Oppervlaktewaterbeheer

Het sub-werkveld oppervlaktewaterbeheer is één van de sub-werkvelden die invulling geeft aan het overkoepelende werkveld watersysteembeheer.

In onderstaand overzicht zijn de kennisgebieden binnen het sub-werkveld oppervlaktewaterbeheer opgenomen. Vervolgens wordt per kennisgebied toegelicht welke voordelen en toepassingen de Aquo-standaard biedt en welke Aquo-onderdelen relevante informatie bevatten.


Chemie

Voordelen en toepassingen van de Aquo-standaard

 • Eenduidige lijst met parameters uit referentiedocumenten die van belang zijn voor de beoordeling van oppervlaktewater voor de Kader Richtlijn Water (KRW).
 • Standaardisatie voor de uitwisseling 1)van meetgegevens over de fysisch-chemische kwaliteit van het oppervlaktewater en 2) van gegevens over geografische objecten, zoals meetlocaties, waterlopen, stuwen, lozingspunten enzovoort. De standaard stelt hiermee ook randvoorwaarden aan de database van een waterbeheerder, zodat uitwisseling volgens Aquo mogelijk is en landelijke informatiebeelden kunnen worden samengesteld.
 • Aansluiting op de internationale CAS-nummers van chemische stoffen. Binnen Aquo worden chemische stoffen waar mogelijk geïdentificeerd met een CAS-nummer.
 • Toetsen van fysisch-chemische metingen aan landelijke waterkwaliteitsnormen. Waterkwaliteitsgegevens in een Aquo uitwisselbestand (IM Metingen) kunnen in Aquo-kit worden ingelezen voor toetsing aan diverse normen.
 • Juiste aanlevering van metingen voor landelijke afspraken, zoals de Landelijke Enquête Waterkwaliteit en de EU Zwemwaterrapportages.
 • Standaardisatie van definities en relevante objecten met bijbehorende domeintabellen die als input kunnen dienen voor nieuwe informatiesystemen of Aquo-modellen. Bijvoorbeeld een model voor de uitwisseling van gegevens over een meetnet. Op dit moment bestaat er geen Aquo-model voor het uitwisselen van dit soort gegevens.
 • Opslag, verwerking én analyse van fysisch-chemische metingen van oppervlaktewater met andere metingen in één systeem. In de Aquo-standaard wordt geen onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld fysisch-chemische metingen en biologische metingen. Ook het compartiment waarin wordt gemeten, bijvoorbeeld oppervlakte– of grondwater, is slechts een eigenschap van een meetwaarde.
 • De Aquo-standaard is toepasbaar voor gegevens van zowel zoet als zout water.

Relevante Aquo-onderdelen

Aquo-onderdeel Productnaam Toelichting
Aquo-parameterlijst Parameterlijst Oppervlaktewaterkwaliteit Overzicht van de relevante parameters voor het werkveld.
Aquo-model IM Metingen Voor gestandaardiseerd uitwisselen van fysisch-chemische en biologische meetgegevens.
Aquo-model IMWA Voor gestandaardiseerd uitwisselen van geografische gegevens over bijvoorbeeld de plaats waar gemeten wordt.

Meer weten over hoe u de domeintabellen, die bij een specifiek uitwisselmodel horen, kunt achterhalen in de Aquo DS? Lees dan het stappenplan Domeintabellen-bij-een-uitwisselmodel.

Terug naar de paginatop

Ecologie

Voordelen en toepassingen van de Aquo-standaard

 • Eenduidige vertaling van de parameters/organismen uit richtlijnen, handboeken en methodieken in Aquo, zoals het Handboek Hydrobiologie, de KRW-maatlatten en EBEO. Deze vertaling is zichtbaar in de Aquo-parameterlijst Aquatische Ecologie.
 • Standaardisatie voor de uitwisseling 1)van meetgegevens over de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater en
  2)van gegevens over geografische objecten, zoals meetlocaties, waterlopen, vispassages, lozingspunten enzovoort. De standaard stelt hiermee ook randvoorwaarden aan de database van een waterbeheerder, zodat uitwisseling volgens Aquo mogelijk is en landelijke informatiebeelden kunnen worden samengesteld.
 • Aansluiting op de internationale naamgeving van organismen. Met Aquo worden organismen geïdentificeerd met de Latijnse naam, uit de lijsten van de Taxa Waterbeheer Nederland (TWN).
 • Beoordeling van de ecologische toestand van een watersysteem of waterlichaam. Beoordelingssystemen maken grotendeels gebruik van de Aquo-standaard. Aanlevering van data conform Aquo is een voorwaarde voor een juiste beoordeling.
 • Toetsen van ondersteunende fysisch-chemische metingen aan landelijke waterkwaliteitsnormen. Waterkwaliteitsgegevens in een Aquo uitwisselbestand  (IM Metingen) kunnen in Aquo-kit worden ingelezen voor toetsing aan bijvoorbeeld de KRW-maatlatten.
 • Standaardisatie van definities en relevante objecten met bijbehorende domeintabellen, die als input kunnen dienen voor nieuwe informatiesystemen of Aquo-modellen. Bijvoorbeeld een model voor de uitwisseling van gegevens over een meetnet. Op dit moment bestaat er geen Aquo-model voor het uitwisselen van dit soort gegevens.
 • Opslag, verwerking én analyse van zowel biologische als fysisch-chemische metingen van oppervlaktewater in één systeem. In de Aquo-standaard wordt geen onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld fysisch-chemische metingen en biologische metingen. Ook het compartiment waarin wordt gemeten, bijvoorbeeld oppervlaktewater of lucht, is slechts een eigenschap van een meetwaarde.
 • De Aquo-standaard is toepasbaar voor gegevens van zowel zoet als zout water.

