aanslagbiljet

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)aanslagbiljet
Definitie (nl)biljet waarop een of meer aanslagen bekend gemaakt worden aan een belastingplichtige
Toelichting (nl)De verschillende aanslagen (aanslagregels) op een biljet kunnen in principe betrekking hebben op verschillende belastingsoorten.Gekoppelde rollen subject zijn belastingplichtige en gemachtigde.
BronORBIS
Synoniem (nl)KOHIER
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aanslagbiljetGerelateerd
aanslagbiljetHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
belastingjaar (Begrip)Gerelateerdaanslagbiljet
aanslag type (Begrip)Heeft onderdeelaanslagbiljet
aanslagregel (Begrip)Heeft onderdeelaanslagbiljet
RDF.jpg
Aquo history.png