Waarom de Aquo-standaard gebruiken?

  • Standaardisatie maakt van de uitwisseling van (meet)gegevens tussen analyse lab en opdrachtgever eenduidig.
  • en eenvoudiger omdat voor al onderstaande doelen de uitwisseling gestandaardiseerd is:

fysisch-chemische kwaliteit van grond-, afval- en oppervlaktewater en bodem (verschillende werkvelden wisselen dezelfde parameters uit)
ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater
toestand van een waterkering
geografische objecten, zoals waterkeringen en kunstwerken, meetlocaties, waterlopen, stuwen, vispassages, lozingspunten etc.
de hydrologische toestand van het oppervlaktewater
codering en naamgeving van de onderdelen van een zuiveringsinstallatie

  • Aquo zorgt voor:

aansluiting op de internationale CAS-nummers van chemische stoffen
aansluiting op, of afstemming van termen, definities, modellen en domeintabellen in ander relevante standaarden
duidelijke randvoorwaarden aan databases van waterbeheerders om landelijke informatiebeelden te kunnen samenstellen
juiste aanlevering van metingen voor landelijke afspraken, zoals de Landelijke Enquête Waterkwaliteit en de EU Zwemwaterrapportages

  • Waterkwaliteitsgegevens in een Aquo uitwisselbestand kunnen in Aquo-kit worden ingelezen voor toetsing aan diverse normen
  • De Aquo-standaard is toepasbaar voor gegevens van zowel zoet als zout water
  • Hulplijsten gegevensuitwisseling beschikbaar voor verschillende werkvelden:

Eenduidige vertaling van de parameters/organismen uit richtlijnen, handboeken en methodieken, zoals het Handboek Hydrobiologie, de KRW-maatlatten en EBEO.
Eenduidige lijst met parameters die gebruikt wordt binnen waterkwantiteitsbeheer. Hierin zijn ook parameters opgenomen uit de meteorologie.

  • Aansluiting op de internationale naamgeving van organismen. Met Aquo worden organismen geïdentificeerd met de Latijnse naam, uit de lijsten van de Taxa Waterbeheer Nederland (TWN)
  • Beoordeling van de ecologische toestand van een watersysteem of waterlichaam. Beoordelingssystemen maken grotendeels gebruik van de Aquo-standaard. Aanlevering van data conform Aquo is een voorwaarde voor een juiste beoordeling