Indienen wijzigingsvoorstel

(Doorverwezen vanaf Indienen wijzigingsvoorstel)


Wijziging op Aquo-standaard indienen

Mist u iets in de Aquo-standaard of moet er iets veranderd worden, zoals een domeinwaarde of een definitie? Vul dan ons Wijzigingsvoorstel-formulier zo volledig mogelijk in en mail het naar de Servicedesk Informatiehuis Water. Sla het Wijzigingsvoorstel-formulier alleen lokaal op een computer op en niet op een Sharepoint, dan veranderen nl. de eigenschappen van het document. Met vragen over het invullen kunt u ook terecht bij de Servicedesk Informatiehuis Water. In het formulier, op de RfC-tabbladen, staat bovenin (in de gegroepeerde regels) een uitleg hoe het in te vullen en per kolom is aangeven welke informatie verplicht is, omdat we zonder die informatie niet tot uitvoer over kunnen gaan. U kunt zelf extra kolommen naar behoefte toevoegen. Het is van belang dat u duidelijk aangeeft waarvoor u deze wijziging (toevoeging of aanpassing) nodig heeft. Stuur bijv. een voorbeeld rapportage of een analyse voorschrift mee en beschrijf voor welke uitwisseling de wijziging nodig is. U bent de expert in dit geval, u weet wat u wilt uitwisselen. De medewerkers van het Informatiehuis Water onderhouden de Aquo-standaard en voorkomen dat er dubbelingen of onduidelijkheden in komen, maar de expertise op de inhoud zit bij u! En zo zorgen wij samen voor een gedegen standaard.

Afhandeling van uw wijzigingsvoorstel

Na het indienen van een wijzigingsvoorstel bij de Servicedesk van het Informatiehuis Water ontvangt u binnen 1 werkdag een ontvangstbevestiging met een referentienummer (W-nummer). Heeft u geen ontvangstbevestiging ontvangen? Neem dan contact op met de Servicedesk Informatiehuis Water. We publiceren alle wijzigingsvoorstellen op de Aquo-sharepoint, hier kunt u ook zien wat de impact van het voorstel is voor gebruikers van de Aquo-standaard.

Het Informatiehuis Water beoordeelt of uw wijzigingsvoorstel van toepassing is op de Aquo-standaard en of het compleet is. Zo niet, dan nemen wij contact met u op. Wijzigingsvoorstellen worden beoordeeld aan de hand van de acceptatiecriteria voor de Aquo-standaard. Aan de hand van een impactmatrix maken we een inschatting van de impact die het wijzigingsvoorstel (indien doorgevoerd) heeft op het gebruik van de Aquo-standaard:

  • X wijzigingen:

Wijziging van de structuur van de standaard of het uitbreiden van de standaard met verplichte entiteiten of attributen of het verplicht stellen van bestaande entiteiten of attributen. Bij het doorvoeren van een of meer van dergelijke wijzigingen wordt het X-nummer van de versie opgehoogd. Toelichting: Indien een applicatie niet wordt aangepast na een X-wijziging op de standaard kan een bestand van de betreffende X-versie niet meer worden ingelezen. Het doorvoeren van X-wijzigingen in applicaties is dus noodzakelijk om foutloos te kunnen blijven uitwisselen. X-wijzigingen op de standaard worden maximaal 1x per jaar doorgevoerd (in december).

  • Y wijzigingen:

Het uitbreiden van de standaard met niet-verplichte entiteiten of attributen. Bij het doorvoeren van een of meer van dergelijke wijzigingen op de standaard wordt het Y-nummer van de versie opgehoogt. Toelichting: Indien een Y-wijziging op de standaard niet in een applicatie wordt doorgevoerd dan kan nog wel worden uitgewisseld maar is er risico van informatieverlies. Y-wijzigingen op de standaard worden maximaal 2x per kalenderjaar doorgevoerd (in juni en december).

  • Grote wijzigingen:

Wijziging met potentiële implicaties voor de uitwisseling zoals het wijzigen van de omschrijving van een domeinwaarde of het toekennen van de status 'vervallen' aan een domeinwaarde. Deze wijzigingen hebben geen invloed op de versienummering van het model. Grote wijzigingen op domeinwaarden en woordenboek worden maximaal 2x per jaar doorgevoerd (in juni en december).

  • Kleine wijzigingen:

Het uitbreiden van domeintabellen met nieuwe domeinwaarden en het aanpassen van de omschrijving van een domeinwaarde zonder dat de betekenis wijzigt. Deze wijzigingen hebben geen invloed op de versienummering van het model. Kleine wijzigingen kunnen, naar inzicht van de BO, op elk moment worden doorgevoerd.

