Eigenschap:Definitie (nl)

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Een begrip kan een formele definitie (Nederlangstalig) hebben. Deze wordt waar mogelijk overgenomen uit een officiële publicatie. (skos:definition)
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 500 pages using this property.
(
(Scheeps)officier die belast is met de zorg voor onderhoud en werking van de technische installaties  +
1
een wetland wordt in de conventie van Ramsar beschouwd als internationaal belangrijk als het regelmatig meer dan 20.000 watervogels herbergt of als er regelmatig minstens 1 % van de individuen van een geografische populatie van één of meer watervogelsoorten aanwezig is (het zogenaamde 1 % -criterium).  +
Maritieme zone binnen de territoriale zee tot aan 1 zeemijl gemeten van de basislijn  +
grens van de territoriale zee op twaalf zeemijl gemeten van de basislijn.  +
Maritieme zone binnen de territoriale zee tot aan 12 zeemijl gemeten vanaf de basislijn.  +
mate voor de hormoonverstorende activiteit door deze uit te drukken ten opzichte van het natuurlijke oestrogene hormoon 17b-estradiol  +
alfanumerieke constante.  +
meta-informatie over de berekening met een 1D-oppervlaktewatermodel.  +
1D-Kunstwerk waarmee een abrupt verschil in bodemhoogte in de stroomrichting in een waterloop wordt weergegeven.  +
een geschematiseerde weergave van een of meerdere brugpijler(s) die dwars op de stroomrichting in een waterloop is/zijn gesitueerd.  +
waarde van een toestandsvariabele.  +
een geschematiseerde weergave van een duiker  +
de stroomvoerende breedte en de totale breedte op het betreffende niveau in het dwarsprofiel.  +
set gegevens waarmee de denkbeeldige doorsnijding van een 1D-vak of gedeelte daarvan, eventueel samengesteld als geschematiseerd gemiddelde van een of meerdere actuele en/of historische dwarsprofielen, wordt vastgelegd  +
de gegevens waarmee een cirkelvormig dwarsprofiel wordt beschreven.  +
de gegevens van een dwarsprofiel, dat wordt beschreven door de breedte op een of meer niveaus.  +
de gegevens waarmee een trapeziumvormig dwarsprofiel wordt beschreven.  +
de parameters waarmee een tijdfunctie wordt beschreven.  +
de parameters waarmee een functie van de uitvoerwaarden van een rekenpunt wordt beschreven.  +
de informatie voor het berekenen van de afvoer (lozing) uit een op het netwerk afwaterend gebied. De lozing wordt in een 1D-schematisatiepunt aan de schematisatie toegevoegd.  +
een geschematiseerde weergave van een gemaal  +
een geschematiseerde weergave van een hevel  +
de interne randvoorwaarde, opgelegd door een 1D-Kunstwerk.  +
een virtueel punt dat de begrenzing vormt van een of meer 1D-vakken  +
een geschematiseerde weergave van een krooshek  +
1D-Schematisatiepunt waar een kunstwerk in een 1D-vak is gesitueerd.  +
de karakteristieken van een kunstwerk in het algemeen dat niet getypeerd is.  +
een aan/-afvoerpunt van een kunstwerk.  +
1D-Schematisatiepunt waar water van buiten het model wordt toegevoegd aan een 1D-vak. Indien de hoeveelheid negatief is, wordt water onttrokken.  +
numerieke constante.  +
de gegevens voor het beschrijven van de relatie tussen debiet en waterstand.  +
een 1D-knooppunt dat de begrenzing vormt van een enkel 1D-vak.  +
de informatie voor het berekenen van de toestandsvariabelen in de 1D-randknooppunten.  +
een virtueel punt in een 1D-vak waarin de wiskundige vergelijking die de waterbeweging (of stoftransport) beschrijft wordt opgelost.  +
meta-informatie over de schematisatie van het 1D-oppervlaktewatermodel.  +
punt op een 1D-vak waar interne randvoorwaarden, zoals waterstanden, debieten, stofconcentraties, vrachten of meteogegevens worden gespecificeerd,  +
een geschematiseerde weergave van een beweegbare schuif, die dient om de waterstand boven- en benedenstrooms van de constructie of een debiet te regelen.  +
rekeneenheid van het waterkwaliteitsmodel. Een 1D-segment omvat een of meer 1D-vakken of gedeelten daarvan. De eigenschappen van een 1D-segment zijn over de gehele lengte gelijk. De eigenschappen van inliggende 1D-vakken, zoals dwarsprofielgegevens worden  +
punt in een 1D-vak dat de begrenzing vormt van een of meer segmenten. In een 1D-segment kunnen splitsingen of samenvoegingen van (gedeelten van) 1D-vakken voorkomen. In die gevallen wordt het 1D-segment door meer dan twee 1D-segmentpunten begrensd.  +
de relatie waarmee geregistreerd wordt welke segmentpunten een segment begrenzen. Een segmentpunt kan de grens vormen van meer segmenten.  +
de waarden van de toestandsvariabelen op een 1D-rekenpunt bij het begin van de berekening.  +
de informatie voor het sturen van een 1D-kunstwerk.  +
een geschematiseerde weergave van een constructie met een vaste drempel of een beweegbare klep. De klep dient om de waterstand boven- en benedenstrooms van de constructie of een debiet te regelen.  +
een geschematiseerde weergave van een constructie met een vaste drempel en een vaste of beweegbare schuif c.q. klep. De schuif/klep dient om de waterstand boven- en benedenstrooms van de constructie of een debiet te regelen.  +
een geschematiseerde weergave van een stuwduiker  +
de waarden van een toestandsvariabele, vastgelegd als een tijdreeks.  +
een 1D-rekenpunt waarvan de resultaten van de berekening worden weggeschreven  +
de instelling van een uitvoerpunt tijdens een berekening.  +
een verzameling 1D-uitvoerpunten gelegen langs een aaneengesloten deel van de schematisatie.  +
de berekende waarden waarin de waarden van de toestandsvariabelen op een 1D-uitvoerpunt zijn vastgelegd.  +
rekeneenheid van het waterkwantiteitsmodel. In een 1D-vak kunnen verschillende 1D-rekenpunten, 1D-schematisatiepunten en 1D-dwarsprofielen voorkomen  +
de afstand tussen een punt in een 1D-vak en de beginknoop van het 1D-vak, gemeten langs de verbindingslijn tussen begin- en eindknoop van het vak. De langste afstand in een 1D-vak is gelijk aan de lengte van het 1D-vak.  +
een entiteit waarin is vastgelegd welke 1D-vakken behoren tot een 1D-uitvoertraject.  +
5
periodieke beoordeling van de veiligheid en sterkte van een dijkring  +
A
studie naar mogelijke maatregelen en kosten om een Autonome Negatieve Trend om te buigen.  +
Een aanduiding voor de vaststelling van de wijze van het gebruik van persoonlijke gegevens zoals die door een persoon bij aanschrijving wordt gewenst  +
Het type aanslag van een belastingaanslag. Aanslagen van verschilende belastingsoorten kunnen gecombineerd worden op 1 biljet. Ze moeten dan wel van hetzelfde type zijn bv: belasting die met een peildatum werken of voor een gebruiks periode heffen.  +
Een aanduiding voor aanvoereenheid gebaseerd op de typen aanvoereenheden die door waterschappen worden onderscheiden  +
Een aanduiding voor aanvoergebied gebaseerd op de typen aanvoergebied die door waterschappen worden onderscheiden  +
Aanduiding aanwezig, afwezig, onbekend  +
Een formeel via het staatsblad gepubliceerde aanduiding van een wetenschappelijke of andere graad van opleiding welke bij aanschrijving vooraf gaat aan de voornamen (dan wel de daarvan afgeleide naamgegevens) dan wel volgt op de achternaam.  +
Een niet tot de naamgegevens behorende aanduiding die de persoon erfrechtelijk krijgt toegekend of anderszins verkrijgt  +
Een aanduiding voor het soort afleveringspunt, getypeerd naar de herkomst en bestemming van het te lozen rioleringswater  +
Soorten afrastering  +
Type afsluiting stuw  +
Wijze van bediening van de afsluiter  +
Soorten afsluiting voor duikers.  +
Aquo-domeintabel met nadere aanduiding voor het type afsluitmiddel  +
Een aanduiding voor de wijze waarop een kunstwerk kan worden afgesloten, gebaseerd op het sluitingsmechanisme.  +
Een aanduiding voor afvoergebied gebaseerd op de typen afvoergebied die door waterschappen worden onderscheiden  +
Een aanduiding voor afwateringseenheid gebaseerd op de typen afwateringseenheden die door waterschappen worden onderscheiden.  +
Aquo domeintabel met TypeAtRisk  +
B
Een nadere detaillering van een beleidsproduct.  +
Een tussen waterschappen afgesproken taakveld.  +
De bacteriën waarmee specifiek de fecale besmetting van mensen, herkauwers en varkens worden aangetoond en de bacteriën die een algemene indruk geven van de fecale besmetting behoren tot de Bacteroides bacteriën.  +
Aanduiding hoe het object al dan niet bediend wordt  +
Bedrijfstak, zoals onderscheiden in de WVO of uitvoeringsbesluiten ten aanzien van de WVO  +
de overheidszorg met betrekking tot een of meer afzonderlijke watersystemen of onderdelen daarvan, gericht op de in artikel 2.1 van de waterwet genoemde doelstellingen.  +
Een aanduiding van de wijze waarop een waterkering beheerd wordt, gebaseerd op de beheersvormen zoals aangeduid in het Uniemodel-Legger ten behoeve voor primaire waterkeringen  +
Aquo-domeintabel met materialen voor bekleding  +
Een aanduiding voor het type bekleding dat op het profiel aanwezig is  +
Aquo-domeintabel met type bekledingen voor waterkeringen  +
Aquo-domeintabel met type bekledinglagen voor waterkeringen  +
Een heffing die een heffingsplichtige opgelegd is.  +
Een aanduiding voor het onderscheiden van gebieden die ten behoeve van hun afvoer bemalen moeten worden en gebieden waarbij de afvoer zonder bemaling plaatsvindt  +
Apparaat waarmee een bemonstering van een parameterreeks uitgevoerd wordt. Subset van de Aquo-domeintabel Veldapparaat Vanaf 2011 bevat de xsd geen indeling (kolom groep) meer, maar alleen de apparaten zelf (kolom omschrijving).  +
Wijze waarop een monster genomen is, ten behoeve van een later uit te voeren analyse  +
Wijze waarop een monster wordt verzameld of samengesteld. Deze tabel bevat niet de methode of voorschrift dat is gevolgd bij de bemonstering, dat is de bemonsteringsmethode!  +
Schadebeoordeling volgens de CROW systematiek  +
Soorten beplanting  +
Lijst met type beschermd gebied  +
besluit aanwijzingen gevaarlijke afvalstoffen  +
BWBR0022762-Besluit van 19 oktober 2007, houdende algemene regels voor inrichtingen (Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer)  +
Een aanduiding voor de bestemming van het afvalwater dat op het betrokken lozingspunt wordt geloosd gebaseerd op de routes die het afvalwater binnen het Nederlandse stelsel van wateren kan volgen  +
Aanduiding hoe het object al dan niet bediend wordt  +
Klasse-indeling welke de bevaarbaarheid aangeeft  +
Soort bevoegd gezag  +
Typen beweegbare bruggen  +
Deze tabel bevat gestandaardiseerde biologische kenmerken van een taxon die een klasse of fractie aanduiden. Deze tabel is gebaseerd op RfC W-1710-0004 en geïmplementeerd met de Aquo-update van december 2017  +
Eenheid in het classificatiesysteem van organismen Toelichting Door H.J. Lam ingevoerd begrip. Meervoud: taxa. Een groep van organismen die op grond van een zekere overeenkomst een taxonomische eenheid vormen, onafhankelijk van de grootte of de rangorde van die eenheid. Van hoog naar laag in het classificatiesysteem zijn dat phylum, klasse, orde, familie, genus, soort en ondersoort. De domeintabel is overgenomen uit de TWN. Dubbelingen in latijnse namen zijn slechts eenmaal opgenomen. Hierbij hebben biotaxa met een lagere TWNstatus (10, daarna 20) de voorkeur gekregen over biotaxa met hogere statussen (30, daarna 81, etc , 92). Deze domeintabel heeft ten doel informatiesystemen geautomatiseerd te kunnen vullen. Het is dan ook slechts een uittreksel van de TWNlijst -zoals deze op aquo.nl is te vinden- en om die reden zijn dan ook niet alle beschikbare kolommen overgenomen.  +
Bijzondere bestanddelen en speciale bodemkenmerken die in een bodemlaag beschreven kunnen worden voor het beschrijven van de bodemopbouw.  +
Gebruikt om aan te geven wat de gradatie van een bodemkenmerk is.  +
Gebruikt om aan te geven wat de oorsprong van een bodemkenmerk is.  +
Het verder specificeren van de Bodemkenmerk. Voorbeeld: Bodemkenmerk is asfalt, dan kun je bij specificatie opgeven wat voor Asfalt. Zelfde geldt bijv. voor schelpen, daarna een specificatie van schelpen.  +
Gebruikt om aan te geven wat voor soort laag het is.  +
Gebruikt om de bodemsoort aan te duiden. Gebruik de codes uit de groep 'NEN-omschrijving' om weer te geven volgens de NEN (Bronhouder NEN). Gebruik de codes uit de groep Hoofdnaam en Bijmengingen om weer te geven met een Hoofdnaam met evt 1 of meerdere bijmengingen.  +
Gebruikt om de mediaan van de bodemsoort aan te duiden (Bronhouder NEN).  +
Aanduiding voor de hoogte vanaf de bodem  +
Typen borden en masten  +
Soorten bouwwerken (die onder Overige VGE vallen)  +
vuurtoren van Terschelling  +
Aanduiding voor de brandinstelling van het armatuur  +
Vormen voor buizen  +
C
waarde die aangeeft van welk type een waarde is.  +
Waarde die aangeeft van welk type een waarde is  +
Definitie: Toelichting: Gebruik in analyseresultaat.certificering : aanduiding van het kwaliteitskenmerk volgens welke het laboratorium de ....  +
Verzameling van chemischestof (naamgeving van elementen en verbindingen of groepen verbindingen) en object(door de mens geproduceerd of gerealiseerd voorwerp, constructie, bouwwerk)  +
Classificatie volgens de CIW (voormalige Commissie Integraal Waterbeheer) voor de beoordeling van de waterkwaliteit.  +
Classificatie volgens de KRW voor de beoordeling van kwaliteitselementen voor grondwater.  +
Classificatie volgens de KRW voor de beoordeling van biologische kwaliteitselementen voor oppervlaktewater.  +
Classificatie volgens de KRW voor de beoordeling van chemische kwaliteitselementen voor oppervlaktewater.  +
Code waarmee aangegeven wordt of water in beide richtingen of in een richting kan worden doorgevoerd.  +
Code waarmee wordt aangegeven hoe een kunstwerk bediend wordt.  +
common Implementation Strategy for the implementation of the Water Framework directive  +
Het deel van het milieu of het organisme of het medium dat wordt beschouwd of geanalyseerd. Uit de Praktijkrichtlijn: Een compartiment is volgens de definitie in Aquo-lex: 'Het deel van het milieu of het organisme of het medium dat wordt beschouwd of geanalyseerd'. Een domeintabel voor dat het deel van de werkelijkheid waarop de waarneming betrekking heeft kan zeer uitgebreid zijn. De inhoud is beperkt door de doelen waarvoor compartimenten bij de waarnemingen worden vastgelegd: - Waarnemingen kunnen toetsen aan wettelijke kwaliteitsnormen. Voor een dergelijk compartiment zijn in de wet- en regelgeving kwaliteits- of kwantiteitsnormen vastgesteld. - Aan kunnen geven dat de analyses - om de waarneming te kunnen vastleggen - is uitgevoerd in of op een bepaald medium of in een organisme. Hierdoor kunnen deze waarnemingen worden gebruikt voor onderzoek naar de kwaliteit van het milieu of van niet natuurlijke processen (bijvoorbeeld afvalwaterzuivering). Voor dergelijk onderzoek is het noodzakelijk dat in een gestandaardiseerde waardebepalingsmethode (analysemethode, werkvoorschrift o.i.d.) is vastgelegd hoe de analyse van het medium moet plaatsvinden. Voor de duidelijkheid: het vastleggen van een compartiment kan één of meer doelen dienen. Deze doelen geven indirect ook aan dat een compartiment niet is bedoeld om de plaats van de waarneming in de werkelijkheid weer te geven. Dergelijk informatie wordt over het algemeen vastgelegd bij een meetpunt/meetobject.  +
Een stof/conserveringsmiddel die aan de verpakking van een veldmonster wordt toegevoegd of een bepaalde behandeling die wordt uitgevoerd om de houdbaarheid te verlengen van de aanwezige te analyseren parameters in veldmonsters. Toelichting: Deze tabel bevat conserveringsmethoden die laboratoria kunnen toevoegen aan een verpakking van een veldmonster om de houdbaarheid van de stoffen in het veldmonster te verlengen. Dit moet worden vastgelegd om in te kunnen zien welke veldmonsters ingezet kunnen worden voor bepaalde analyses. Zie Monsterbewerkingsmethode waarin de ISO5667, met de beschrijvingen van de mogelijke conservering. En zie de domeintabel Monstervoorbehandeling waar men kan kiezen voor de domeinwaarde "Geconserveerd".  +
