Open standaard

Aquo is een ‘Open Standaard'. Dit is bevestigd door opname in de lijst met ‘pas toe of leg uit'-standaarden van de Nederlandse overheid waar ‘open' één van de toetsingscriteria voor opname in de lijst is.

Maar wat houdt een open standaard nu precies in en hoe is dit voor Aquo ingevuld? De belangrijkste argumenten om een standaard als ‘open' te classificeren zijn:

  • Documentatie moet laagdrempelig beschikbaar zijn
  • Er mogen geen hindernissen zijn op basis van intellectuele eigendomsrechten
  • Er moeten voldoende inspraakmogelijkheden zijn
  • Er moet een onafhankelijke en duurzame organisatie zijn

Hieronder is voor elk van de criteria kort aangegeven hoe hier binnen Aquo / IHW mee omgegaan wordt.


Documentatie

Ieder onderdeel van de Aquo-standaard is voorzien van documentatie. In de documentatie wordt beschreven wat het onderdeel van de standaard is, hoe deze is opgebouwd en aan welke voorwaarden nieuwe aanvragen moeten voldoen. Daarnaast zijn er ondersteunende tools die het eenvoudiger maken de standaard te implementeren. Al deze informatie is via deze website beschikbaar. Daarmee vult deze site een belangrijk onderdeel van de documentatie in.

Terug naar de paginatop

Eigendomsrechten

Het eigendom van de Aquo- standaard berust bij de participanten in het Informatiehuis Water en daarmee specifiek bij Rijkswaterstaat, de Waterschappen en de Provincies. Het gebruik van de Aquo-standaard is echter vrij van rechten; het is iedereen toegestaan om zonder kosten de Aquo-standaard toe te passen. Hierbij geldt wel een aantal spelregels, zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om de Aquo-standaard (of delen daarvan) te verkopen aan anderen. Ook is het niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen en het resultaat daarvan als ‘Aquo' te promoten. De Aquo-standaard kan alleen een standaard zijn als iedereen exact dezelfde versie daarvan beschikbaar heeft.

Bij inbreng van ‘derden’ bij de ontwikkeling van de standaard via wijzigingsvoorstellen of deelname aan werkgroepen kunnen deze ‘derden’ na inbreng geen verdere rechten ontlenen aan het gebruik en verdere publicatie van deze inbreng.

by-nc-nd

Terug naar de paginatop

Inspraak

Inspraak is een belangrijk element van een open standaard. Inspraak betekent dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om wijzigingen voor te stellen en invloed te hebben op het wijzigingsproces. Binnen Aquo kan dit ook; elke aanvraag wordt serieus en gelijkwaardig behandeld. IHW legt binnengekomen wijzigingen vervolgens ter goedkeuring aan expert- en/of technische werkgroepen voor en publiceert  ze via deze website. Elke gebruiker kan zijn/haar reactie indienen bij de servicedesk van IHW. Elk reactie wordt serieus meegewogen in de besluitvorming. Aquo is daarbij een consensus standaard; dat wat de meerderheid wil, wordt toegepast.

Bij het beoordelen van het commentaar maken we nadrukkelijk onderscheid tussen de inhoud en de techniek. Omdat Aquo een semantische standaard is, is de inhoud van een voorstel leidend boven de techniek waarin dit voorstel toegepast moet worden. Uiteraard moet een voorstel wel toepasbaar zijn. Om die reden vragen wij een technische werkgroep om te adviseren over de implementeerbaarheid van een voorstel. Andersom zal niet zo maar voor de meest eenvoudige implementaties worden gekozen, als daarmee later problemen worden voorzien, bijvoorbeeld uitbreidingen van de standaard. Ook hebben we nu ook expertgroepen die inhoudelijk bepalen of een wijziging volstaat.

Terug naar de paginatop

Duurzame organisatie

Een standaard die niet beheerd wordt vervalt al snel tot een dode standaard. Om die reden moet een goede beheerorganisatie zijn ingeregeld. Voor de Aquo-standaard voert het Informatiehuis Water het beheer uit. Het Nationaal Beraad Digitale Overheid is van mening dat het IHW de standaard goed beheerd, omdat zij het predicaat Uitstekend beheer hebben toegekend.

Terug naar de paginatop