Eigenschap:Titel

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Volledige titel van de norm of het voorschrift, zoals bekend bij o.a. het NNI.
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 100 pages using this property.
I
Bodem - Bepaling van het watergehalte van bodem als een volumefractie met gebruik van boormantels - Gravimetrische methode  +
Soil quality - Extraction of trace elements soluble in aqua regia  +
Bodem - Bepaling van de deeltjesdichtheid  +
Water quality - Detection and enumeration of Legionella  +
Water quality - Detection and enumeration of <(cursief)Legionella>  +
Water quality - Detection and enumeration of Legionella  +
Water - Bepaling van geselecteerde elementen met atomaire-emissiespectrometrie met inductief gekoppeld plasma (ICP-AES)  +
Water quality - Determination of suspended solids by filtration through glass-fibre filters  +
Water - Bepaling van het gehalte aan gemakkelijk afgegeven sulfide  +
Soil quality - Determination of the potential cation exchange capacity and exchangeable cations using barium chloride solution buffered at pH = 8,1  +
Bodem - Bepaling van PAK - Methode met hoge-prestatie vloeistofchromatografie  +
Bodem - Bepaling van het totale gehalte aan stikstof door droge verbranding ("elementenanalyse")  +
Bodem - Bepaling van organisch koolstof met sulfachrome oxidatie  +
Bodem - Bepaling van het uitwisselbare zuurgehalte van een bariumchloride-extract  +
Bodem - Bepaling van nitraat, nitriet en ammonium in veldvochtige grond door extractie met kaliumchloride-oplossing - Deel 2: Geautomatiseerde methode  +
Water - Bepaling van de acute letale toxiciteit voor mariene roeipootkreeften (Copepoda, )  +
Water - Bepaling van de acute letale toxiciteit voor mariene roeipootkreeften (<(cursief)Copepoda>, )  +
Bodem - Oplossing voor de bepaling van het totale gehalte aan elementen - Deel 1: Oplossing met hydrofluor- en perchloridezuren  +
Bodem - Ontsluiting voor de bepaling van het totale gehalte aan elementen - Deel 2: Ontsluiting met basische smelt  +
Bodem - Extractie van spoorelementen met een gebufferde DTPA-oplossing  +
Water - Bepaling van de accute toxiciteit van afvalwater op eitjes van de zebravis (Danio rerio)  +
Waterkwaliteit - Leidraad voor selectieve immunoassays voor de bepaling van plantenbehandelings- en bestrijdingsmiddelen  +
Bodem - Bepaling van het totale gehalte aan zwavel door droge verbran ding  +
Water - Bepaling van de genotoxiciteit van water en afvalwater met de Salmonella/microsomeproef (Ames proef)  +
Water - Bepaling van de genotoxiciteit van water en afvalwater met de <(cursief) Salmonella/>microsomeproef (Ames proef)  +
Water - Bepaling van oplosbare silicaten met behulp van een doorstroomanalysesysteem (FIA en CFA) en fotometrische detectie  +
Water - Detectie en telling van Pseunomonas aeruginosa - Membraanfiltratiemethode  +
Water - Detectie en telling van <(cursief)Pseunomonas aeruginosa> - Membraanfiltratiemethode  +
Water - Bepaling van het gehalte aan kwik - Methoden na verrijking door amalgamatie  +
Bodem - Bepaling van het gehalte aan minerale olie van C10 tot C40 door gaschromatografie  +
Water - Bepaling van kwik - Methode met atomaire fluorecentiespectometrie  +
Water - Bepaling van dioxine-achtige polychloorbifenylen - Methode met gaschromatografie en massaspectometrie  +
Water - bepaling van de oestrogeen belasting van water en oppervlaktewater - Deel 3: In vitro reporter gen assay met menselijke cellen  +
Bodem - Extractie en bepaling van thallium door electrothermische atomaire absorptiespectrometrie  +
Bodem - Bepaling van arseen, antimoon en seleen in koningswater bodemextracten met elektrothermische of hydridegeneratie atomaire absorptiespectrometrie  +
Water - Bepaling van geselecteerde polybroomdifenylethers in sediment en rioleringsslib - Methode met extractie en gaschromatografie/massaspectrometrie  +
Bodem - Bepaling van spoorelementen in bodemextracten met inductief gekoppeld plasma-atomaire emissiespectrometrie (ICP-AES)  +
Bodem - Bepaling van geselecteerde organotinverbindingen - Methode met gaschromatografie  +
Bodem - Bepaling van de effective kationen-uitwisselingscapaciteit (CEC) en uitwisselbare kationen met behulp van een hexamminecobalt trichloride oplossing  +
Water - Biochemische en fysiologische bepalingen aan vis - Deel 1: Monsterneming van vis, behandeling en conservering van monsters  +
Water - Bepaling van perfluoroctaansulfonaat (PFOS) en perfluoroctaanzuur - Methode voor ongefilterde monsters van vaste faseeëxtractie en vloeistof chromatografie/massaspectrometrie  +
Water - Bepaling van 16 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) in water - Methode met gaschromatografie en massaspectrometrische detectie (GC-MS)  +
Microbiologie van voedingsmiddelen en diervoeders - Horizontale methode voor de telling van het aantal coliformen - Telplaattechniek  +
Water - Bepaling van kwik  +
Water - Monsterneming - Deel 10: Richtlijn voor monsterneming van afvalwater  +
Water - Monsterneming - Deel 11: Richtlijn voor monsterneming van grondwater  +
Water - Monsterneming - Deel 11: Richtlijn voor monsterneming van grondwater  +
Water - Monsterneming - Deel 11: Richtlijn voor monsterneming van grondwater  +
Water - Monsterneming - Deel 12: Richtlijn voor monsterneming van waterbodem  +
Water - Monsterneming - Deel 14: Richtlijn voor de kwaliteitsborging van monsterneming en -behandeling van water dat wordt gebruikt voor milieuonderzoek  +