Relevante Aquo-onderdelen

Aquo-onderdeel Productnaam Toelichting
Aquo-parameterlijst Parameterlijst Aquatische ecologie Overzicht van de relevante parameters voor het werkveld.
Aquo-model IM Metingen Voor gestandaardiseerd uitwisselen van fysisch-chemische en biologische meetgegevens.
Aquo-model IMWA Voor gestandaardiseerd uitwisselen van geografische gegevens over bijvoorbeeld de plaats waar gemeten wordt.

Meer weten over hoe u de domeintabellen, die bij een specifiek uitwisselmodel horen, kunt achterhalen in de Aquo DS? Lees dan het stappenplan Domeintabellen-bij-een-uitwisselmodel.

Terug naar de paginatop

Hydrologie

Voordelen en toepassingen van de Aquo-standaard

 • Standaardisatie voor de uitwisseling 1)van meetgegevens over de hydrologische toestand van het oppervlaktewater en 2)van gegevens over geografische objecten, zoals meetlocaties, waterlopen, profielen, kunstwerken enzovoort. De standaard stelt hiermee ook randvoorwaarden aan de database van een waterbeheerder, zodat uitwisseling volgens Aquo mogelijk is en landelijke informatiebeelden kunnen worden samengesteld.
 • Eenduidige lijst met parameters die gebruikt wordt binnen waterkwantiteitsbeheer. Hierin zijn ook parameters opgenomen uit de meteorologie.
 • Korte en krachtige praktijkrichtlijn voor gebruik van Aquo in het kennisgebied hydrologie. Deze praktijkrichtlijn is opgenomen in de Aquo-parameterlijst Waterkwantiteitsbeheer.
 • Aansluiting op relevante parameters uit de meteorologie, internationaal gebruikte golfparameters, het Cultuurtechnisch Vademecum (1988) en de Verklarende Hydrologische Woordenlijst (1986).
 • Standaardisatie van definities en relevante objecten met bijbehorende domeintabellen die als input kunnen dienen voor nieuwe informatiesystemen of Aquo-modellen. Bijvoorbeeld voor de uitwisseling van gegevens over een “waternetwerk”. Op dit moment bestaat er geen Aquo-model voor het uitwisselen van dit soort gegevens. Een dergelijk model is wel in ontwikkeling.
 • Opslag, verwerking én analyse van waterkwantiteitsgegevens met andere metingen in één systeem. In de Aquo-standaard wordt geen onderscheid gemaakt tussen metingen over waterkwaliteit en -kwantiteit. De gemeten parameter, of het compartiment waarin wordt gemeten (oppervlaktewater of lucht), is slechts een eigenschap van een meetwaarde.
 • De Aquo-standaard is toepasbaar voor gegevens van zowel zoet als zout water.

Relevante Aquo-onderdelen

Aquo-onderdeel Productnaam Toelichting
Aquo-parameterlijst Parameterlijst Waterkwantiteitsbeheer Overzicht van de relevante parameters voor het werkveld.
Aquo-model IM Metingen Voor gestandaardiseerd uitwisselen van fysisch-chemische en biologische meetgegevens.

Meer weten over hoe u de domeintabellen, die bij een specifiek uitwisselmodel horen, kunt achterhalen in de Aquo DS? Lees dan het stappenplan Domeintabellen-bij-een-uitwisselmodel.

Er zijn (nog) geen Aquo-modellen die het standaard uitwisselen van specifieke informatie over een netwerk mogelijk maken. De diagrammen ‘SUFOW-1D-HOOFDDIAGRAM' en ‘SUFOW-1D-SPECIALIASATIES' uit het oude Logisch Model Aquo kunnen als naslagwerk gebruikt worden bij eventuele nieuwe ontwikkelingen, maar maken geen onderdeel uit van de Aquo-standaard. De termen en definities, objecten en domeintabellen uit deze diagrammen zijn nog steeds relevant en onderdeel van de Aquo-standaard.

Terug naar de paginatop