Wijzigingsprocedure

Voor het beheer van de Aquo-standaard hebben wij een werkwijze vastgesteld. Kleine wijzigingen worden direct doorgevoerd in de standaard. Wijzigingsvoorstellen met een middelgrote of grote impact worden voorgelegd aan een expertgroep en/of technische werkgroep alvorens het CCvD-D besluit tot al dan niet doorvoeren van de wijziging. Dit gebeurt twee keer per jaar in het kader van de Aquo-updates (in juni en december). Hieronder staat de wijzigingsprocedure beschreven.

Wijzigingen op de Aquo-standaard kunnen door gebruikers worden ingediend bij de servicedesk van IHW, zie ook de pagina Indienen wijziging. Daar worden ze geregistreerd en beoordeeld. Wat is het voor een verzoek? Is het een complex probleem? Gaat het om een wijziging? Een nieuw project? Of zelfs het in beheer nemen van een nieuwe standaard? Aan de hand van de impactmatrix wordt bepaald of de impact groot, middel of klein is.

beheerflow

Alle ingediende wijzigingsvoorstellen worden voorzien van hun status, versie en flow, periodiek gepubliceerd op de pagina Wijzigingsvoorstellen. Gebruikers worden alleen als er een openbare consultatie uitgeschreven wordt, actief benaderd om te reageren op wijzigingsvoorstellen. Reageren mag altijd. Dit doe je door contact op te nemen met de servicedesk van het IHW.

Kleine wijzigingen worden direct doorgevoerd in de Aquo-standaard. Het CCvD-D stelt deze achteraf vast. Wijzigingen met een middelgrote of grote impact worden meegenomen in de updatecyclus van juli of december, zoals vastgelegd in de releasekalender, en doorlopen de volgende stappen:

Na het indienen van een wijzigingsvoorstel (RFC) wordt beoordeeld of het een inhoudelijke wijziging en/of een technische wijziging is. Indien de wijziging door de beheerorganisatie is goedgekeurd en inhoudelijk van aard is, wordt deze in de expertgroep nader worden besproken.
Indien de wijziging technisch van aard is, gaat hij ter beoordeling langs de technische werkgroep.
Uiteindelijk worden alle wijzigingsvoorstellen ter accordering voorgelegd aan het het College van Deskundigen – Datastandaarden (CCvD-D). Het CCvD-D kan ook besluiten tot een openbare consultatie van het wijzigingsvoorstel. In dat geval worden alle gebruikers gevraagd om te reageren op het wijzigingsvoorstel.

Predicaat Uitstekend Beheer

Het Nationaal Beraad Digitale Overheid heeft het Informatiehuis Water (IHW) de status van ‘Uitstekend Beheer’ toegekend op 17 mei 2016 voor het beheer van de Aquo-standaard. Deze status is een erkenning dat een standaardisatieorganisatie het beheer van een standaard goed heeft geregeld.

Concreet betekent dat als het IHW voortaan nieuwe versies van de Aquo-standaard aanmeldt, deze zonder aanvullende toetsingen opgenomen wordt op de pas toe of leg uit lijst van het Forum Standaardisatie. Overigens geldt de hiervoor genoemde procedure alleen als de nieuwe versie binnen hetzelfde toepassingsgebied valt. Bureau Forum Standaardisatie controleert wel of de procedure, administratief juist is uitgevoerd door IHW. Hieronder staat beschreven hoe nieuwe versies worden vastgesteld. Bekijk het predicaat hier!

Expertgroepen

Het doel van de expertgroep is om inhoudelijk consensus te bereiken over wijzigingen. Zij beoordelen dus alle inhoudelijke aspecten van de wijzigingen. De verantwoordelijkheid is om advies uit te brengen richting het CCvD-D. In het uiterste geval dat geen overeenstemming wordt gevonden kan de expertgroep twee scenario’s voorstellen. In de expertgroep zitten inhoudelijk deskundigen/experts vanuit overheden, laboratoria, enz., die belang hebben bij het thema/ proces dat in de expertgroep centraal staat.

Er zijn expertgroepen voor de vakgebieden: afvalwater, chemie, ecologie en waterveiligheid / -systeem.

Technische werkgroep

De taak van de technische werkgroep is het bevorderen van de implementatie van de Aquo-standaard in softwarepakketten die gebruikt worden in het waterbeheer. Met als doel om technisch consensus te bereiken over wijzigingen. Zij beoordelen dus alle technische aspecten van de wijzigingen (op welke manier kan de wijziging het best doorgevoerd worden in het model zodat het in de softwarepakketten geïmplementeerd kan worden).

De verantwoordelijkheid van de technische werkgroep is een positief of negatief advies uitbrengen over de wijzigingsverzoeken. Meedenken welke technische formaten gehanteerd moeten worden. IHW van advies voorzien op allerlei onderdelen die drempelverlagend werken om de standaard ingebed te krijgen. Meedenken en meedoen in pilots om de pre-Aquo producten te testen.

In de technische werkgroep zitten softwareleveranciers (projectleiders, productmanagers,
architecten, etc) en regievoerders Informatievoorziening vanuit de
verschillende overheden die opdracht verlenend zijn richting de
softwareleveranciers (servicemanagers/applicatiemanagers/productmanagers/functioneel
beheerders).

IHW kent twee technische werkgroepen:

  • technische werkgroep Metingen  – dit is een gezamenlijke werkgroep met SIKB. In deze werkgroep worden alle wijzigingen die betrekking hebben op het Informatiemodel Metingen (IM Metingen) besproken;
  •  technische werkgroep Aquo – in deze werkgroep worden de overige technische wijzigingen besproken.


Centraal College van Deskundigen Datastandaarden

Het Centraal College van Deskundigen Datastandaarden (CCvD-D) is het formeel orgaan voor vaststellen van de wijzigingen op datastandaarden waaronder de Aquo-standaard.

De verantwoordelijkheid van het CCvD-D is het accorderen van wijzigingsverzoeken, controleren op juiste procesgang. Eventueel besluiten tot openbare consultatie van het wijzigingsverzoek.

In het CCvD-D zijn alle betrokkenen bij de standaarden vertegenwoordigd in het college. Het secretariaat van het CCvD-D wordt gevoerd door het SIKB. Klik hier voor meer informatie over het CCvD-D.