Water - Monsterneming - Deel 15: Richtlijn voor conservering en behandeling van slib en sedimentmonsters  +
Water - Monsterneming - Deel 17: Richtlijn voor monsterneming van neergeslagen sediment  +
Water - Monsterneming - Deel 18: Richtlijn voor monsterneming van grondwater op verontreinigde terreinen  +
Water - Monsterneming - Deel 4: Richtlijn voor monsterneming van natuurlijke en kunstmatige meren  +
Water - Monsterneming - Deel 4: Richtlijn voor monsterneming van natuurlijke en kunstmatige meren  +
Water - Monsterneming - Deel 6: Richtlijn voor monsterneming van rivieren en stromende wateren  +
Water - Monsterneming - Deel 7: Richtlijn voor monsterneming van water en stoom in ketelwaterbedrijven  +
Water - Monsterneming - Deel 8: Richtlijn voor monsterneming van natte depositie  +
Water - Monsterneming - Deel 9: Richtlijn voor monsterneming van zeewater  +
Water - Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik na n dagen (BZVn) - Deel 1: Verdunning en enting onder toevoeging van allylthioureum  +
Water - Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik na <(cursief)n> dagen (BZV<(inf)n>) - Deel 1: Verdunning en enting onder toevoeging van allylthioureum  +
Water - Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik na n dagen (BZVn) - Deel 1: Verdunning en enting onder toevoeging van allylthioureum  +
Water - Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik na n dagen (BZVn) - Deel 2: Methode voor onverdunde monsters  +
Water - Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik na <(cursief)n> dagen (BZV<(inf)n>) - Deel 2: Methode voor onverdunde monsters  +
Water quality - Determination of calcium content - EDTA titrimetric method  +
Water quality - Determination of the chemical oxygen demand  +
Water quality - Determination of phenol index - 4-Aminoantipyrine spectrometric methods after distillation  +
Water quality - Determination of cyanide - Part 1: Determination of total cyanide  +
Water quality - Determination of cyanide - Part 2: Determination of easily liberatable cyanide  +
Water quality - Determination of cyanide - Part 3: Determination of cyanogen chloride  +
Water quality - Determination of ammonium - Potentiometric method  +
Water quality - Determination of surfactants - Part 1: Determination of anionic surfactants by measurement of the methylene blue index (MBAS)  +
Water quality - Determination of surfactants - Part 2: Determination of non-ionic surfactants using Dragendorff reagent  +
Water quality - Determination of surfactants - Part 2: Determination of non-ionic surfactants using Dragendorff reagent  +
Water - Bepaling van geselecteerde enkelwaardige fenolen - Deel 1: Gaschromatografische methode na verrijking met extractie  +
Water - Bepaling van geselecteerde enkelwaardige fenolen - Deel 1: Gaschromatografische methode na verrijking met extractie  +
Water - Bepaling van geselecteerde enkelwaardige fenolen - Deel 2: Methode door derivatisering en gaschromatografie  +
Waterkwaliteit - Richtlijnen voor de bepaling van de totale organische koolstof (TOC) en opgeloste organische koolstof (DOC)  +
Water quality - Determination of cobalt, nickel, copper, zinc, cadmium and lead - Flame atomic absorption spectrometric methods  +
Water - Bepaling van het gehalte aan chroom - Atomaire-absorptiespectrometrische methoden  +
Water quality - Determination of chloride - Silver nitrate titration with chromate indicator (Mohr's method)  +
Water quality - Determination of borate - Spectrometric method using azomethine-H  +
Water quality - Measurement of gross beta activity in non-saline water  +
Water quality - Determination of tritium activity concentration - Liquid scintillation counting method  +
Water quality - Determination of alkalinity - Part 1: Determination of total and composite alkalinity  +
Water quality - Determination of alkalinity - Part 2: Determination of carbonate alkalinity  +
Water quality - Determination of sodium and potassium - Part 1: Determination of sodium by atomic absorption spectrometry  +
Water quality - Determination of sodium and potassium - Part 2: Determination of potassium by atomic absorption spectrometry  +
Water quality - Determination of sodium and potassium - Part 3: Determination of sodium and potassium by flame emission spectrometry  +
Water quality - Determination of selenium - Atomic absorption spectrometric method (hydride technique)  +
Water - Bepaling van het stikstofgehalte - Deel 2: Bepaling van het gehalte aan gebonden stikstof, na verbranding en oxidatie tot stikstofdioxide, met toepassing van bepaling met chemoluminiscentie  +
Water - Bepaling van geselecteerde organische plantbeschermeningsmiddelen - Geautomatiseerde meervoudige ontwikkelings (AMD) techniek  +
Bodem - Bepaling van het gehalte aan nitraat, nitriet en ammonium in veldvochtige grond na extractie met een kaliumchloride-oplossing - Deel 1: Handmatige methode  +
Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van grond in het laboratorium - Deel 1: Bepaling van het watergehalte  +
Water - Richtlijnen voor statistische interpretatie van ecotoxicologische data  +
Water - Biochemische en fysiologische bepalingen aan vis - Deel 2: Bepaling van de EROD  +
K
Richtlijn tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het beleid ten aanzien van het mariene milieu  +
Richtlijn tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het beleid ten aanzien van het mariene milieu  +
Richtlijn tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid  +
Richtlijn tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid  +