Soorten correspondentie  +
D
ministrieel coordinatiecentrum voor crisisbeheersing.  +
Benaming van de bijzondere weglaag  +
Specifieke uitsplitsing van de plaats van de lijnmarkering.  +
Materiaal waaruit levende wezens bestaan  +
Dimensies voor meetfrequenties  +
Een aanduiding voor de tijdseenheid waarop de toelaatbare hoeveelheid vracht van een parameter van toepassing is  +
Aquo-domeintabel met het type doel meetlocatie  +
Doelen van baggerwerkzaamheden  +
Een indicatie waarmee wordt aangegeven wat het uiteindelijke doel van een meting ten behoeve van een zekere waarnemingssoort op een bepaald meetpunt is  +
Vormen van kruinen, in de stroomrichting gezien.  +
Aanduiding voor de doorspoelbaarheid van het ontvangende oppervlaktewater  +
Klasse-indeling in goed/matig/slecht/zeer slecht  +
Klasse-indeling voor druk uitgedrukt in bar  +
Klasse-indeling voor druk in hoog/laag/middel en type riool  +
E
Deze domeintabel bevat alle EBEO-karakteristieken  +
code van de habitat classificatie conform de classificatie van het European Nature Information System (EUNIS)  +
Lijst met namen van EU-fondsen  +
Een gebiedsindeling om het ecologisch functioneren van het watersysteem te beoordelen en het effect van maatregelen op de waterkwaliteit te volgen, waarbij gebruik wordt gemaakt van analysemodellen zoals de water- en stoffenbalans, opdat het waterbeheer doelmatig en efficiënt kan plaatsvinden en KRW-doelstellingen worden behaald.  +
de verhouding tussen de genormaliseerde waarde van de biologische kwaliteitselementen ten opzichte van de referentiescore (natuurlijke waterlichamen) of het MEP (sterk veranderde/kunstmatig aangelegde waterlichamen).  +
Soort ecologische verbindingszone (EVZ)  +
Eenheden waarin parameters kunnen worden uitgedrukt  +
Eenheden voor precario objecten.  +
De dimensie van de grootheid waarin een parameter wordt uitgedrukt. Toelichting: Zo mogelijk wordt de dimensie in SI-eenheden volgens NEN-norm 1000 uitgedrukt.  +
Aquo-domeintabel met type effect  +
Aanduiding voor het te bereiken eindbeeld van de boom of bomen  +
Eindbestemmingen voor baggerspecie  +
Aquo-domeintabel met type emissiebronnen  +
De wijze waarop de meetapparatuur van electrische spanning wordt voorzien  +
Het Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen  +
het uitvoerend orgaan van de Europese Unie op alle terreinen waarop de Unie zeggenschap heeft.  +
F
europese normen voor oppervlaktewater, opgesteld door het Duitse Fraunhofer Institut (FHI).  +
Aquo-domeintabel met functies van kunstwerken  +
Functies van adressen  +
Soort functies waartoe het gebruik van vastgoedelementen/gebieden dient  +
G
Een aanduiding die aangeeft of het object een gebouwd object betreft of een ongebouwd object volgens de aanduiding van de waterschapswet ten behoeve van de heffing van de omslag gebouwd, respectievelijk de omslag ongebouwd.  +
Aanduiding van het feitelijke gebruik van een object zoals ten grondslag heeft gelegen aan de waardebepaling en voor zover relevant voor de afnemers, uitgedrukt in een code.  +
Geografische schalen.  +
Definitie:  +
Een aanduiding van de kwaliteit van de kleilaag  +
toestand waarbij alle prioritaire en prioritair gevaarlijke stoffen voldoen aan de gestelde milieukwaliteitsnormen.  +
Een indicatie of de filterlaag breed gegradeerd is (zoals mijnsteen) of weinig gegradeerd (zoals steenslag)  +
Beheervormen van gras  +
Lijst met op de zoden voorkomende soorten gras of kruiden  +
Gebruikt om het grindgehalte aan te duiden (Bronhouder NEN).  +
Aanduiding voor het soort beheerniveau dat van toepassing is op een groenvakdeel  +
Aanduiding voor het soort groentype  +
Een typering van het soort grondmechanisch aspect dat wordt meegenomen in de toetsing  +
Grondslagen voor aanslagen. Belasting wordt geheven naar het aantal grondslag eenheden. Dit is per belastingsoort verschillend.  +
een begrip, dat zich leent voor getalsmatige vastlegging en verwerking  +
Grootheid is opgenomen de domeintabel Parameter vanwege een technisch probleem. Deze dummy tabel is opgenomen zodat dit beter te herleiden is.  +
H
een holle leiding welke gemaakt is van HDPE en bestemd is voor gelieding of groepering van kabels  +
Automatisch, half automatisch, handmatig of onbekend  +
Soort heffingsobject waarvoor een heffing opgelegd wordt.  +
De vorm waarin de eenheid behorend bij een meetwaarde wordt uitgedrukt of de fractie van de parameter waarop de meetwaarde betrekking heeft. Toelichting: De vorm van de eenheid kan een equivalent zijn waarin de meetwaarde wordt uitgedrukt, als ware het een andere vergelijkbare parameter. Voorbeeld hiervan is 'uitgedrukt in Stikstof' bij de parameter Nitraat (NO3). De vorm van de eenheid kan ook een referentie(-kader) weergeven zoals in bijvoorbeeld 't.o.v. NAP'. De waarde 'opgeloste fractie' of de korrelgroottefractie zijn voorbeelden van fracties van een parameter.  +
I
Deze domeintabel bevat de zogenaamde RWSR/iWSR indicatoren. De richtlijnen voor het al dan niet opnemen van de indicatoren in deze subset met RWSR/iWSR staan vermeld in de hoofdstukken 3 en 5 van het rapport 'Actualisatie iWSR Indicatoren'. In afwijking hierop zijn reeds gedefinieerde KRW-kwaliteitselementen of het EBEO-eindoordeel (EBEO-karakteristiek) echter niet opgenomen. Deze staan al in de desbetreffende domeintabel. Schrijfwijze Voor de code van de RWSR/iWSR indicator wordt gebruik gemaakt van het prefix IWSR met een volgnummer. De omschrijving is comform het rapport.  +
Indicatie aanwezig: wel, niet, onbekend  +
Aquo-domeintabel met inrichtingtypen  +
Aanduiding voor het resultaat van de inspectie aan de boom of bomen in een boomvakdeel  +
J
Aanduiding voor ja, nee of onbekend  +
Aanduiding voor ja of nee  +
Ja = 01, Nee = 02  +
Ja, Nee  +
JuistheidsoordeelDoorBronhouder - Het eindoordeel van de bronhouder over de betrouwbaarheid van een individuele meting van het grondwatersamen-stellingsonderzoek op basis van een, voor het hele onderzoek gebruikte, beoordelingsprocedure. Dit veld is aangevraagd i.v.m. de BRO en bekend in de BRO-GAR als: 'veldmeting/analyse.status kwaliteitscontrole'.  +
Het protocol of werkvoorschrift dat is toegepast bij de beoordeling van de kwaliteit van de meetwaarden die in het veld en/of het laboratorium gemeten zijn. Dit veld is aangevraagd i.v.m. de BRO en bekend in de BRO-GAR als: 'Grondwatersamenstellingsonderzoek.beoordelingsprocedure'.  +
K
Eigenschap van een waterlichaam waarop de toestand van dat waterlichaam volgens de Kaderrichtlijn Water wordt beoordeeld. Per kwaliteitselement is in de KRW vastgesteld welke parameters gemeten moeten worden.  +
Het soort gebied, en daarmee het niveau, waarop de KRW-maatregel betrekking heeft  +
Deze domeintabel bevat een lijst met type maatregelen uit de Kaderrichtlijn Water rapportage  +
Aquo-domeintabel met type meetlocatie  +
SleutelTypeMaatregel = KeyTypeMeasure (KTM) is een door de EU geïntroduceerde term om de vergelijkbaarheid van de Kaderrichtlijn Water/Kaderrichtlijn Marien (KRW/KRM) maatregelen tussen lidstaten te vergroten. De door lidstaten genomen maatregelen dienen voor de EU-rapportage toegewezen te worden aan 1 of meer KTM(s). Deze domeintabel bevat de door de EU voorgedefinieerde KTM's (groep EU-KRW en EU-KRM) en de door Nederland aanvullend gedefinieerde KTM's (groep NL-KRW). De lijst van KTM's maakt deel uit van een gecoördineerde rapportage en veel voorgedefinieerde EU-KTM's kunnen bijdragen aan nationale omgevingsdoelen en een goede ecologische status, ook voor het mariene milieu. Voor de codering van de KRM KTM's wordt gebruik gemaakt van dezelfde opzet als die van de KRW KTM's. De KTM's zijn doorgenummerd. Onderscheid wordt gemaakt door gebruik te maken van een indeling in groepen (EU-KRW, EU-KRM, NL-KRW).  +
Hiermee wordt aangegeven of een KRW oppervlaktewaterlichaam een natuurlijk, kunstmatig of sterk veranderd waterlichaam betreft.  +
