beschermd natuurmonument

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)beschermd natuurmonument
Definitie (nl)een terrein of water dan wel het samenspel daarvan, dat om zijn natuurwetenschappelijke betekenis of zijn natuurschoon op grond van artikel 10, Natuurbeschermingswet 1998 als zodanig is aangewezen.
Toelichting (nl)Voor zover het gebied samenvalt met een N2000 gebied, kan het niet als een beschermd natuurmonument worden aangewezen. Voor een beschermd natuurmonument bestaat wel de mogelijkheid, maar geen verplichting tot het opstellen van een beheerplan.
BronBPRW
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
beschermd natuurmonumentBreder
beschermd natuurmonumentGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Natura 2000-gebied (Begrip)Gerelateerdbeschermd natuurmonument
beheerplan (Begrip)Gerelateerdbeschermd natuurmonument
RDF.jpg
Aquo history.png