De Winst van Aquo

Het Informatiehuis Water is een samenwerkingsprogramma binnen de watersector. Samen met de waterbeheerders komen we tot uniforme, toegankelijke én bruikbare informatie over water. IHW vormt de digitale schakel tussen waterbeheerders, stimuleert de onderlinge samenwerking & interactie en ontlast de waterbeheerder bij de structurele informatiebehoeftes van buitenaf, zoals landelijke programma’s, rapportageverplichtingen en overige datasets. Met elkaar willen we een einde maken aan de versnippering van waterinformatie in 2022.

Het middel om tot dit alles te komen is de Aquo-standaard. Deze standaard is al 15 jaar in ontwikkeling.
In Nederland zijn in de waterketen vele beheerders actief: Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen, gemeenten en drinkwaterbedrijven. Binnen elke organisatie staan veel applicaties met dito databases, (vaak andere dan de buren hebben) om de beheerders te ondersteunen bij hun watertaken. Dat maakt in de filosofie van de Aquo-standaard niets uit, omdat wij binnen de watersector namelijk de afspraak hebben gemaakt om informatie met de Aquo-standaard uit te wisselen, met elkaar of voor anderen.

Het ideaalbeeld, bezien vanuit de Aquo-standaard, is dat deze volledig is ingebed binnen de watersector. Dat betekent bijvoorbeeld dat de software in waterbeherend Nederland altijd uitwisselt conform de Aquo-standaard, zodat het eenvoudig wordt om landelijke beelden te realiseren over water. Wat hebben we dan bereikt?

  • We spreken met één taal zowel in de beleidsstukken als in de digitale wereld
  • De waterbeheerder is nauwelijks nog tijd kwijt aan het interpreteren of overzetten van informatie van de ene naar de  andere database/applicatie/formaat
  • De gegevens zijn betrouwbaar, bruikbaar en beschikbaar
  • Waterinformatie is over de verschillende domeinen goed te koppelen en landelijke informatiebeelden zijn eenvoudig te maken (zie onderstaande afbeelding).


Datastromen oppervlakte- en grondwaterkwaliteit

plaatje_van_waterbeheerder_naar_Landelijkinformatiebeeld_20180726

 

 

 

 

Voor wat betreft de datastromen over de oppervlakte- en grondwaterkwaliteit heeft IHW de afgelopen jaren de nodige ervaring opgedaan. Dit leert ons dat de baten van standaardisatie ruimschoots opwegen tegen de kosten. Natuurlijk moeten er initiële kosten worden gemaakt. Het gaan toepassen van een standaard betekent investeren in kennis en aanpassen van applicaties. Ook zijn er kosten verbonden aan het beheren van de standaard, daarbij moet worden erkend dat de baten van standaardisatie vaak niet direct toe te rekenen zijn aan de organisaties die de investeringen doen. Deze baten liggen vaak verderop in de keten. De business case voor de ‘BV Nederland' is echter positief en onder andere toe te schrijven aan onderstaande baten:

  • Door met één standaard te werken hoeft niet elke waterbeheerder zelf het wiel opnieuw uit te (laten) vinden en kan eenvoudiger samengewerkt worden aan gezamenlijke applicaties. Daarmee wordt bespaard op de ‘out-of-pocket' kosten van een organisatie. Bijvoorbeeld de samenwerking rondom de Aquo-kit en BoToVa voor het toetsen van waterkwaliteitsgegevens aan landelijke normen en het uitleveren van deze gegevens voor landelijke en Europese rapportages. Wanneer waterbeheerders deze problematiek individueel hadden opgepakt, waren meerdere standaarden en applicaties ontwikkeld over hetzelfde onderwerp die allemaal ook weer beheerd hadden moeten worden.
  • Door met één standaard te werken kunnen gegevens van waterbeheerders eenvoudig worden verzameld en beschikbaar worden gesteld aan derden. Daarmee draagt deze manier van werken bij aan nationale beleidskaders zoals Open Data.
  • Door met één standaard te werken is het mogelijk om in relatief korte tijd een landelijk beeld over de waterkwaliteit te produceren voor de verplichte KRW-rapportages. Daarmee kan tijdig worden voldaan aan verplichtingen en worden kosten in de keten bespaard. Als elke waterbeheerder data in een eigen formaat zou aanleveren, zouden meerdere medewerkers fulltime bezig zijn om voor elke rapportageronde gegevens van de verschillende waterbeheerders te verzamelen, interpreteren, verduidelijken, om te zetten/ te uniformeren enzovoort.