Stroomgebiedssdistricten volgens de KRW  +
Tabel met KRW Waterlichaamcategorieën zoals die in het Waterkwaliteitsportaal (WKP) gebruikt worden. (was vervallen n.a.v. W-1712-0009, maar is weer geactiveerd n.a.v. W-1811-0008 per 11-12-2019)  +
Een verzameling van regionale watersystemen volgens de taxonomische indeling  +
Uit: Handboek Hydromorfologie, RWS WD (2007.006)  +
Een aanduiding voor hetgeen via de kabel of leiding wordt getransporteerd  +
Statistische verdelingen  +
koppelstuk tussen de meeneemstang (kelly) en de draaitafel in de boorvloer van een boorinstallatie.  +
Kenmerken die aan een bodemlaag kunnen hangen als waarneming NB: Dit is een ‘modeltechnische’ domeintabel, en heeft bij wijzigingen effect op het model. Bij wijzigingsverzoeken op deze domeintabellen altijd even schakelen met SIKB  +
Kenmerk beschrijvingen en waarnemingen die worden gedaan bij een Monstername welke geen daadwerkelijke meting zijn die iets zeggen over het monster maar over de monstername zelf. NB: Dit is een ‘modeltechnische’ domeintabel, en heeft bij wijzigingen effect op het model. Bij wijzigingsverzoeken op deze domeintabellen altijd even schakelen met SIKB  +
Gebruikt om de kleur van de laag of andere waarneming aan te duiden.  +
Gebruikt om de kleursterkte van de laag aan te duiden  +
Soort koppelstuk  +
Vormen van kruinen, dwars op de stroomrichting gezien.  +
Lijst met kunstwerktypen bestaande uit domeintabel en 'anders'.  +
De aanduiding van de betrouwbaarheid van de waarde en interpretatieoordeel.  +
L
Links, rechts of beide  +
Definitie: Toelichting: Gebruikt om bij terugkoppeling van een Labopdracht de status van opdracht en resultaten terug te geven.  +
Aquo-domeintabel met status voor de legger  +
Een aanduiding voor de soort leiding en daarmee de wijze waarop materie door de leiding wordt voortgestuwd  +
Soorten lijnvormige beplanting.  +
De grenswaarde waarop het attribuut LimitSymbol van AnalyticResult betrekking heeft.  +
hoeveelheid volume vloeistof die bij de kolomproef wordt gebruikt  +
Deze lijst komt overeen met de Inspire tabel ResultAcquisitionSourceValue welke is opgenomen bij de meetpunten.  +
Werken/objecten die tot een lozing (kunnen) leiden  +
M
code van de marine habitat classificatie conform de classificatie van het Marine Nature Conservation Review (MNCR)  +
Mapping van Seadatanet parameters uit de P01 tabel naar Aquo Parameter, Grootheid, Compartiment, Korrelgroottefractie, Referentiebasis, Eenheiddimensie en de voorkeurseenheid zoals die bij Rijkswaterstaat wordt gehanteerd  +
Type verpakkingsmateriaal, dus glas, rvs, kunstof, etc.  +
Materialen voor afvalwatertransportwerken.  +
Een aanduiding voor het type materiaal waarmee een waterkering is bekleed  +
Een aanduiding voor het type materiaal waarmee een waterkering bekleed is of het type bekleding dat op het profiel aanwezig is.  +
Materialen voor kunstwerken  +
Materialen voor leidingen / appendages  +
Een aanduiding voor materiaal waarvan de profielverdediging overwegend is gemaakt  +
Gebruik in MeasurementObject : aanduiding van het type meetobject, een fysieke plaats waaraan metingen gebeuren en eventueel monsters worden onttrokken. NB: Dit is een ‘modeltechnische’ domeintabel, en heeft bij wijzigingen effect op het model. Bij wijzigingsverzoeken op deze domeintabellen altijd even schakelen met SIKB  +
Apparaat dat gebruikt wordt in het veld voor het doen van waarnemingen. Dus niet voor uitnemen van monsters (bemonsteringsapparaat). Deze tabel is n.a.v. de Aquo update van december 2015 samengevoegd met de domeintabel Plaatsbepalingsapparaat, zie RfC W-1509-0006.  +
Instantie die in een bepaalde rol bij een meting betrokken is. Deze rol kan betrekking hebben op de opdrachtverlening, monsterneming, meting of analyse.  +
Technische domeintabel om het onderscheid te kunnen maken tussen meetlocatie en meetpunt.  +
was: Landbouw, Natuurbeheer en Visserij  +
Definitie: Toelichting: De definitie van verschillende soorten monsters, welke relaties met elkaar kunnen hebben. NB: Dit is een ‘modeltechnische’ domeintabel, en heeft bij wijzigingen effect op het model. Bij wijzigingsverzoeken op deze domeintabellen altijd even schakelen met SIKB  +
Definitie: - Toelichting: Hieronder staat aangegeven wordt wat voor type verpakking o.a. een veldmonster heeft.  +
Definitie: - Toelichting: Bij een veldmonster kan opgegeven worden of deze voorbehandeld is, dus geroerd of gefilterd e.d.  +
Nadere aanduiding van de wijze waarop een monster bewerkt is.  +
mate van representativiteit van een monster bij het samenvoegen of aggregeren van meerdere monsters.  +
N
standaard voor codering en onderdelen  +
gebied behorende tot het Natura 2000-netwerk  +
De relatie van de ene norm tot een andere norm.  +
Set normen die gegroepeerd zijn in het kader van een toets.  +
Wettelijk kader waarbinnen de norm bepaald is.  +
De domeintabel bevat de NOSE (nomenclature for sources of emission) codes zoals beschreven in de NOSE proces lijst (NOSE-P) lijst van Eurostat. Dat is de kern van de NOSE nomenclatuur, deze lijst bevat codes voor de processen van uitstoot van verschillende bronnen.  +
O
Aanduiding van de status van de levenscyclus van een object  +
Deze DataKlasse bevat optionele attributen die de meetnauwkeurigheid van de klasse measureResult (meetwaarde) weergeven.  +
Definitie: Een niet tastbaar begrensd grondoppervlak dat als eenheid geldt voor bestuurlijke verantwoordelijkheid, voor bedrijfsvoering, waarbinnen een specifieke rechtsverhouding te onderscheiden is of waarvoor een specifieke functie of bestemming geldt.Herkomst defnitie: Aquo-lex  +
Een beweegbare constructie met als doel een waterkerende functie te kunnen vervullen.  +
Definitie: Een gebied begrenst door (stroom)scheidingen, waaruit beschouwd vanuit het aan-/afvoerpunt het water van dat gebied in-/afstroomt of via bemaling getransporteerd wordt naar het desbetreffende aan-/afvoerpunt.Herkomst definitie: Aquo-lex  +
Laag zonder verdedigende functie die dient als afwerking van de bekledingsconstructie (voorstel project).  +
Analyse Een analyse waarneming, gemeten en bepaald op een speciale manier.  +
Analyse proces Het proces dat uitgevoerd is om tot een analyse te komen.  +
Alle metagegevens zoals methodes of apparaattype zijn voor alle waarden in de waardereeks gelijk. Koppel zoveel mogelijk van deze metagegevensobjecten aan de waardereeks observation en niet aan de meetwaarde.phenomenTime = de tijdsperiode van begin van meten tot einde van meten. resultTime = de tijd waarop de metingen beschikbaar kwamen. validTime = de tijdsperiode waarbinnen de resultaten te gebruiken/valide zijn.De periode van beginTijd tot eindTijd van de reeks kan ruimer zijn dan de periode van de eerste tijdwaarde tot de laatste tijdwaarde in de reeks indien waarden aan het begin en/of einde van de reeks zijn uitgevallen. Het gaat hier nadrukkelijk niet om de periode waarin een tijdproportioneel verzamelmonster is genomen. Hiervoor wordt verwezen naar de attributen van de klasse WaardeReeksTijd en WaardeReeksPlaatsTijd. De periode van geldigBeginTijd tot geldigEindTijd kan gebruikt worden bij waardereeksen die afkomstig zijn uit berekeningen / voorspellingen met simulatiemodellen. De geldigBeginTijd geeft dan de datum/tijd waarop de waardereeks is berekend. De geldigEindTijd wordt ingevuld als er een nieuwe berekening is uitgevoerd. Dan is er ook een nieuwe waardereeks (lees voorspelling) beschikbaar die gebaseerd is op meer recente gegevens. Ook kan deze periode gebruikt worden om bij de periode van gegevens waarop de simulatie is gebaseerd weer te geven. De eindTijd is altijd later dan beginTijd. De geldigEindTijd is altijd later dan geldigBeginTijd.  +
Status van een analyseresultaat, bij terugkoppeling uit het laboratorium na een labopdracht.  +
Het geanalyseerde resultaat van een waarneming, vooral afkomstig uit het laboratorium  +
