aanmonsteren

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)aanmonsteren
Definitie (nl)in dienst nemen van schepelingen voor een reis.
Toelichting (nl)Daarbij wordt de monsterrol getekend en het monsterboekje overlegd.
BronWijk, J van der, Taal van het Water
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aanmonsterenBreder
aanmonsterenCategorie van
aanmonsterenGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
schip (Begrip)Gerelateerdaanmonsteren
RDF.jpg
Aquo history.png