Werkveld Watersysteembeheer

De Aquo-standaard is zeer omvangrijk. Niet alle onderdelen van Aquo zijn van toepassing op alle werkvelden binnen de watersector. Daarom is per werkveld, sub-werkveld en eventueel kennisgebied aangegeven welke onderdelen van de Aquo-standaard van toepassing zijn.

Ontbreekt uw werkveld of kennisgebied? Neem contact op met Servicedesk Informatiehuis Water. Zij kunnen u precies vertellen hoe u met de Aquo-standaard aan de slag kunt.

Drinkwater

Het sub-werkveld drinkwater is één van de sub-werkvelden die invulling geeft aan het overkoepelende werkveld watersysteembeheer.

De participerende partijen in het Informatiehuis Water (Rijkswaterstaat, Waterschappen en Provincies) leveren geen van allen het drinkwater in Nederland. Deze activiteit wordt uitgevoerd door de drinkwaterbedrijven die allen lid zijn van de Vewin. Omdat de Aquo-standaard (nog) niet breed gebruikt wordt door de drinkwaterbedrijven zijn er weinig specifieke producten voor deze doelgroep ontwikkeld. Meetgegevens over bijvoorbeeld de fysisch-chemische waterkwaliteit kunnen echter eenvoudig middels de Aquo-standaard worden uitgewisseld.

Chemie

Redenen om de standaard toe te passen:

 • Standaardisatie van de opslag/uitwisseling van metingen van de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater dat wordt gebruikt voor de bereiding van drinkwater.
 • Standaardisatie van de parameters waarop de kwaliteit van het drinkwater wordt bewaakt. De Aquo-parameterlijst drinkwater bevat voor dit doel een vertaling van de Aquo-parametercode naar het Rewab-nummer.
 • Aansluiting op de internationale CAS-nummers van chemische stoffen. Binnen Aquo worden chemische stoffen waar mogelijk geïdentificeerd met een CAS-nummer.
 • Opslag, verwerking én analyse van fysisch-chemische metingen van drinkwater met andere metingen in één systeem. In de Aquo-standaard wordt geen onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld fysisch-chemische metingen aan oppervlaktewater, grondwater of drinkwater. Ook het compartiment waarin wordt gemeten, bijvoorbeeld oppervlakte– of grondwater, is slechts een eigenschap van een meetwaarde.


Relevante Aquo-onderdelen

Aquo onderdeel Productnaam Toelichting
Aquo-parameterlijst parameterlijst Drinkwater(bronnen) Overzicht van de relevante parameters voor het werkveld drinkwater.
Aquo-model IM Metingen Voor gestandaardiseerd uitwisselen van fysisch-chemische en biologische meetgegevens.
Aquo-model IMWA Voor gestandaardiseerd uitwisselen van geografische gegevens over bijvoorbeeld de plaats waar gemeten wordt.
Aquo-model IMWA normen Voor gestandaardiseerd uitwisselen van normen over bijvoorbeeld de milieukwaliteit.


Grondwaterbeheer

Het sub-werkveld grondwaterbeheer is één van de sub-werkvelden die invulling geeft aan het overkoepelende werkveld watersysteembeheer.

In onderstaande overzicht zijn de kennisgebieden binnen het sub-werkveld grondwaterbeheer opgenomen en wordt vervolgens per kennisgebied toegelicht waarom u de standaard zou moeten toepassen en welke Aquo-onderdelen relevante informatie bevatten:

