Waarom de Aquo-standaard gebruiken?

Belang van de Aquo-standaard voor u als gebruiker

Het onderdeel begrippen is voor iedereen die informatie uitwisselt in de watersector van belang. Zorg dat u in uw documentatie aansluit bij de begrippen van Aquo. Als u ook (digitaal) gegevens uitwisselt dan zijn ook de onderdelen domeintabellen en informatiemodellen van belang. Het ligt aan het soort gegevens dat u wilt uitwisselen of u daarbij gebruik maakt van IM Metingen (voor het uitwisselen van meetgegevens) of IMWA (voor het uitwisselen van geo/asset-informatie). Natuurlijk kunt u met vragen altijd terecht bij de Servicedesk van het Informatiehuis Water.

Interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid

Standaarden zijn een belangrijk middel voor het bereiken van interoperabiliteit, en daarnaast ook belangrijk voor leveranciersonafhankelijkheid.

Economisch toegevoegde waarde

Voordelen van standaardisatie liggen onder andere op het gebied van:

 • netwerkeffecten,
 • voorkomen van vendor lock-ins en
 • het verlagen van transactiekosten.

(bron: BOMOS Fundament)

Eenduidigheid

 • Standaardisatie maakt de uitwisseling van (meet)gegevens tussen analyse lab en opdrachtgever eenduidig.
 • Standaardisatie maakt eenduidige landelijke beelden mogelijk, ondanks dat de onderliggende gegevens zijn bepaald door verschillende waterbeheerders.
 • De Aquo-standaard is toepasbaar voor gegevens van zowel zoet als zout water
 • Aquo heeft voor al onderstaande doelen de uitwisseling gestandaardiseerd:
  • fysisch-chemische kwaliteit van grond-, afval- en oppervlaktewater en bodem (verschillende werkvelden wisselen dezelfde parameters uit)
  • ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater
  • toestand van een waterkering
  • geografische objecten, zoals waterkeringen en kunstwerken, meetlocaties, waterlopen, stuwen, vispassages, lozingspunten etc.
  • de hydrologische toestand van het oppervlaktewater
  • assetmanagement waterketen: codering, symbool en naamgeving van de onderdelen van een zuiveringsinstallatie
 • Aquo zorgt voor:
  • aansluiting op de internationale CAS-nummers van chemische stoffen
  • aansluiting op, of afstemming van termen, definities, modellen en domeintabellen in ander relevante standaarden
 • Eenduidige vertaling van de parameters/organismen uit richtlijnen, handboeken en methodieken, zoals het Handboek Hydrobiologie, de KRW-maatlatten en EBEO.
 • Eenduidige lijst met parameters die gebruikt wordt binnen waterkwantiteitsbeheer. Hierin zijn ook parameters opgenomen uit de meteorologie.

Gebruiksgemak

 • duidelijke randvoorwaarden aan databases van waterbeheerders om landelijke informatiebeelden te kunnen samenstellen
 • juiste aanlevering van metingen voor landelijke afspraken, zoals de Landelijke Enquête Waterkwaliteit en de EU Zwemwaterrapportages
 • waterkwaliteitsgegevens in een Aquo uitwisselbestand kunnen in Aquo-kit worden ingelezen voor toetsing aan diverse normen
 • Hulplijsten gegevensuitwisseling beschikbaar voor verschillende werkvelden
 • aansluiting op de internationale naamgeving van organismen. Met Aquo worden organismen geïdentificeerd met de Latijnse naam, uit de lijsten van de Taxa Waterbeheer Nederland (TWN)
 • beoordeling van de ecologische toestand van een watersysteem of waterlichaam. Beoordelingssystemen maken grotendeels gebruik van de Aquo-standaard. Aanlevering van data conform Aquo is een voorwaarde voor een juiste beoordeling