Wat is Aquo?

De Aquo-standaard (Aquo) is de Nederlandse standaard voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector. Aquo wordt beheerd door het Informatiehuis Water; een samenwerkingsprogramma van de provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat. In onderstaand filmpje leggen we in nog geen twee minuten de basis van de Aquo-standaard uit.Aquo is een semantische standaard, dat wil zeggen dat het de betekenis van begrippen en gegevens en hun onderlinge relaties definieert. Aquo maakt het mogelijk om op een uniforme manier gegevens uit te wisselen tussen partijen die betrokken zijn bij het waterbeheer en draagt daarmee bij aan een kwaliteitsverbetering van het waterbeheer.

De Aquo-standaard is ontwikkeld als standaard voor gegevensuitwisseling en gegevensbeheer binnen de watersector. Daarom zullen vooral de waterbeheerders er gebruik van maken, maar ook laboratoria en adviesbureaus die gegevens uitwisselen met de verschillende waterbeheerders. Echter hebben ook inkopers, beleidsmaker, managers en softwareontwikkelaars te maken met de Aquo-standaard. Zij dragen zorg voor de implementatie van de Aquo-standaard in de organisatie of het informatiesysteem. Lees meer op de pagina Aquo inbedden in uw organisatie.


Aquo uitleg plaatje.jpg

De Aquo-standaard bestaat uit:

  • Begrippen

Woordenlijst waarin naast de betekenis (definitie) van termen ook onderlinge relaties zijn vastgelegd. Te gebruiken voor het juist toepassen van termen in een informatiesysteem, beleidsstuk of onderzoeksverslag.

  • Domeintabellen

Lijsten met domeinwaarden die gebruikt worden in de informatiemodellen. Te gebruiken wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn.

  • Informatiemodellen

Gegevenselementen waarover informatie kan worden uitgewisseld en de relaties tussen die elementen. Te gebruiken voor het bepalen van de informatie die in een informatiesysteem moet worden opgeslagen om gegevensuitwisseling volgens de standaard mogelijk te maken en voor het ontwikkelen van import en exportbestanden of interfaces.
In de informatiemodellen is een gelaagdheid aangebracht in:

  1. Semantischmodel - Dit is het metamodel dat alle mogelijke relaties tussen de entiteiten in het model bevat.
  2. Uitwisselmodel - Dit is een selectie van het semantischmodel specifiek voor een bepaald werkveld of uitwisseldoel.
  3. Berichtenmodel - Dit is gekoppeld aan het het uitwisselmodel, hierin worden de specificaties van het uiteindelijke bericht uitgewerkt. Het geeft aan op welke technische manier de gegevens uitgewisseld kunnen worden.Vanuit het semantische model kunnen voor verschillende werkvelden uitwissel- en berichtenmodellen gemaakt worden. Hiervoor kan advies en hulp worden gevraag bij de Aquo beheerders. De informatiemodellen van de Aquo-standaard zijn opgesteld volgens de MIM-standaard waardoor koppeling met gerelateerde standaarden eenvoudig mogelijk is.

Aquo is een verplichte open standaard: alle informatie is vrij toegankelijk en gratis te downloaden en Aquo staat op de Pas-Toe-Of-Leg-Uit-lijst waarmee overheidsorganisaties verplicht zijn om deze toe te passen.

Als u de Aquo-standaard wilt implementeren moeten er initiële kosten worden gemaakt. Het gaan toepassen van een standaard betekent namelijk investeren in kennis en aanpassen van applicaties. Ook zijn er kosten verbonden aan het beheren van de standaard, daarbij moet worden erkend dat de baten van standaardisatie vaak niet direct toe te rekenen zijn aan de organisaties die de investeringen doen. Deze baten liggen vaak verderop in de keten.

Leuk weetje: Aquo betekent 'water' in de kunsttaal Ido.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de Aquo-standaard, abonneer u dan op onze nieuwsbrief. Aanmelden doet u door een e-mail te sturen naar de Servicedesk Informatiehuis Water. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie!

Onderstaand diagram toont het kennismodel van de Aquo-standaard waarin beschreven staat hoe de informatie binnen de standaard met elkaar verbonden is. Dit is gevat in een UML diagram net zoals al onze informatiemodellen. Kijk voor uitleg over UML modellering op de pagina toelichting bij informatiemodellen. KennisModelAquo.jpg