Chemie

Redenen om de standaard toe te passen

 • Standaardisatie van de uitwisseling van metingen over de fysisch-chemische kwaliteit van het grondwater.
 • De Aquo-parameterlijst Grondwater bevat een overzicht met huidige relevante parameters waaronder zo’n honderd gewasbeschermingsmiddelen en enkele fysisch-chemische parameters. Deze lijst is slechts een subset van de Aquo domeintabel Parameter.
 • Aansluiting op de internationale CAS-nummers van chemische stoffen. Binnen Aquo worden chemische stoffen waar mogelijk geïdentificeerd met een CAS-nummer.
 • Aansluiting op of afstemming met termen, definities, modellen en domeintabellen op de Basisregistratie Ondergrond.
 • Toetsen van fysisch-chemische metingen aan landelijke grondwaterkwaliteitsnormen. Grondwaterkwaliteitsgegevens in een Aquo uitwisselbestand (IM Metingen) kunnen in Aquo-kit worden ingelezen voor toetsing aan diverse normen.
 • Standaardisatie van definities en relevante objecten met bijbehorende domeintabellen waarmee een in de toekomst gewenste uitwisseling kan worden gedefinieerd in een nieuw Aquo model. Bijvoorbeeld voor de uitwisseling van gegevens over een meetnet. Op dit moment bestaat er geen Aquo-model voor het uitwisselen van dit soort gegevens.
 • Opslag, verwerking én analyse van fysisch-chemische metingen van grondwater met andere metingen in één systeem. In de Aquo-standaard wordt geen onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld fysisch-chemische metingen in grondwater of oppervlaktewater. Ook het compartiment waarin wordt gemeten, bijvoorbeeld oppervlakte– of grondwater, is slechts een eigenschap van een meetwaarde.


Relevante Aquo-onderdelen

Aquo onderdeel Productnaam Toelichting
Aquo-parameterlijst Voorbeeld Overzicht van de relevante parameters voor het werkveld grondwaterbeheer.
Aquo-model IM Metingen Voor gestandaardiseerd uitwisselen van fysisch-chemische en biologische meetgegevens.
Aquo-model IMWA Voor gestandaardiseerd uitwisselen van geografische gegevens over bijvoorbeeld de plaats waar gemeten wordt.


Hydrologie

Redenen om de standaard toe te passen:

 • Standaardisatie van de uitwisseling van metingen over de hydrologische toestand van het grondwater.
 • Aansluiting op relevante parameters uit het oppervlaktewaterbeheer.
 • Standaardisatie van definities en bijbehorende domeintabellen van de objecten die gebruikt worden bij de grondwatermonitoring, zoals grondwaterputten en het grondwatermonitoringprogramma. Aquo is hierbij afgestemd met de BasisRegistratie Ondergrond (BRO). De BRO maakt gebruik van de Aquo-domeintabellen bij de Grondwater-datatypes.
 • Opslag, verwerking én analyse van waterkwantiteitsgegevens met andere metingen in één systeem. In de Aquo-standaard wordt geen onderscheid gemaakt tussen metingen van de waterkwaliteit en de -kwantiteit. De gemeten parameter, of het compartiment waarin wordt gemeten (oppervlaktewater of grondwater), is slechts een eigenschap van een meetwaarde.


Relevante Aquo-onderdelen:

Aquo onderdeel Productnaam Toelichting
Aquo-model IM Metingen Voor gestandaardiseerd uitwisselen van fysisch-chemische en biologische meetgegevens.
Aquo-model IMWA Voor gestandaardiseerd uitwisselen van geografische gegevens over bijvoorbeeld de plaats waar gemeten wordt.


Oppervlaktewaterbeheer

Het sub-werkveld oppervlaktewaterbeheer is één van de sub-werkvelden die invulling geeft aan het overkoepelende werkveld watersysteembeheer.

In onderstaand overzicht zijn de kennisgebieden binnen het sub-werkveld oppervlaktewaterbeheer opgenomen. Vervolgens wordt per kennisgebied toegelicht welke voordelen en toepassingen de Aquo-standaard biedt en welke Aquo-onderdelen relevante informatie bevatten.

