De deelnemende partijen in het Centraal College van Deskundigen-Datastandaarden (CCvD-D) hebben onlangs het jaarplan 2020 bekrachtigd en daarmee vrijgegeven voor publicatie. Hierin staat onder andere dat:

  • SIKB, IHW en Stichting RIONED ook in 2020 blijven streven naar verdere harmonisatie van de wijze waarop de standaarden worden beheerd.
  • Het CCvD-D de positie van de standaarden blijft borgen en waar mogelijk en gewenst ondersteuning gaat bieden aan andere standaarden.

Voor de Aquo-standaard staan in 2020 grote wijzigingen voor het Informatiemodel Water (IMWA) in de planning. Deze wijzigingen hebben betrekking op de toepassingsgebieden: monitoring/meetnet (nu nog IMWA KRW), afvalwaterketen (aansluitend op GWSW), Waterstaatswerken (oppervlaktewatersystemen, waterkeringen, kunstwerken en bergingsgebieden).

Bovenstaande is slechts een deel van het takenpakket van het CCvD-D in 2020. Lees voor het complete plaatje het CCvD-D- jaarplan 2020!

Het CCvD-D:
Het CCvD-D is een gezamenlijk initiatief van het SIKB, het Informatiehuis Water en stichting RIONED en is samengesteld uit vertegenwoordigers van overheden, marktpartijen en kennisinstituten. Het CCvD-D ziet toe op het ontwikkelen en actueel houden van standaarden voor het uitwisselen van digitale informatie over bodem, archeologie en water, te weten: SIKB0101 (bodem), Aquo (water), SIKB0102 (archeologie) en Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW).