Waterbodembeheer

Het sub-werkveld waterbodembeheer is één van de sub-werkvelden die invulling geeft aan het overkoepelende werkveld watersysteembeheer.

Binnen het sub-werkveld waterbodembeheer wordt op dit moment één kennisgebied onderkent. Voor dit kennisgebied wordt toegelicht waarom u de standaard zou moeten toepassen en welke Aquo-onderdelen relevante informatie bevatten:

Chemie

Redenen om de standaard toe te passen

  • De Aquo-standaard wordt continu afgestemd met de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB). Door SIKB en IHW is het Informatiemodel Metingen ontwikkeld.
  • Standaardisatie van de uitwisseling van metingen van de kwaliteit van de (water)bodem.
  • Eenduidige lijst met parameters uit referentiedocumenten, zoals besluit bodemkwaliteit en de wet bodembescherming en de bijbehorende regelingen, die van belang zijn voor de beoordeling van de (water)bodemkwaliteit.
  • Aansluiting op de internationale CAS-nummers van chemische stoffen. Binnen Aquo worden chemische stoffen waar mogelijk geïdentificeerd met een CAS-nummer.
  • Toetsen van fysisch-chemische metingen aan landelijke bodemkwaliteitsnormen. Bodemkwaliteitsgegevens in een uitwisselbestand (IM Metingen) kunnen in de Aquo-kit worden ingelezen voor toetsing in BoToVa (Bodemtoets- en validatieservice).
  • Standaardisatie van definities en relevante objecten met bijbehorende domeintabellen waarmee een in de toekomst gewenste uitwisseling kan worden gedefinieerd in een nieuw Aquo model. Bijvoorbeeld voor de uitwisseling van gegevens over een meetnet. Op dit moment bestaat er geen Aquo-model voor het uitwisselen van dit soort gegevens.
  • Opslag, verwerking én analyse van fysisch-chemische metingen van de (water)bodem met andere metingen in één systeem. In de Aquo-standaard wordt geen onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld fysisch-chemische metingen aan het oppervlaktewater of de (water)bodem. Het compartiment waarin wordt gemeten, bijvoorbeeld oppervlaktewater of waterbodem, is slechts een eigenschap van een meetwaarde.

Relevante Aquo-onderdelen

Aquo-onderdeel Productnaam Toelichting
Aquo-parameterlijst Parameterlijst Bodemkwaliteit - compartiment Bodem/Sediment Overzicht van de relevante parameters voor het werkveld.
Aquo-parameterlijst Parameterlijst Bodemkwaliteit - compartiment Bouwstoffen Overzicht van de relevante parameters voor het werkveld.
Aquo-parameterlijst Parameterlijst Bodemkwaliteit - compartiment Grondwater Overzicht van de relevante parameters voor het werkveld.
Aquo-model IM Metingen Voor gestandaardiseerd uitwisselen van fysisch-chemische en biologische meetgegevens.
Aquo-model IMWA Voor gestandaardiseerd uitwisselen van geografische gegevens over bijvoorbeeld de plaats waar gemeten wordt.
Aquo-model IMWA Normen Voor gestandaardiseerd uitwisselen van normen over bijvoorbeeld de milieukwaliteit.

Meer weten over hoe u de domeintabellen, die bij een specifiek uitwisselmodel horen, kunt achterhalen in de Aquo DS? Lees dan het stappenplan Domeintabellen-bij-een-uitwisselmodel.