Definitie: Een kokervormige constructie met als doel de wederzijdse verbinding tussen oppervlaktewater te waarborgen, waarbij in principe de bodem van de waterloop, in tegenstelling tot die van de brug, wordt onderbroken.  +
Bovenste laag van het grondlichaam onder de bekledingsconstructie.  +
Kleinste functioneel onafhankelijk stukje van een terrein dat er binnen het objecttype Terrein van NEN 3610 wordt onderscheiden, met aaneengesloten vegetatie.  +
Beoordeling van de veiligheid op basis van eigen inschatting van de beheerder.Domein: volgt TO; volgt TO niet, voldoende; volgt TO niet, onvoldoende  +
Laag waaruit de bekledingsconstructie van een waterkering is opgebouwd (voorstel project).  +
Constructie die tot doel heeft de dijkkern te beschermen tegen erosie door de waterbeweging, bestaande uit één of meerdere toplagen met daaronder (eventueel) uitvul-, filter- en kleilagen (voorstel project).  +
Geheel van activiteiten gericht op het (periodiek) beoordelen of de momentane toestand van een object voldoet aan de vigerende functionele en/of wettelijke eisen.  +
Gebied, in het kader van wetgeving, aangemerkt als gebied met bijzondere doelstelling waarvoor beschermende maatregelen genomen moeten worden.  +
Aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften en beperkingen kunnen gelden.  +
Een monster waarop biologische metingen worden gedaan. Met biologische metingen worden metingen van biotaxa (lees organismen) bedoeld. Dit betreft dus altijd een waarneming van een bepaalde grootheid van een biotaxon, bijvoorbeeld de grootheid ‘Aantal’, ‘Aanta per volume’, ‘Massa per oppervlakte’ of ‘Bedekking’.Deze waarneming maakt over het algemeen gebruik van een MeasureResult.  +
Speciaal datatype voor uitbreidingen aan het monster voor de biota kenmerken voor bio-monsters.  +
Een laag in de bodem of de ondergrond met volgens de modelleringsregels van het aan het gebied ten grondslag liggende bodem en ondergrondmodel gelijke bodemkundige en/of aardkundige kenmerken.  +
Definitie: Een kokervormige constructie met een verhoogd middengedeelte dat twee wederzijds gelegen wateren met elkaar verbindt.Herkomst definitie: Aquo-lex  +
Civielkundige constructie die doorgang verschaft voor voetgangers, dieren, voertuigen en diensten boven obstakels of tussen twee punten op een hoogte boven de grond  +
Berekende Analyse Dit kan zijn een berekende analyse door een correctie of optelling van meerder losse analyses, dit is een Rekenwaarde. Indien een Analyse is gestandaardiseerd en vergeleken is aan normen, dan is dit de Gestandaardiseerdewaarde.  +
Kenmerk Een waarneming welke volstaat met een kenmerk, meestal gaat het hier om Zintuigelijke waarneming. De Indicator bepaalt wat het type waarneming is, daarbij behoort een bepaald Result.  +
Een kenmerk resultaat van een waarneming, dit is altijd een verwijzing naar een domeintabel.  +
Een onderbreking in een waterkering voor de doorvoer van een weg of spoorweg, die bij extreme waterstanden afsluitbaar is.  +
Een beschrijvend resultaat van een waarneming.  +
Deel van een waterkering waarvoor dezelfde veiligheidsnorm geldt (voorstel project).  +
Defnitie: Een doorstroomopening onder een brug.Herkomst Definitie: Project IMWA Watersysteem.  +
Ondergronds gelegen buis met doorlatende c.q. geperforeerde wand die dient voor de afvoer van grondwater.  +
Put die toegang biedt tot de drainagebuis.  +
Definitie Een kokervormige constructie met als doel de wederzijdse verbinding tussen oppervlaktewater te waarborgen, waarbij in principe de bodem van de waterloop, in tegenstelling tot die van de brug, wordt onderbroken.Herkomst definitie: Aquo-lex  +
Toegepaste monstervoorbehandeling  +
Filter: Een tussenlaag in de taludbekleding die uitspoeling van fijnkorrelig materiaal uit de ondergrond door de bovenliggende laag van de bekleding voorkomt.Vlijlaag: Constructielaag met filterfunctie, bestaande uit één of meer lagen plat gelegde bakstenen die in verband zijn geplaatst.  +
Uitloogfractie Aanduiding op welke fractie de analyse is uitgevoerd  +
Gecombineerd oordeel van de toetsoordelen van de verschillende toetssporen op (deel)vakniveau.  +
Definitie: Een gemaal dient in principe om water van een laag peil naar een hoog peil te brengen, waarvan de noodzaak kan liggen in wateroverschot aan de lage kant (afvoer) of in waterbehoefte in het gebied aan de hoge kant (aanvoer).  +
Profielpunt die is bepaald via een meting (voorstel project).  +
Methode waarop de plaatsbepaling tot stand is gekomen.  +
De verticale opbouw in grondmechanische zin van een waterkering.  +
Een vlak doorlatend weefsel of vlies, in contact met grond en/of andere materialen toegepast in geotechnische en civieltechnische constructies.  +
Locatie waar grondwater onttrokken wordt  +
Hydraulische randvoorwaarden voor het toetsen van primaire waterkeringen.  +
Een waterkeringsectie die in aanmerking komt voor opname in een programma voor versterking (voorstel project).  +
Definitie: Een kokervormige constructie met een verhoogd middengedeelte dat twee wederzijds gelegen wateren met elkaar verbindt.  +
Geoobject voor specifieke toepassing in het water beheer.  +
Abstractie van een fenomeen in de werkelijkheid, dat direct of indirect is geassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van de aarde. [NEN 3610:2011]  +
Definitie: Een onderscheiden oppervlaktewater van aanzienlijke omvang, zoals een meer, een waterbekken, een stroom, een rivier, een kanaal, een deel van een stroom, rivier of kanaal, een overgangswater of een strook kustwater.Herkomst definitie: Aquo-lex (begrip: oppervlaktewaterkichaam)  +
Lijnvormige elementen waarmee bepaalde kniklijnen of referentielijnen van het dijklichaam worden vastgelegd (voorstel project).  +
Een grond- en/of waterkerende constructie bestaande uit twee gekoppelde damwanden, waartussen zich grond of een andere vulmassa (meestal granulair materiaal) bevindt.  +
Kostenraming voor te versterken keringsecties en/of kunstwerken (voorstel project).  +
Civieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf.  +
Definitie: Verzameling van één of meer bouwwerken, die samen een functionele eenheid vormen, en die een aantal voorzieningen kunnen delen.Herkomst definitie: Object Type Library (OTL) Rijkswaterstaat.  +
Definitie: Norm die wordt bepaald met behulp van een extern toetsingsprogramma.  +
Norm die wordt bepaald met behulp van een extern toetsingsprogramma  +
Norm die wordt bepaald met behulp van een extern toetsingsprogramma  +
Voorstel voor definitie: Norm voor de hoeveelheid van iets.  +
De locatie waarop het resultaat betrekking heeft  +
Een gehanteerde norm voor de maximaal toelaatbare belasting van een afvalwaterstroom op een bepaald milieubelastend aspect.  +
Meetresultaat. De uitkomst van een meting in de vorm van een numerieke waarde.  +
Meetonzekerheid in het resultaat. Dit is de expanded measuring uncertainty zoals beschreven in het document: http://www.nordicinnovation.net/nordtestfiler/tec537.pdf  +
Niet tastbaar begrensd gebied gelegen met een juridische status die voortvloeit uit een wet/verordening en beperkingen op legt aan het gebruik van dat gebied in waterstaatkundige zin.  +
Definitie: Een natuurlijk persoon is ieder wezen dat bevoegd is om rechten en verplichtingen te hebben.Herkomst definitie: Aquo-lex  +
Definitie: Een niet-natuurlijk persoon is een organisatievorm die niet aan het bestaan en de belangen van een individueel persoon is gebonden en een afgescheiden vermogen met eigen aansprakelijkheid bezit en een eigen bestaan leidt.Herkomst definitie: Aquo-lex  +
Algemene regel m.b.t. een parameter met een bepaalde mate van bindendheid, al dan niet mede in kwantitatieve termen uitgedrukt  +
Het bereik van normklasse. Een enkelvoudige normwaarde geeft de grenswaarde tussen twee normklasses, bijvoorbeeld tussen 'Voldoet niet' en 'Voldoet'. Ook referentiewaardes zijn normwaardes met een bepaalde normclassificatie.  +
Wettelijk kader waarbinnen de norm bepaald is  +
