titel

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)titel
Definitie (nl)benaming, vaak door de overheid verleend, waaronder iemand. een functie vervult en waarmee tevens een maatschappelijke positie of waardigheid wordt aangeduid
Label (en)title
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
titelIs onderdeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
academische titel (Begrip)Bredertitel
adellijke titel (Begrip)Bredertitel
natuurlijk persoon (Begrip)Heeft onderdeeltitel
RDF.jpg
Aquo history.png