bevoegd gezag

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)bevoegd gezag
Definitie (nl)overheidsorgaan dat bevoegd is tot het geven van een beschikking of het nemen van een ander besluitin relatie tot een wet
Toelichting (nl)Bijvoorbeeld de overheidsinstantie die bevoegd is het m.e.r.-plichtige besluit te nemen (bij dijkversterking de provincie). Zie ook de waterwet: verlening van een watervergunning bevoegd bestuursorgaan
Label (de)zuständige behördliche stelle
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bevoegd gezagCategorie van
bevoegd gezagGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
belanghebbende (Begrip)Gerelateerdbevoegd gezag
RDF.jpg
Aquo history.png