Aquo inbedden in uw organisatie

Gebruik onderstaande checklist om te controleren of de Aquo-standaard goed is ingebed in uw organisatie:

  1. Wie is binnen uw organisatie de contactpersoon voor de Aquo-standaard? Dit kan de kwaliteitscoördinator zijn, maar ook het hoofd van de ICT-afdeling. Neemt deze persoon deel aan een Aquo-overleg, zodat hij/zij op de hoogte is van ontwikkelingen rond de Aquo-standaard. Als beheerder van de Aquo-standaard organiseert het Informatiehuis Water (IHW) regelmatig overleggen en bijeenkomsten om samen met gebruikers de ontwikkeling en de toegankelijkheid van de Aquo-standaard te sturen. De Aquo-contactpersoon binnen uw organisatie kan een belangrijke rol vervullen bij de onderstaande punten.


  1. Kennen de afdelingshoofden en informatiecoördinatoren de voordelen van het gebruik van gegevensstandaarden, zoals de Aquo-standaard? Door toepassing van standaarden kan informatie eenduidig en eenvoudig worden gedeeld. Dat is winst in kwaliteit, tijd en geld.


  1. Zijn de medewerkers die betrokken zijn bij de inwinning, verwerking en rapportage van gegevens op de hoogte van de Aquo-standaard? Denk hierbij aan veldmedewerkers, gegevensbeheerders, systeembeheerders en beleidsmedewerkers.


  1. Maakt de afdeling die betrokken is bij het beheer van informatiesystemen gebruik van de Aquo-standaard bij de ontwikkeling en configuratie van nieuwe versies of systemen? Is de Aquo-standaard toegepast in deze systemen? Als u tot de conclusie bent gekomen dat binnen uw project ‘watergegevens' worden opgeslagen en/of uitgewisseld, neemt u dan contact op met de IHW Servicedesk. De Servicedesk zal u vragen om in het kort uit te leggen wat het project behelst en om wat voor soort ‘watergegevens' het gaat. Controleer vervolgens samen met de Servicedesk of u de juiste Aquo-onderdelen in beeld hebt.


  1. Weten u en uw collega's dat organisaties in de (semi)publieke sector de Aquo-standaard verplicht moeten gebruiken bij het digitaal uitwisselen van watergegevens, omdat deze op de lijst met ‘pas toe of leg uit’- standaarden staat? Voor overheden is het verplicht om de Aquo-standaard toe te passen wanneer binnen het project ‘watergegevens' digitaal worden uitgewisseld. Wordt er door de inkopers binnen uw organisatie bij het opstellen van offerteaanvragen gespecificeerd dat de producten of diensten moeten voldoen aan de Aquo-standaard en eventuele andere standaardisatie-afspraken? Het Forum Standaardisatie heeft een handreiking met voorbeeld bestekteksten opgesteld om u hierbij te helpen. De verantwoordelijke projectmedewerkers binnen uw organisatie moeten ervoor zorgen dat de Aquo-afspraken worden geïntegreerd in:


 * offerte-aanvragen;
 * functionele en technische ontwerpen;
 * database-ontwerpen; 
 * documenten over architectuur;
 * helpteksten;
 * alle andere documenten waarop Aquo-afspraken van toepassing zijn.
  
  1. Worden praktijkervaringen met standaardisatie van gegevensuitwisseling binnen uw organisatie gedeeld met IHW, als beheerorganisatie van Aquo? Deze ervaringen kunnen ook voortkomen uit samenwerkingen met andere organisaties.


  1. Is uw organisatie betrokken bij (voorgestelde) wijzigingen aan de Aquo-standaard? Wijzigingsvoorstellen worden gepubliceerd op de Aquo-sharepoint. Twee maal per jaar vergaderen expertgroepen en technische werkgroepen over de voorstellen. Zie de pagina's over de expertgroepen en technische werkgroepen voor meer informatie. Wie is er vanuit uw organisatie betrokken bij een of meer van deze groepen?


  1. Meld u aan bij de IHW Servicedesk voor de Aquo-nieuwsbrief en/of de IHW-nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van ontwikkelingen rondom resp. de Aquo-standaard en het Informatiehuis Water.