Wij streven er naar wijzigingen met de impact Klein binnen 10 werkdagen door te voeren. Wijzigingen met impact X, Y en Groot worden pas na goedkeuring van het CCvD-Datastandaarden doorgevoerd. Deze wijzigingsvoorstellen worden 2x per jaar (in april/mei en oktober/november) behandeld in de expertgroepen en technische werkgroepen waarna het besluit door het CCvD-Datastandaarden (in juni en december) genomen wordt om ze door te voeren. In dat geval informeren wij u in welke updateronde uw voorstel wordt meegenomen.

Als uw wijziging is doorgevoerd, ontvangt u van ons een melding dat het wijzigingsvoorstel is afgehandeld. Heeft u tussentijds vragen of opmerkingen, dan kunt u gerust contact met ons opnemen. Houd het W-nummer daarbij paraat of vermeld het in uw e-mail.

Inspraak op wijzigingsvoorstellen

Het Informatiehuis Water heeft in overleg met gebruikers een impactmatrix opgesteld. De wijzigingsvoorstellen met een middelgrote of grote impact worden altijd eerst voorgelegd aan een expertgroep en/of een technische werkgroep alvorens het CCvD-D besluit tot het al dan niet doorvoeren van de wijziging. Als indiener van een voorstel, kunt u dit toelichten tijdens een expert- of technisch werkgroep. Een wijzigingsvoorstel met de impact (middel)groot op de standaard mag pas worden doorgevoerd als het CCvD-D daartoe het besluit heeft genomen. Het toevoegen van begrippen of domeinwaarden vallen onder "kleine wijzigingen". Als beheerder van de Aquo-standaard behandelt het Informatiehuis Water deze aanvragen (net als alle wijzigingsvoorstellen) met de grootst mogelijke zorg. De kleine wijzigingen worden zo snel mogelijk doorgevoerd zodat het werkproces zo min mogelijk vertraging ondervindt. Constateert u niettemin een fout, dan kunt u dit te allen tijde melden bij onze Servicedesk Informatiehuis Water. Alle wijzigingsvoorstellen en hun status in het wijzigingsproces staan gepubliceerd op de Aquo-sharepoint. Op deze wijze worden ook kleine wijzigingen inzichtelijk gemaakt voor de gebruikers.

Fout in Aquo-standaard doorgeven

Vindt u een een fout, stuur dan een e-mailbericht naar onze Servicedesk Informatiehuis Water met een goede beschrijving van de geconstateerde fout. We stellen dat zeer op prijs! Uw melding gaat vervolgens mee in het wijzigingsproces.

Aanvragen biotaxon

Voor het aanvragen van een nieuw biotaxon geldt een andere procedure, deze zijn namelijk opgenomen in de Taxa Waterbeheer Nederland (TWN-lijst) waarvan de domeintabel Biotaxon een uittreksel is. De TWN-lijst vormt de standaard voor de opslag, verwerking en uitwisseling van biologische gegevens binnen het waterbeheer in Nederland. De TWN-lijst wordt beheerd door inhoudelijk specialisten van het laboratorium van Rijkswaterstaat. Het aanvragen van een nieuw taxon in de TWN-lijst kan uitsluitend via de tool TWN-lijst. De afhandeling van uw taxon aanvraag loopt dus niet via het Informatiehuis Water.

In de TWN-lijst zijn alle organismen opgenomen die voor het het waterbeheer relevant (kunnen) zijn en die visueel (microscopisch) geanalyseerd worden. Dit kunnen zowel aquatische als semi-aquatische als ook niet-aquatische organismen zijn. De naamgeving van de taxa is eenduidig volgens de binominale nomenclatuur en kent een verwijzing naar de auteur en determinatie literatuur. Op de TWN-lijst komen geen schimmels en bacteriën voor omdat deze niet visueel worden geanalyseerd. Daarnaast is voor het onderzoek naar schimmels en bacteriën geen parent-structuur nodig die in de taxanomie wordt gebruikt.

De TWN-standaard omvat nu bijna 27000 taxa verdeeld over 12 groepen, te weten: macro-evertebraten, fytoplankton, diatomeeen, zooplankton, macrofyten, nematoden, zoogdieren, amfibieën, reptielen, vlinders, vissen en vogels.

Achtergronddocumentatie over de TWN-lijst is opgenomen in de praktijkrichtlijn Aquo-domeintabellen IM Metingen. Voor vragen over de TWN kunt u de FAQ TWN raadplegen. Staat uw vraag hier niet bij? Neemt u dan contact op met onze Servicedesk. Zij zullen u verder helpen.

De taxa uit de TWN-lijst zijn ook opgenomen in de Aquo-domeintabel Biotaxon zodat datavalidatie mogelijk is. Het Informatiehuis Water zal de domeintabel Biotaxon 1x per jaar synchroniseren met de TWN-lijst, indien dit te laat is voor uw uitwisselbehoefte neem dan contact op met de Servicedesk Informatiehuis Water.