Chemie

Voordelen en toepassingen van de Aquo-standaard:

 • Eenduidige lijst met parameters uit referentiedocumenten die van belang zijn voor de beoordeling van oppervlaktewater voor de Kader Richtlijn Water (KRW).
 • Standaardisatie voor de uitwisseling 1)van meetgegevens over de fysisch-chemische kwaliteit van het oppervlaktewater en 2) van gegevens over geografische objecten, zoals meetlocaties, waterlopen, stuwen, lozingspunten enzovoort. De standaard stelt hiermee ook randvoorwaarden aan de database van een waterbeheerder, zodat uitwisseling volgens Aquo mogelijk is en landelijke informatiebeelden kunnen worden samengesteld.
 • Aansluiting op de internationale CAS-nummers van chemische stoffen. Binnen Aquo worden chemische stoffen waar mogelijk geïdentificeerd met een CAS-nummer.
 • Toetsen van fysisch-chemische metingen aan landelijke waterkwaliteitsnormen. Waterkwaliteitsgegevens in een Aquo uitwisselbestand (IM Metingen) kunnen in Aquo-kit worden ingelezen voor toetsing aan diverse normen.
 • Juiste aanlevering van metingen voor landelijke afspraken, zoals de Landelijke Enquête Waterkwaliteit en de EU Zwemwaterrapportages.
 • Standaardisatie van definities en relevante objecten met bijbehorende domeintabellen die als input kunnen dienen voor nieuwe informatiesystemen of Aquo-modellen. Bijvoorbeeld een model voor de uitwisseling van gegevens over een meetnet. Op dit moment bestaat er geen Aquo-model voor het uitwisselen van dit soort gegevens.
 • Opslag, verwerking én analyse van fysisch-chemische metingen van oppervlaktewater met andere metingen in één systeem. In de Aquo-standaard wordt geen onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld fysisch-chemische metingen en biologische metingen. Ook het compartiment waarin wordt gemeten, bijvoorbeeld oppervlakte– of grondwater, is slechts een eigenschap van een meetwaarde.
 • De Aquo-standaard is toepasbaar voor gegevens van zowel zoet als zout water.


Relevante Aquo-onderdelen:

Aquo onderdeel Productnaam Toelichting
Aquo-parameterlijst Voorbeeld Overzicht van de relevante parameters voor het werkveld.
Aquo-model IM Metingen Voor gestandaardiseerd uitwisselen van fysisch-chemische en biologische meetgegevens.
Aquo-model IMWA Voor gestandaardiseerd uitwisselen van geografische gegevens over bijvoorbeeld de plaats waar gemeten wordt.

Ecologie

Voordelen en toepassingen van de Aquo-standaard:

 • Eenduidige vertaling van de parameters/organismen uit richtlijnen, handboeken en methodieken in Aquo, zoals het Handboek Hydrobiologie, de KRW-maatlatten en EBEO. Deze vertaling is zichtbaar in de Aquo-parameterlijst Aquatische Ecologie.
 • Standaardisatie voor de uitwisseling 1)van meetgegevens over de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater en 2)van gegevens over geografische objecten, zoals meetlocaties, waterlopen, vispassages, lozingspunten enzovoort. De standaard stelt hiermee ook randvoorwaarden aan de database van een waterbeheerder, zodat uitwisseling volgens Aquo mogelijk is en landelijke informatiebeelden kunnen worden samengesteld.
 • Aansluiting op de internationale naamgeving van organismen. Met Aquo worden organismen geïdentificeerd met de Latijnse naam, uit de lijsten van de Taxa Waterbeheer Nederland (TWN).
 • Beoordeling van de ecologische toestand van een watersysteem of waterlichaam. Beoordelingssystemen maken grotendeels gebruik van de Aquo-standaard. Aanlevering van data conform Aquo is een voorwaarde voor een juiste beoordeling.
 • Toetsen van ondersteunende fysisch-chemische metingen aan landelijke waterkwaliteitsnormen. Waterkwaliteitsgegevens in een Aquo uitwisselbestand (IM Metingen) kunnen in Aquo-kit worden ingelezen voor toetsing aan bijvoorbeeld de KRW-maatlatten.
 • Standaardisatie van definities en relevante objecten met bijbehorende domeintabellen, die als input kunnen dienen voor nieuwe informatiesystemen of Aquo-modellen. Bijvoorbeeld een model voor de uitwisseling van gegevens over een meetnet. Op dit moment bestaat er geen Aquo-model voor het uitwisselen van dit soort gegevens.
 • Opslag, verwerking én analyse van zowel biologische als fysisch-chemische metingen van oppervlaktewater in één systeem. In de Aquo-standaard wordt geen onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld fysisch-chemische metingen en biologische metingen. Ook het compartiment waarin wordt gemeten, bijvoorbeeld oppervlaktewater of lucht, is slechts een eigenschap van een meetwaarde.
 • De Aquo-standaard is toepasbaar voor gegevens van zowel zoet als zout water.