Serie samenhangende normen. Het voorkomen van de normen in één tabel in een referentiedocument kan beschouwd worden als een vorm van samenhang. Ook een KRW-Doelenverzameling kan beschouwd worden als een normpakket  +
Gegevens over klassen  +
Waarneming Een waarneming over een SamplingFeature.  +
De beschrijving van het proces door oa het soort apparaat of zintuig, of combinatie van soorten apparaten en/of zintuigen vast te leggen, waarmee de waarneming, meting of analyse in het veld is uitgevoerd.  +
Definitie: Het gebied op de grens van water en land waar het dynamisch samenspel van land en water plaatsvindt.Herkomst definitie: Aquo-lex  +
Een kunstmatige verdediging van talud en/of bodem van een water (Aquo 'profielverdediging').  +
Kleinste functioneel onafhankelijk stukje van een terrein, dat er binnen het objecttype Terrein van NEN 3610 wordt onderscheiden, zonder aaneengesloten vegetatie.  +
Object dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.  +
Een deel van de weg dat niet primair bedoeld is voor gebruik door het verkeer.  +
Locatie waar een kunstmatige of natuurlijke afvoer van overtollig water plaats vindt op het oppervlaktewater.  +
Locatie waar water gewonnen wordt uit het oppervlaktewater ten behoeve van industrie of drinkwaterwinning  +
Definitie: Rekeneenheid van het waterkwantiteitsmodel.Herkomst definitie: Aquo-lex (term: 1D-vak)  +
Definitie: Samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens deze wet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna.Herkomst definitie: WaterwetToelichting: Het betreft de zonering 'waterstaatswerk' zoals die volgt uit de Waterwet. In de termen van IMGEO betreft het een functioneel gebied.  +
Uitgangspunt is dat aan een uit te voeren analyse altijd een opdracht vooraf gaat. De klasse Order bevat controle attributen voor de financiële administratie of orderafhandeling voor zowel de uitvoerder als de opdrachtgever, zodat de afgesproken leverings- en betalingscondities getoetst kunnen worden. De opdracht zou ook digitaal uitgevaardigd kunnen worden en systemen zouden met de entiteiten uit de klasse Order een match kunnen maken tussen de elektronische opdracht van de ene partij en de elektronisch ontvangen resultaten van de andere partij.  +
Organisatie - Een betrokken organisatie, instantie of bedrijf waarbij contactgegevens meegegeven worden.  +
Verpakking Een verpakking van het monster. Het monster kan verpakt zijn in 1 of meerdere verpakkingen, deze worden vaak gemarkeerd en later gescand dmv een barcode.  +
Definitie: Een ontheffing die van toepassing is voor een afgebakend gedeelte van een oppervlaktewater waarvoor een van het vigerende peilbesluit afwijkende waterstand wordt nagestreefd.Herkomst definitie: Aquo-lex (term: peilafwijking)  +
Definitie: Bestuurlijk besluit met betrekking tot de te handhaven waterhoogte in waterlopen.Herkomst defintie: Aquo-lex (begrip: peilbesluit)  +
Definitie: Een cluster van afwateringsgebieden waarin één en hetzelfde peil wordt nagestreefd.Herkomst Definitie: Aquo-lex  +
Definitie: Gegradueerde schaal die gebruikt wordt voor het aangeven van de waterstand in een waterlichaam.Herkomst definitie: Aquo-lex  +
Persoon - Een betrokken persoon waarbij contactgegevens meegegeven worden  +
Definitie: Werktuig dat door middel van een verschil in druk vloeistoffen of gassen verplaatst.Herkomst definitie: Aquo-lex  +
Definitie: Doorsnede van een object in lengterichting, in dwarsrichting of langs een verticaal, waarbij kenmerken van het object langs de doorsnede worden vastgelegd.Herkomst defintie: Aquo-lex  +
Weergave van een profiel door middel van een aantal geometrische parameters (Aquo, 'Geparametriseerde weergave').  +
Vrij te houden ruimte voor het blijvend kunnen realiseren van de waterkerende functie van een kering, ook in de toekomst.  +
Punt die onderdeel is van een profiel (voorstel project).  +
Definitie: Een kunstmatige verdediging van talud en/of bodem van een waterHerkomst definitie: Aquo-lex  +
Een constructie die geboord of gegraven is onder het maaiveld met als doel het verkrijgen van water uit een aquifer systeem.  +
Punt dat gebruikt wordt als referentie aanduiding.  +
Realisatie van een referentiesysteem.Toelichting: Een referentiestelsel definieert een lokaal ruimtelijk referentiesysteem op basis van de referentielijn (representatie van de waterkering). Hiervoor wordt de referentie van een locatie uitgedrukt als afstand over de referentielijn ten opzichte van een nulpunt. Voorbeelden van referentiestelsels zijn dijkpalen, hectometrering en kilometrering.  +
Resultaat van een Waarneming  +
Definitie: Een specificatie van een relatie die een subject met een object/rechtsverhouding heeft.Herkomst definitie: Aquo-lex  +
Dat deel van de fysieke werkelijkheid dat wordt beschouwd of geanalyseerd.  +
Een opdracht aan een opdrachtnemer om monstername uit te voeren.Uitgangspunt is dat aan een uit te voeren analyse altijd een opdracht vooraf gaat. De opdracht zou ook digitaal uitgevaardigd kunnen worden en systemen zouden met de entiteiten uit de klasse Order een match kunnen maken tussen de elektronische opdracht van de ene partij en de elektronisch ontvangen resultaten van de andere partij.  +
Definitie: Een kokervormige constructie met een verlaagd middengedeelte dat twee wederzijds gelegen wateren met elkaar verbindtHerkomst definitie: Aquo-lex  +
Sluis: Een kunstmatige, beweegbare waterkering die de verbinding tussen twee wateren kan afsluiten of openstellen en daartoe van deuren of schuiven is voorzien.Stormvloedkering: Keersluis die gesloten wordt bij zeer hoge buitenwaterstanden.  +
Definitie: In een gebied of water nagestreefd peil (veelal voor een bepaalde periode).Herkomst Definitie: Project IMWA Watersysteem  +
Vaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen.  +
Definitie: een natuurlijk dan wel niet-natuurlijk persoon waarvan de waterbeheerder gegevens bewaartHerkomst definitie: project IMWA Watersysteem  +
Contactgegevens email, fax, telnr., tel. Mobiel en opmerking  +
Horizontaal gedeelte van een dijk, aan de buitenzijde gelegen, als overgang tussen de harde bekleding en de rest van het talud of de vooroever.  +
Overgangsconstructie: Constructie die tot doel heeft om twee verschillende bekledingsconstructies op elkaar aan te sluiten.Teenconstructie: Constructie aan de onderzijde van het talud als overgang naar het voorland of de teenbestorting.  +
Toetsoordeel Een toetsoordeel over een analyse.  +
Onderdeel van de toetsprocedure waarmee bepaald wordt of (een deel van de) waterkering voldoet aan de eisen.  +
De wijze waarop een mechanisme of een onderdeel van de waterkering wordt beoordeeld.  +
Een deel van de bekleding waarvoor geldt dat de randvoorwaarden en kenmerken voor de toetsing bij benadering constant zijn.  +
Een deel van de waterkering waarvoor geldt dat de randvoorwaarden en kenmerken voor de toetsing bij benadering constant zijn.  +
Buitenste verdedigingslaag van de bekledingsconstructie (voorstel project).  +
Ondergrondse of onder water gelegen verbinding tussen twee punten, aan beide einden voorzien van een open bakconstructie.  +
Dun laagje granulair materiaal, bedoeld om oneffenheden van het oppervlak van de laag eronder op te vullen, zodat een vlak oppervlak voor het plaatsen van de toplaagelementen wordt verkregen.  +
Urgentiescore voor te versterken keringsecties en/of kunstwerken (voorstel project).  +
Definitie: Elk voor het openbaar scheepvaartverkeer openstaand water.Herkomst definitie: Aquo-lex  +
Indeling van een waterkering in de lengterichting op basis van relevante eigenschappen.  +
deze DataKlasse bevat optionele attributen en geeft weer welke validatiestappen de measureResult (meetwaarde) heeft gehad.  +
Definitie: Dwars door een water gelegen afsluiting, bedoeld om water te keren of te beheersen.Herkomst definitie: Aquo-lex  +
Voorstel voor definitie: Eis(en) waaraan een object of subject moet voldoen in verband met de veiligheid.  +
