Behandeling wijzigingsvoorstel

Nadat onze Servicedesk je wijzigingsvoorstel heeft ontvangen, ontvang je binnen 1 werkdag een ontvangstbevestiging met een referentienummer (W-nummer). Heb je geen ontvangstbevestiging ontvangen? Neem dan contact op met de Servicedesk Informatiehuis Water.

Het Aquo-team van het Informatiehuis Water controleert of je wijzigingsvoorstel compleet is. Zo niet, dan nemen wij contact met je op. Vervolgens worden de volgende stappen doorlopen.

Wijzigingsprocedure Aquo-standaard.jpg
Schematische weergave van de wijzigingsprocedure Aquo-standaard

Voor het beheer van de Aquo-standaard volgen we een wijzigingsprocedure, die voldoet aan de eisen van het Forum Standaardisatie voor ‘verplichte open standaarden’ voor de overheid. Het Nationaal Beraad Digitale Overheid heeft het Informatiehuis Water hiervoor bovendien de status van ‘Uitstekend Beheer’ toegekend.

Toetsing aan acceptatiecriteria

Het Aquo-team van het Informatiehuis Water beoordeelt of wijzigingsvoorstellen passen binnen de standaard. Diverse experts helpen en adviseren daarbij. Wijzigingsvoorstellen worden beoordeeld aan de hand van acceptatiecriteria.

Acceptatiecriteria voor Te vinden in
Domeintabellen Praktijkrichtlijn Aquo-domeintabellen en Praktijkrichtlijn domeintabellen IM Metingen
Begrippen Praktijkrichtlijn Aquo Begrippen
Informatiemodellen Acceptatiecriteria IM en UF

Impact bepalen

Bovendien maken we een inschatting van de impact die het wijzigingsvoorstel (indien doorgevoerd) heeft op het gebruik van de standaard. Dat doen we aan de hand van een impactmatrix. We kennen 4 verschillende gradaties. De impact bepaald welk proces op het wijzigingsvoorstel van toepassing is.

  1. Impact X: Wijziging van de structuur van de Aquo-standaard, uitbreiding van de standaard met verplichte entiteiten of attributen of het verplicht stellen van bestaande entiteiten of attributen. X-wijzigingen op de Aquo-standaard worden maximaal 1x per jaar doorgevoerd (in december).
  2. Impact Y: Uitbreiding van de standaard met niet-verplichte entiteiten of attributen. Y-wijzigingen op de Aquo-standaard worden maximaal 2x per kalenderjaar doorgevoerd (in juni en december).
  3. Impact Groot: Wijziging met potentiële implicaties voor de uitwisseling, zoals het wijzigen van de omschrijving van een domeinwaarde of het toekennen van de status 'vervallen' aan een domeinwaarde. Grote wijzigingen op domeinwaarden en woordenboek worden maximaal 2x per jaar doorgevoerd (in juni en december).
  4. Impact Klein: Uitbreiding van domeintabellen met nieuwe begrippen of domeinwaarden en aanpassing van de omschrijving van een domeinwaarde zonder dat de betekenis wijzigt. Kleine wijzigingen kunnen naar inzicht van het Aquo-team op elk moment worden doorgevoerd.

Registratie wijzigingsvoorstellen

Alle wijzigingsvoorstellen, groot en klein, worden door ons gepubliceerd op de Aquo Sharepoint. Hier kun je ook zien welke gebruikersimpact aan een voorstel is toegekend.

Inspraak

Wijzigingsvoorstellen met een middelgrote of grote impact (impact X, Y en Groot) op het gebruik van de Aquo-standaard worden voorgelegd aan experts uit de Aquo Expert Community en vervolgens aan een technische werkgroep.

Heb je een wijzigingsvoorstel met middelgrote of grote impact ingediend? Dan kun je jouw voorstel toelichten tijdens een overleg met (een) expert(s) en/of een bijeenkomst met een technische werkgroep. Je ontvangt hiervoor een uitnodiging.

Besluitvorming

Op basis van het advies van de technisch werkgroep besluit het Centraal College van Deskundigen - Datastandaarden (CCvD-D) om de wijziging wel of niet door te voeren. Deze zogenaamde ‘update-rondes’ vinden plaats in juni en december. Het Aquo-team laat je vanzelfsprekend weten welk besluit genomen is. We laten je ook tijdig weten welke wijzigingen je per update-ronde kunt verwachten.

Doorvoeren wijziging

De wijzigingen met een kleine impact worden door het Aquo-team zo snel mogelijk doorgevoerd (bij voorkeur binnen 10 werkdagen), zodat jouw werkproces zo min mogelijk vertraging ondervindt.

Een wijzigingsvoorstel met een middelgrote of grote impact mag pas worden doorgevoerd nadat het CCvD-D hier goedkeuring aan heeft gegeven. Dat kan dus een half jaar duren afhankelijk van het moment van indienen.

Wijziging afgehandeld

Zodra je wijziging is doorgevoerd, word je daarvan door ons op de hoogte gesteld.

Heb je tussentijds vragen of opmerkingen? Dan kun je altijd contact met ons opnemen met onze onze Servicedesk Informatiehuis Water. Houd het W-nummer daarbij paraat of vermeld het in je e-mail.

Het Informatiehuis Water behandelt alle wijzigingsvoorstellen met de grootst mogelijke zorg. Constateer je niettemin een fout, dan kun je dit altijd direct melden bij de Servicedesk Informatiehuis Water.