Relevante Aquo-onderdelen:

Aquo onderdeel Productnaam Toelichting
Aquo-parameterlijst Voorbeeld Overzicht van de relevante parameters voor het werkveld.
Aquo-model IM Metingen Voor gestandaardiseerd uitwisselen van fysisch-chemische en biologische meetgegevens.
Aquo-model IMWA Voor gestandaardiseerd uitwisselen van geografische gegevens over bijvoorbeeld de plaats waar gemeten wordt.

Hydrologie

Voordelen en toepassingen van de Aquo-standaard:

 • Standaardisatie voor de uitwisseling 1)van meetgegevens over de hydrologische toestand van het oppervlaktewater en 2)van gegevens over geografische objecten, zoals meetlocaties, waterlopen, profielen, kunstwerken enzovoort. De standaard stelt hiermee ook randvoorwaarden aan de database van een waterbeheerder, zodat uitwisseling volgens Aquo mogelijk is en landelijke informatiebeelden kunnen worden samengesteld.
 • Eenduidige lijst met parameters die gebruikt wordt binnen waterkwantiteitsbeheer. Hierin zijn ook parameters opgenomen uit de meteorologie.
 • Korte en krachtige praktijkrichtlijn voor gebruik van Aquo in het kennisgebied hydrologie. Deze praktijkrichtlijn is opgenomen in de Aquo-parameterlijst Waterkwantiteitsbeheer.
 • Aansluiting op relevante parameters uit de meteorologie, internationaal gebruikte golfparameters, het Cultuurtechnisch Vademecum (1988) en de Verklarende Hydrologische Woordenlijst (1986).
 • Standaardisatie van definities en relevante objecten met bijbehorende domeintabellen die als input kunnen dienen voor nieuwe informatiesystemen of Aquo-modellen. Bijvoorbeeld voor de uitwisseling van gegevens over een “waternetwerk”. Op dit moment bestaat er geen Aquo-model voor het uitwisselen van dit soort gegevens. Een dergelijk model is wel in ontwikkeling.
 • Opslag, verwerking én analyse van waterkwantiteitsgegevens met andere metingen in één systeem. In de Aquo-standaard wordt geen onderscheid gemaakt tussen metingen over waterkwaliteit en -kwantiteit. De gemeten parameter, of het compartiment waarin wordt gemeten (oppervlaktewater of lucht), is slechts een eigenschap van een meetwaarde.
 • De Aquo-standaard is toepasbaar voor gegevens van zowel zoet als zout water.


Relevante Aquo-onderdelen:

Aquo onderdeel Productnaam Toelichting
Aquo-parameterlijst Voorbeeld Overzicht van de relevante parameters voor het werkveld.
Aquo-model IM Metingen Voor gestandaardiseerd uitwisselen van fysisch-chemische en biologische meetgegevens.

Zwemwater

Het sub-werkveld zwemwater is één van de sub-werkvelden die invulling geeft aan het overkoepelende werkveld watersysteembeheer.

