Mapping Grootheid – Waarnemingssoort

Gegevens die zijn vastgelegd met alleen een Waarnemingssoortnummer en een waarde kunnen niet in IM Metingen formaat worden uitgewisseld, omdat het verplichte element grootheid bij veel Waarnemingssoorten ontbreekt. In de file mapping Grootheid – Waarnemingssoort is per Waarnemingssoortnummer opgenomen welke grootheid er bij hoort.

Voor bijna alle waarnemingssoorten is het gelukt een eenduidige voorzet te doen voor de juiste grootheid. Als er meerdere grootheden mogelijk zijn dan zijn er ook meerdere grootheden opgenomen in de mapping. In een aantal gevallen is niet duidelijke welke grootheid van toepassing is, in dat geval is in de kolom Grootheid ‘onbekend' opgenomen.

Hoewel het beheer van de Aquo-standaard erop gericht is één standaard te publiceren zonder dubbelingen of overlap bleek dat in dit geval niet mogelijk. De waarnemingssoortnummers zijn in veel verschillende informatiesystemen geïmplementeerd en aanpassing vraagt om een te grote investering van de gebruikers. De twee onderdelen van de standaard sluiten elkaar niet uit. Daarom is er een de mapping  gemaakt tussen de Waarnemingssoortnummers enerzijds en de onderdelen van IM Metingen inclusief grootheden anderzijds.

De domeintabel Waarnemingssoort is te raadplegen in de Aquo DS, zie voor meer informatie over deze tool de pagina Over Aquo DS.

Beheer

Bij de aanvraag van nieuwe waarnemingssoorten wordt bepaald wat de relevante grootheid is die wordt uitgewisseld. Deze informatie wordt aan de mapping toegevoegd. Tweemaal per jaar, bij het doorvoeren van een update van Aquo-standaard,  wordt er een nieuwe versie van de mapping op deze website gepubliceerd. Heeft u een opmerking over de mapping, laat het ons dan even weten via de Servicedesk.