Geüniformeerd oordeel over het dijktraject rekening houdend met alle toetssporen.  +
Overeenkomsten tussen overheden en derden zoals vergunningen, verplichtingen, privaatrechtelijke en publiekrechtelijke beperkingen, ontheffingen, zakelijk rechten etc..  +
Set samenhangende werkzaamheden met een specifiek einddoel.Voorbeeld: project voor het verstreken van dijktrajecten die niet voldoen aan de veiligheidsnorm (uitgevoerd onder de vlag van het HWBP).  +
Een kunstmatige passage ten behoeve van de vistrek bij kunstwerken in wateren  +
Definitie: Een doorwaadbare, doorgaans verharde, plaats in de waterloop, die dient voor de oversteek van die waterloop.Herkomst definitie: Aquo-lex  +
Definitie: Een voorziening om de waterloop dan wel één of meerdere objecten benedenstrooms te vrijwaren van drijvend vuil en dergelijke.Herkomst definitie: Aquo-lex  +
Een zelfstandige constructie, of onderdeel van een constructie, die verticaal geplaatst is en een kerende functie vervult (voorstel project).  +
Niet tastbaar begrensd gebied of punt dat als eenheid geldt binnen het waterbeheer.Gebruik/voorbeelden Waterbeheergebieden zijn een organisatorische (beheersmatige) indeling van ‘watergebieden’.  +
Definitie: Een krachtens de Wet ruimtelijke ordening voor waterstaatkundige doeleinden bestemd gebied, niet zijnde een oppervlaktewaterlichaam of onderdeel daarvan, dat dient ter verruiming van de bergingscapaciteit van een of meer watersystemen en ook als bergingsgebied op de legger is opgenomen.Herkomst definitie: Aquo-lex.  +
Definitie: Bodem van een oppervlaktewaterlichaam.Herkomst definitie: project IMWA Watersysteem  +
Kleinste functioneel stukje water met gelijkblijvende, homogene eigenschappen en relaties dat er binnen een water wordt onderscheiden.  +
Ruimtelijk object al dan niet ter detaillering dan wel ter inrichting van de overige benoemde ruimtelijke objecten of een ander inrichtingselement.  +
Een waterkerende en / of scheidende, kunstmatige of natuurlijke hoogte of hooggelegen gronden inclusief de daarin aanwezige waterkerende elementen.  +
Deel van een waterkering met min of meer gelijke eigenschappen (Aquo, 'Toetsvak').Voorbeelden: toetssectie, inspectievak, onderhoudsvak.  +
Een logisch samenhangend stelsel van waterkeringen.  +
Definitie: Een gehanteerde norm voor de waterkwantitatieve toestand van een oppervlaktwaterlichaam of een waterbergingsgebied.Herkomst definitie: project IMWA Watersysteem  +
Grondgebied onder het bestuur van een waterschap. (Waterschap = doelcorporatie op territoriale grondslag, publiekrechtelijk lichaam tot uitoefening van een taak op waterstaatsgebied (waterkering, waterlozing, verkeer), door de hiertoe bevoegde wetgever (de Kroon, Provinciale Staten) als zodanig opgericht of erkend, en gereglementeerd).  +
Niet tastbaar begrensd gebied gelegen op/rond een waterstaatswerk met een juridische status die voortvloeit uit een wet/verordening.  +
oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk  +
Voorstel voor definitie: Eis waaraan een waterkering moet voldoen gelet op voor het waterkerend vermogen bepalende factoren.  +
Locatie waar water gewonnen wordt ten behoeve van industrie of drinkwaterwinning  +
Kleinste functioneel onafhankelijk stukje weg met gelijkblijvende, homogene eigenschappen en relaties voor wegverkeer en vliegverkeer te land.  +
Definitie:Herkomst definitie:  +
Typering voor de wijze waarop een oever is ontstaan en/of ingericht  +
Gebruikt om de mate van olie-water reactie aan te duiden.  +
Soort onderzoek voor bijvoorbeeld laboratoriumopdrachten. Is informatie voor de klant ten behoeve van trendanalyses en rapportages  +
BWBR0002505 Nederlandse regeling van verkeer en waterstaat betreffende de wet op ontgrondingen  +
Bediening ontluchter (automatisch, handmatig, overig)  +
De soorten onttrekkingsvoorzieningen zoals omschreven in terreinvastgoedmodel (NEN 3610) type inrichting onttrekken  +
Aquo-domeintabel met type Ontrekking  +
Opmerkingen over een weglaag t.a.v. inspectie  +
Opmerkingen over een weglaag  +
Aquo-domeintabel met oppervlakte categorie stroomgebied  +
Uitgangspunt is dat aan een uit te voeren analyse altijd een opdracht vooraf gaat. De klasse Order bevat controle attributen voor de financiële administratie of orderafhandeling voor zowel de uitvoerder als de opdrachtgever, zodat de afgesproken leverings- en betalingscondities getoetst kunnen worden. De opdracht zou ook digitaal uitgevaardigd kunnen worden en systemen zouden met de entiteiten uit de klasse Order een match kunnen maken tussen de elektronische opdracht van de ene partij en de elektronisch ontvangen r esultaten van de andere partij.  +
Deel van een biotaxon of van een biotaxon in een bepaald ontwikkelingsstadium dat door zijn bouw, samenstelling en/of functie te onderscheiden is van de overige delen.  +
Gebruikt om de mate van humus (organische stof) aan te duiden.  +
Aquo-domeintabel met type teenconstructie / overgangsconstructie  +
Een aanduiding voor een overig vastgoedelement gebaseerd op de aard van het vastgoedelement en eventueel de functie die het rond het water uitoefent  +
P
waarde die een photo ionisatie detector (type gasdetector) teruggeeft bij het meten van vluchtige organische koolwaterstoffen en typische gassen  +
Een eigenschap van een systeem, medium, organisme of object die kan worden gemeten of bepaald. Toelichting: Er zijn diverse soorten parameters zoals: -grootheden, chemisch of fysisch zoals 'Zuurgraad', 'Massa', en 'Temperatuur'. -grootheden in combinatie met een chemische stof, organisme of object, zoals 'Massaconcentratie cadmium', 'Aantal huismussen' of 'Volume slib'. -typering, kenmerk met een eigen waardebereik (domein) bijvoorbeeld 'Geslacht' of 'Kleur'.  +
Aanduiding om onderscheid te maken tussen bij besluit vastgestelde en in de praktijk aanwezige peilgebieden  +
Nadere aanduiding van methode en/of apparaat voor de plaatsbepaling van een meting. Deze tabel is een subset van de Aquo-domeintabel Veldapparaat. De tabel bevat systemen die gebruikt worden voor plaatsbepaling. Vanaf 2011 bevat de xsd geen indeling (kolom groep) meer, maar alleen de apparaten zelf (kolom omschrijving).  +
milieueffectrapport voor plannen die kunnen leiden tot concrete projecten of activiteiten met mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu.  +
Processen van de eerste graad van het primaire proces 'Zuiveren afvalwater'  +
Processen van de eerste graad van het primaire proces 'Verwerken en afzetten zuiveringsslib'  +
Processen van de eerste graad van het primaire proces 'Transporteren afvalwater'  +
Aquo-domeintabel met type profielkenmerken  +
Aquo-domeintabel met oriëntatie voor profielen  +
Soort kenmerkende profiellijn  +
project waarin kennis van de schelpdiersector en wetenschappelijke instellingen over de interactie tussen natuur en visserij wordt aangewend om duurzame visserijtechnieken verder te ontwikkelen.  +
Aquo-domeintabel met nadere aanduiding van de fase van het project (bv. verkenningsfase)  +
Algemene en specifieke aanduidingen voor puntvormige beplanting soorten.  +
Een aanduiding voor de put/meetvoorziening gebaseerd op het object zelf  +
R
Soort RWZI gebaseerd op zuiveringsprocessen die plaatsvinden  +
Onderverdeling naar de vormgeving/werking van de randvoorziening  +
Type rechtsvorm waaronder de vestiging, vereniging of stichting aan het economische/maatschappelijke verkeer deelneemt.  +
Aquo-domeintabel met reden gebruik locatie  +
Aquo-domeintabel met type referentielijnen voor waterkeringen  +
Aquo-domeintabel met type referentiestelsels voor waterkeringen  +
Soorten regelbaarheid voor stuw.  +
Aquo-domeintabel regelbaarheid voor afsluitmiddelen  +
Definitie: Toelichting: Onderlinge relaties tussen 'Observations' zoals deze in Observations en Measurements genoemd worden. NB: Dit is een ‘modeltechnische’ domeintabel, en heeft bij wijzigingen effect op het model. Bij wijzigingsverzoeken op deze domeintabellen altijd even schakelen met SIKB  +