Omdat zwemwater een verbijzondering van oppervlaktewater betreft, wordt hier voor het toepassen van de Aquo-standaard verwezen naar de informatie over het sub-werkveld oppervlaktewaterbeheer (chemie en ecologie). Daarnaast is er voor het sub-werkveld zwemwater in onderstaand overzicht één aanvullend product benoemd uit de Aquo-standaard.
Relevante Aquo-onderdelen naast die genoemd bij oppervlaktewaterbeheer chemie en ecologie:

Aquo onderdeel Productnaam Toelichting
Aquo-parameterlijst Parameterlijst Zwemwater Overzicht van de relevante parameters voor het werkveld zwemwater.

Waterbodembeheer

Het sub-werkveld waterbodembeheer is één van de sub-werkvelden die invulling geeft aan het overkoepelende werkveld watersysteembeheer.

Binnen het sub-werkveld waterbodembeheer wordt op dit moment één kennisgebied onderkent. Voor dit kennisgebied wordt toegelicht waarom u de standaard zou moeten toepassen en welke Aquo-onderdelen relevante informatie bevatten:

Chemie

Redenen om de standaard toe te passen:

 • De Aquo-standaard wordt continu afgestemd met de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB). Door SIKB en het Informatiehuis Water is het Informatiemodel Metingen ontwikkeld.
 • Standaardisatie van de uitwisseling van metingen van de kwaliteit van de (water)bodem.
 • Eenduidige lijst met parameters uit referentiedocumenten, zoals besluit bodemkwaliteit en de wet bodembescherming en de bijbehorende regelingen, die van belang zijn voor de beoordeling van de (water)bodemkwaliteit.
 • Aansluiting op de internationale CAS-nummers van chemische stoffen. Binnen Aquo worden chemische stoffen waar mogelijk geïdentificeerd met een CAS-nummer.
 • Toetsen van fysisch-chemische metingen aan landelijke bodemkwaliteitsnormen. Bodemkwaliteitsgegevens in een uitwisselbestand (IM Metingen) kunnen in de Aquo-kit worden ingelezen voor toetsing in BoToVa (Bodemtoets- en validatieservice).
 • Standaardisatie van definities en relevante objecten met bijbehorende domeintabellen waarmee een in de toekomst gewenste uitwisseling kan worden gedefinieerd in een nieuw Aquo model. Bijvoorbeeld voor de uitwisseling van gegevens over een meetnet. Op dit moment bestaat er geen Aquo-model voor het uitwisselen van dit soort gegevens.
 • Opslag, verwerking én analyse van fysisch-chemische metingen van de (water)bodem met andere metingen in één systeem. In de Aquo-standaard wordt geen onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld fysisch-chemische metingen aan het oppervlaktewater of de (water)bodem. Het compartiment waarin wordt gemeten, bijvoorbeeld oppervlaktewater of waterbodem, is slechts een eigenschap van een meetwaarde.


Relevante Aquo-onderdelen:

Aquo onderdeel Productnaam Toelichting
Aquo-parameterlijst Parameterlijst Bodemkwaliteit - compartiment Bodem/Sediment Overzicht van de relevante parameters voor het werkveld.
Aquo-parameterlijst Parameterlijst Bodemkwaliteit - compartiment Bouwstoffen Overzicht van de relevante parameters voor het werkveld.
Aquo-parameterlijst Parameterlijst Bodemkwaliteit - compartiment Grondwater Overzicht van de relevante parameters voor het werkveld.
Aquo-model IM Metingen Voor gestandaardiseerd uitwisselen van fysisch-chemische en biologische meetgegevens.
Aquo-model IMWA Voor gestandaardiseerd uitwisselen van geografische gegevens over bijvoorbeeld de plaats waar gemeten wordt.
Aquo-model IMWA Normen Voor gestandaardiseerd uitwisselen van normen over bijvoorbeeld de milieukwaliteit.