Informatiemodel Water (IMWA)

Het Informatiemodel Water (IMWA) is dé Nederlandse standaard voor de uitwisseling van geografische gegevens in het waterbeheer. In Nederland zijn er informatiemodellen specifiek voor sectoren. Voor gegevens met een ruimtelijke (geografische) component is er een landelijke standaard, de NEN 3610. IMWA is in de NEN3610 opgenomen als sectormodel voor Water, naast andere sectormodellen, zoals die voor de Ruimtelijke Ordening (IMRO), Kabels en Leidingen (IMKL) en Top10NL.

IMWA is – net als de overige sectormodellen onder de NEN3610 – bedoeld om uniforme uitwisseling van ruimtelijke gegevens mogelijk te maken. De verschillende informatie die uitgewisseld worden met IMWA bevatten altijd een ruimtelijke component. De informatie relateert dan ook altijd aan een object uit de werkelijkheid, zoals een waterloop, sluis of waterkering dat als punt, lijn of vlak op een kaart getekend kan worden. Door de ligging en grenzen van objecten uit te wisselen is het mogelijk de ruimtelijke informatie tussen verschillende waterbeheerders af te stemmen.

Ook vormt IMWA de geografische kapstok waaraan alle overige informatie opgehangen kan worden. Het geografisch object hoeft dan maar één keer uitgewisseld te worden en vervolgens kan er vanuit de overige werkprocessen naar verwezen worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het meten van grondwaterstanden in een put. De put wordt éénmalig vastgelegd / uitgewisseld met al zijn eigenschappen, zoals diepte, type en beheerder. De maandelijkse metingen hoeven dan alleen nog maar een verwijzing naar die put te bevatten. Zo wordt er nooit meer informatie dan nodig is uitgewisseld. Uiteraard moeten wijzigingen in zo'n object als de put wel worden uitgewisseld wanneer er iets aan de put verandert. In dit voorbeeld is zichtbaar hoe UM-Aquo Metingen (met daarin de informatie over de metingen) relateert aan de geografische objecten zoals de put in IMWA.


Relevante documenten

Gaat u aan de slag met IMWA? Dan is onderstaand document interessant voor u:

  • Modeldocumentatie IMWA 2017
    In dit document vindt u beschrijvingen van IMWA Kern, IMWA Watersysteem, IMWA Waterveiligheid, IMWA Normen, IMWA Kunstwerken en IMWA Profielen.


Toekomst IMWA

Waterbeheerders, maar ook Nederland als geheel, kunnen in deze tijd niet meer zelfstandig opereren als het gaat om informatie. Er wordt steeds meer informatie met elkaar gedeeld / uitgewisseld. Met de komst van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en – in mindere mate – de Europese kaderrichtlijn ‘Infrastructure for Spatial Information in Europe' (INSPIRE) wordt er breed informatie gedeeld en hergebruikt voor de diverse waterbeheerprocessen. Hoewel IMWA, als onderdeel van een landelijke standaard, al langer was afgestemd met de overige sectoren is het noodzakelijk om van afstemming over te gaan tot samenwerking. IMWA wordt daarom aangepast om zo op deze nieuwe (inter)nationale informatiestromen door te kunnen detailleren. Dit zorgt ervoor dat waterbeheerders hun informatie voor verschillende doeleinden op eenzelfde manier beschikbaar kunnen stellen. Uitgangspunt is daarbij dat we de Nederlandse Basisregistratie Grootschalige Topografie als basis voor IMWA gebruiken. In het waterbeheer zijn vaak meer gedetailleerde gegevens nodig; deze worden dan opgenomen in IMWA. Daarmee wordt IMWA een sector specifieke uitbreiding van de BGT. Omdat INSPIRE een iets andere insteek en onderverdeling van ruimtelijke objecten kent dan de BGT is het niet mogelijk om deze zo maar naast elkaar te gebruiken. Omwille van de uitwisseling van het Europese INSPIRE zullen de klassen in IMWA uitgebreid worden met minimaal de informatie die Europa vraagt. IM Metingen en IMWA Waterveiligheid zijn inmiddels opgenomen in de Aquo-standaard. IMWA Watersysteem is opgenomen als pre Aquo-standaard. Als ook dit laatste model de status Aquo-standaard heeft gekregen is IMWA 2.0 een feit.