Expertgroepen

Voor het beheer en onderhoud van de Aquo-standaard is in 2015 een aantal expertgroepen opgericht. Een expertgroep heeft als doel om inhoudelijk consensus te bereiken over een wijziging. 

Rol expertgroepen
De leden van een expertgroep adviseren het Centraal College van Deskundigen-Datastandaarden (CCvD-D) over of en hoe voorgestelde wijzigingen doorgevoerd moeten worden in de Aquo-standaard. Zij beoordelen de inhoudelijke aspecten van de wijzigingen. Dit doen ze met een brede blik naar de standaard, dus niet alleen vanuit de eigen wensen. De leden van de expertgroepen vertegenwoordigen de Aquo-gebruikers en zorgen er met hun kennis voor dat de Aquo-standaard duidelijk, correct en beheersbaar blijft.

De expertgroepen vergaderen twee keer per jaar bij het Informatiehuis Water (IHW) in Amersfoort. Tijdens de vergadering worden de ingediende wijzigingsvoorstellen behandeld. Het IHW heeft de voorstellen zo voorbereid dat duidelijk is wat er precies in de standaard gewijzigd zal gaan worden als het wordt doorgevoerd. De leden van de expertgroepen wordt gevraag om unaniem in te stemmen met de voorstellen. Het kan ook zijn dat het IHW niet tot een duidelijke uitwerking kan komen en dat de leden van de expertgroep wordt gevraagd om over het voorstel mee te denken. In dat geval wordt het voorstel na de vergadering verder uitgewerkt en wordt het in de volgende vergadering ter advies voorgelegd.

De expertgroepen
In de expertgroep zitten inhoudelijk deskundigen vanuit de waterschappen, Rijkswaterstaat en (drinkwater)laboratoria; alle partijen die met de uitwisseling van gegevens over water te maken hebben. Op dit moment zijn er expertgroepen voor onderstaande werkvelden/kennisgebieden. Lid worden?


Expertgroep Afvalwaterketen

Door de expertgroep Afvalwaterketen worden wijzigingsverzoeken behandeld die van toepassing zijn voor het werkveld Afvalwaterketen. De expertgroep Afvalwaterketen bestaat uit leden vanuit diverse waterschappen.

Indieners van wijzigingsverzoeken die worden behandeld in het betreffende overleg worden altijd uitgenodigd voor het expertgroep overleg om het wijzigingsvoorstel toe te lichten. Op de pagina Wijzigingsvoorstellen kunt u zien welke wijzigingsvoorstellen zullen worden behandeld (EG = Afvalwaterketen, Status = In behandeling of Consultatie). Wilt u ook aanwezig zijn bij het overleg? Meld u dit dan bij de servicedesk van het IHW. Het ledenoverzicht vindt u hier.

Expertgroep Chemie

In de expertgroep Chemie worden wijzigingsverzoeken behandeld die betrekking hebben op het uitwisselen van meetgegevens verkregen met chemische analyses in water en bodem. De uitwisseling is conform IM Metingen.

Indieners van wijzigingsverzoeken die worden behandeld in het betreffende overleg worden altijd uitgenodigd voor het expertgroep overleg om het wijzigingsvoorstel toe te lichten. Op de pagina Wijzigingsvoorstellen kunt u zien welke wijzigingsvoorstellen zullen worden behandeld (EG = Chemie, Status = In behandeling of Consultatie). Wilt u ook aanwezig zijn bij een overleg? Meldt u dit dan bij de servicedesk van het IHW via servicedesk@ihw.nl.
Het ledenoverzicht vindt u hier.

Expertgroep Ecologie

In de expertgroep Ecologie zullen wijzigingsverzoeken worden behandeld die betrekking hebben op het uitwisselen van biologische gegevens conform IM Metingen.

