Watersysteembeheer

Binnen het werkveld watersysteembeheer vallen meerdere sub-werkvelden. Denk bijvoorbeeld aan drinkwater en oppervlaktewaterbeheer. In elk sub-werkveld zijn diverse specialisten (bijvoorbeeld planoloog, hydrololoog, chemicus) werkzaam. Elk sub-werkveld kan bij verschillende afdelingen of zelfs bij verschillende organisaties zijn ondergebracht. Alle sub-werkvelden hebben echter met elkaar te maken.

Grondwater is een grondstof voor drinkwater. Om deze reden zijn bijvoorbeeld meetgegevens over de kwaliteit hiervan, niet alleen van belang voor het sub-werkveld grondwater, maar ook voor de drinkwatervoorziening. Daarnaast is er interactie tussen de waterbodem en oppervlaktewater of tussen grondwater en oppervlaktewater. Met andere woorden het ene sub-werkveld is altijd verbonden met het andere sub-werkveld. Water beperkt zich niet tot een organisatorische grens en wordt voor verschillende doeleinden gebruikt. Hetzelfde geldt voor de gegevens over het water en de omgeving.

In het submenu zijn de diverse sub-werkvelden die verantwoordelijk zijn voor een deel van het watersysteem, nader gespecificeerd. Per sub-werkveld is aangegeven welke onderdelen in Aquo van belang zijn.