Definitie: Toelichting: Onderlinge relaties tussen de 'SamplingFeatures' zoals deze in Observations en Measurements genoemd worden. NB: Dit is een ‘modeltechnische’ domeintabel, en heeft bij wijzigingen effect op het model. Bij wijzigingsverzoeken op deze domeintabellen altijd even schakelen met SIKB  +
Definitie De rol van de ene betrokkene tot de andere. Toelichting De domeinwaarden in deze domeintabel worden gebruikt om aan te geven wat de onderlinge relaties zijn tussen betrokkenen (personen en organisaties). Een persoon (subject 2) kan bijvoorbeeld medewerker zijn bij een organisatie (subject 1). NB: Dit is een ‘modeltechnische’ domeintabel, en heeft bij wijzigingen effect op het model. Bij wijzigingsverzoeken op deze domeintabellen altijd even schakelen met SIKB  +
EU-ropese richtlijn 2007/60/EG beoordeling en beheer van overstromingsrisico's.  +
Deze domeintabel bevat een lijst met relevante richtlijnen voor de watersector  +
Aanduiding voor een ruimtelijk element dat voor de waterkwaliteitsbeheerder als eindpunt van een rioolstelsel dient  +
Rioolstelsel soorten  +
Definitie: De manier waarop een persoon of organisatie betrokken is bij een proces. NB: Dit is een ‘modeltechnische’ domeintabel, en heeft bij wijzigingen effect op het model. Bij wijzigingsverzoeken op deze domeintabellen altijd even schakelen met SIKB  +
S
schaal conform de schaalindeling van de SACFOR abundantieschaal  +
Deze domeintabel bevat een lijst met titels van stroomgebiedbeheersplannen  +
europees platform voor gegevensuitwisseling tussen de EU-lidstaten over maritieme zaken voor de bevordering van de veiligheid van de zeevaart en de bescherming van het milieu.  +
Bord of teken langs de vaarweg met daarop aanwijzingen bedoeld voor de scheepvaart.  +
somparameter 6b metalen bestaande uit calcium (Ca) (7440-70-2), cadmium (Cd) (7440-43-9), koper (Cu) (7440-50-8), nikkel (Ni) (7440-02-0), lood (Pb) (7439-92-1) en zink (Zn) (7440-66-6)  +
Aanduiding voor het soort zorgplicht dat bij de boom of bomen geconstateerd is  +
Spanningsklassen (voor kabels/leidingen).  +
Soort zorgplicht voor bomen  +
Een aanduiding van de kwaliteit als goed, matig, slecht of onbekend  +
Lijst met statistische parameters  +
De consistentie van slib en pasteuze stoffen kan beschreven worden met behulp van het begrip afschuifkracht, ontleend aan de grondmechanica. De inwendige afschuifkracht of schuifspanning is de maximale kracht die aan elkaar grenzende bodem- of sliblagen op elkaar uitoefenen als reactie op een spanningstoestand die - zonder reactie van het materiaal - er toe zou leiden dat beide lagen ten opzichte van elkaar verschuiven waardoor een vervorming van de materiaalmassa veroorzaakt zou worden.  +
richtlijn betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's.  +
Aanduiding van het soort streefpeil gebaseerd op de in het peilbesluit opgenomen peilen.  +
Aanduiding van de stroomrichting van het water ten opzichte van de digitaliseerrichting  +
Soorten stuwen  +
Een aanduiding van de rol die een subject heeft in verhouding tot de gekoppelde entiteit  +
Aanduiding voor de soort subject. Is bij een eerder RfC W-1010-0014 (20-10-2011) beëindigd en vervangen door subject_rollen. In een later RfC W-1512-0015 (11-12-2017) zijn er weer een 4-tal domeinwaarden in gezet en is de tabel weer actief  +
Aquo-domeintabel met type substraat  +
T
Dit is een lege term bedoeld om mee te testen  +
Aquo-domeintabel met type Tijd Dimensie  +
Aanduiding voor de huidige situatie van de kroon van de boom of bomen  +
Aanduiding van de eenheid waarin de tijdstap wordt uitgedrukt  +
Aquo-domeintabel met toetsoordelen voor waterkeringen  +
dynamisch kenmerk van een medium of (meet-)object dat wordt waargenomen of beoordeeld en dat is gedefinieerd in een methodiek of voorschrift.  +
U
programma waarin voor alle milieu compartimenten maatregelen zijn vastgelegd om diffuse emissies naar het water te reduceren.  +
V
de onderwerpen die op een hoger abstractieniveau de milieugevolgen van menselijke activiteiten beschrijven.  +
het op 10 december 1982 te Montego-Bay totstandgekomen Verdrag inzake het recht van de zee (Trb. 1983, 83)  +
Aanduiding van het karakter van de vaarweg  +
De score van de gevolgde validatiestappen, conform de STOWA protocollen.  +
Beschrijving van de uitgevoerde validatiestap of validatiestappen. Een validatiestap is vaak een geautomatiseerd uitgevoerde controle of de meetwaarde correct is.  +
Beschrijving van het karakter van het veer  +
Resultaat van de veiligheidstoetsing; geüniformeerd oordeel over het dijktraject rekening houdend met alle faalmechanismen.  +
Typering voor de wijze waarop een verdediging (van een oever of waterbodem) is ingericht.  +
Aanduiding voor de te treffen verkeersvoorziening bij onderhoudswerk aan het boomvakdeel  +
de verhouding tussen de gemeten concentratie van een stof in een medium en de theoretische concentratie van die in dat medium bij dezelfde temperatuur en druk onder normale omstandigheden;de evenwichtsconcentratie.  +
Aanduiding voor de vorm van (delen van) objecten Toelichting: de waarde moet aangeven dat het gaat om een vorm gelijkend op de betreffende vorm.  +
Vormen algemeen  +
Vormen voor object (kokers).  +
Vormen voor afvalwatertransportwerken.  +
Typering voor de wijze waarop een vuilvang is ingericht  +
W
Wijze waarop de meetwaarde bepaald is Toelichting: Het gaat hierbij zowel om fysische, chemische als biologische bepalingen. Vaak is dit de verwijzing naar een document, bv NEN-norm, waarin de toegepaste methode beschreven is. Het rekenmodel waarmee waarden gegenereerd worden wordt beschouwd als waardebepalingsmethode.Dit is bijvoorbeeld de wijze waarop een waarde bepaald wordt uit een combinatie van de verschillende sensoren.  +
de techniek die gebruikt wordt om de numerieke waarde van de beoogde grootheid, al dan niet in combinatie met een chemische stof of object te bepalen. Toelichting: de gebruikte detectietechniek heeft de grootste invloed op de meetwaarde. Een injectietechniek, filtratiemethode of extractietechniek hoort in de meeste gevallen ook bij een waardebepalingstechniek omdat deze invloed hebben op de meetwaarde. Deze laatst genoemde technieken worden alleen opgenomen in de domeintabel Waardebepalingstechniek in combinatie met een detectietechniek. Het vastleggen van de waardebepalingstechniek is met name van belang als in normen meerdere waardebepalingstechnieken worden benoemd. NB: Er zitten nog (waardebepalings)analyseapparaten in de domeintabel zonder detectietechniek. Deze waarden hebben niet de voorkeur om te gebruiken, omdat de informatie onvolledig is.  +
Aanduiding van de manier waarop een reeks meetwaarden (rekenkundig) bewerkt zijn. Toelichting: Een voorbeeld van een bewerkingsmethode is een middeling of een percentielberekening. Doorgaans betreft het een rekenkundige middeling over een bepaalde tijdsperiode waarbij na uitvoering de analysemethode voor de reeks niet wijzigt.  +
Definitie - Toelichting: Deze domeintabel bepaalt voor AnalysisRange.RangeType de mogelijkheden voor het type meetreeks. Een meetreeks heeft metingen/waarnemingen die in tijd, diepte, locatie e.d. kunnen verschillen. NB: Dit is een ‘modeltechnische’ domeintabel, en heeft bij wijzigingen effect op het model. Bij wijzigingsverzoeken op deze domeintabellen altijd even schakelen met SIKB  +
Een combinatie uit de domeintabel Parameter van Typering, Grootheid en ChemischeStof/Object met eenheid, hoedanigheid en AnalyseCompartiment Toelichting: Het IHW onderhoudt een standaardlijst met Waarnemingsoortnummer die gebruikt kunnen worden bij de opslag van waarnemingssoorten mbt fysische en chemische monitoringgegevens. Het is niet geschikt voor biologische monitoringgegevens. In deze nieuwe waarnemingssoort wordt conform afspraak onderscheid gemaakt in Typering, Grootheid en ChemischeStof of Object.  +
Aquo-domeintabel met soort wandconstructies  +