Indieners van wijzigingsverzoeken die worden behandeld in het betreffende overleg worden altijd uitgenodigd voor het expertgroepoverleg om het wijzigingsvoorstel toe te lichten. Op de pagina Wijzigingsvoorstellen kunt u zien welke wijzigingsvoorstellen zullen worden behandeld (EG = Ecologie, Status = In behandeling of Consultatie). Wilt u ook aanwezig zijn bij het overleg dan kunt u dit melden bij de servicedesk van IHW. De verslagen zijn te raadplegen via onderstaand schema.

Expertgroep Waterveiligheid / -systeem

In de expertgroep Waterveiligheid / -systeem worden wijzigingsverzoeken behandeld die betrekking hebben op de uitwisseling van meetgegevens conform IMWA Waterveiligheid en op het uitwisselen van geografische informatie over het watersysteem, conform IMWA Watersysteem. De expertises waterveiligheid en watersysteem zijn aan elkaar gekoppeld, omdat informatie-uitwisseling conform Aquo voor beide werkvelden voornamelijk betrekking heeft op geografische informatie. Het ledenoverzicht vindt u hier.

Indieners van wijzigingsverzoeken die worden behandeld in het betreffende overleg worden altijd uitgenodigd voor het expertgroepoverleg om het wijzigingsvoorstel toe te lichten. Op de pagina Wijzigingsvoorstellen kunt u zien welke wijzigingsvoorstellen zullen worden behandeld (EG = WV/WS, Status = In behandeling of Consultatie). Wilt u ook aanwezig zijn bij het overleg dan kunt u dit melden bij de servicedesk van het IHW via servicedesk@ihw.nl.

Vergaderstukken Expertgroepen

Hieronder vindt de vergaderstukken die in de expertgroepen behandeld zijn of worden.

Expertgroep Vergaderstukken Vergaderdatum
Alle Overzicht te behandelen wijzigingsvoorstellen 2020-05-14
Alle Bemensing Aquo expertgroepen 2020-05-14

 

Verslagen Expertgroepen

Hieronder vindt u de verslagen van de expertgroepen. Heeft u vragen n.a.v. het verslag? Neemt u dan contact op met de servicedesk van het IHW. De vergaderdata van de Expertgroepen zijn opgenomen in de agenda van het IHW.

Expertgroep Verslag bijeenkomst Status
Afvalwaterketen 2020-07-15 Concept
Ecologie 2020-05-14 Definitief
Waterveiligheid / -systeem 2020-05-14 Definitief
Chemie 2020-05-14 Definitief
Afvalwaterketen 2020-05-14 Definitief
Omgevingswet 2020-04-20 Definitief
Omgevingswet 2020-02-12 Definitief
Waterveiligheid / -systeem 2019-10-10 Definitief
Afvalwaterketen 2019-10-10 Definitief
Ecologie 2019-10-10 Definitief
Chemie 2019-10-10 Definitief
Afvalwaterketen 2019-05-09 Definitief
Chemie 2019-05-09 Definitief
Ecologie 2019-05-09 Definitief
Ecologie 2018-10-11 Definitief
Chemie 2018-10-11 Definitief
Waterveiligheid / -systeem 2018-10-11 Definitief
Afvalwaterketen 2018-10-11 Definitief
Afvalwaterketen 2018-04-26 Definitief
Waterveiligheid / -systeem 2018-04-26 Definitief
Ecologie 2018-04-26 Definitief
Ecologie 2017-10-04 Definitief
Afvalwaterketen 2017-10-11 Definitief
Chemie 2017-10-05 Definitief
Waterveiligheid / -systeem 2017-10-03 Definitief
Ecologie 2017-03-29 Definitief
Chemie 2017-04-20 Definitief
Ecologie 2016-10-26 Definitief
Afvalwaterketen 2016-05-19 Definitief
Chemie 2016-04-25 Definitief
Afvalwaterketen 2015-11-04 Definitief
Chemie 2015-10-27 Definitief
Waterveiligheid 2015 procestoelichting Definitief