. Het bereiken van deze tussendoelstelling geldt als inspanningsverplichting voor de waterkwaliteitsbeheerders.De grenswaarde is een voortschrijdende norm. Dit betekent dat de grenswaarde in de loop van de tijd kan worden aangescherpt in de richting van de streefwaarde.Te denken is aan (concentraties van) stoffen in voedingsmiddelen, water of het milieu. In het kader van het bouwstoffenbeleid wordt de term grenswaarde in een heel specifieke betekenis gebruikt, namelijk waarden van gehaltes aan verontreinigde stoffen in secundaire bouwstoffen waarboven toepassing in werken niet meer mogelijk is.
BronEvaluatie Nota Waterhuishouding
Label (de)grenzwert
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
grenswaardeBreder
grenswaardeCategorie van
grenswaardeGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
bandbreedte (Begrip)Gerelateerdgrenswaarde
RDF.jpg
Aquo history.png