Beheer en onderhoud

Het sub-werkveld beheer en onderhoud is één van de sub-werkvelden die invulling geeft aan het overkoepelende werkveld ondersteunende diensten.

Het sub-werkveld beheer en onderhoud is onder te verdelen in een aantal kennisvelden. Zo wordt er onderhoud gepleegd op alle ‘groene’ waterstaatswerken (bijvoorbeeld: waterlopen, waterkeringen en terreinen), maar ook op alle beheerobjecten met elektronica (bijvoorbeeld: afvalwaterzuiveringsinstallaties, gemalen, automatische stuwen) of mechanische onderdelen (bijvoorbeeld: beweegbare stuwen en bijna alle objecten waar elektronica in zit). Per onderhoudstype is andere kennis vereist.

Omdat binnen Aquo geen specifieke producten zijn opgenomen over de verschillende kennisgebieden, wordt het sub-werkveld beheer en onderhoud op deze pagina vooralsnog als geheel beschouwd en niet per kennisgebied.

Onderhoudbeheersysteem

In 2013 heeft een werkgroep Onderhoudbeheersysteem (OBS) Watersystemen twee producten opgeleverd, waarin een dataset is gedefinieerd voor eenduidige gegevensopslag en uitwisseling van onderhoudsgegevens over watersystemen. Deze producten zijn als technische richtlijn gepubliceerd op deze website. Ze maken geen onderdeel uit van de Aquo-standaard.

Voordelen en toepassingen van de Aquo-standaard

  • Standaardisatie van de uitwisseling van meetgegevens over de status van (onderdelen van) een onderhoudsobject en van gegevens over geografische objecten, zoals meetlocaties, waterlopen, kunstwerken enzovoort. De standaard stelt hiermee ook randvoorwaarden aan de database van een waterbeheerder, zodat uitwisseling volgens Aquo mogelijk is en landelijke informatiebeelden kunnen worden samengesteld.
  • Standaardisatie van definities en relevante objecten met bijbehorende domeintabellen die als input kunnen dienen voor nieuwe informatiesystemen of Aquo-modellen. Bijvoorbeeld een model voor de uitwisseling van gegevens over onderhoudsobjecten. Op dit moment bestaat er geen Aquo-model voor het uitwisselen van dit soort gegevens.


Relevante Aquo-onderdelen

Aquo-onderdeel Productnaam Toelichting
Aquo-model IM Metingen Voor gestandaardiseerd uitwisselen van fysisch-chemische en biologische meetgegevens.
Aquo-model IMWA Voor het uitwisselen van geografische gegevens over bijvoorbeeld waterlopen en kunstwerken.

Meer weten over hoe u de domeintabellen, die bij een specifiek uitwisselmodel horen, kunt achterhalen in de Aquo DS? Lees dan het stappenplan Domeintabellen-bij-een-uitwisselmodel.

Er zijn (nog) geen Aquo-modellen ontwikkeld, waarin specifieke informatie over het sub-werkveld beheer en onderhoud is opgenomen
De diagrammen ‘GROENBEHEER’ en ‘ONDERHOUD/PLANNING’ uit het oude Logisch Model Aquo kunnen als naslagwerk gebruikt worden bij eventuele nieuwe ontwikkelingen, maar maken geen onderdeel uit van de Aquo-standaard. De termen en definities, objecten en domeintabellen uit deze diagrammen zijn nog steeds relevant en onderdeel van de Aquo-standaard.