Vraag en Antwoord Aquo

Aquo?

Aquo betekent ‘water’ in de kunsttaal Ido.

Ben ik verplicht de Aquo-standaard gebruiken?

De Aquo-standaard is opgenomen in Lijst met open standaarden voor ‘pas toe of leg uit' van het Forum Standaardisatie. Met als toepassingsgebied ‘Gegevensverzameling, -vastlegging en -uitwisseling voor het beheer van waterkeringen, oppervlaktewater en afvalwaterzuivering’. Dit betekent dat overheden verplicht zijn toepassing van deze open standaarden te eisen (‘pas toe') bij aanschaf of (ver)bouw van ICT-systemen/-diensten.

Lees meer op de pagina Verplichte standaard.

Wat zijn de kosten voor het gebruik van de Aquo-standaard?

De Aquo-standaard is een open standaard. Aan het gebruik ervan zijn voor u geen kosten verbonden. Voor vragen over de standaard kunt u bij onze Servicedesk terecht, ook daar zijn geen kosten aan verbonden.

Als u de Aquo-standaard wilt implementeren moeten er initiële kosten worden gemaakt. Het gaan toepassen van een standaard betekent namelijk investeren in kennis en aanpassen van applicaties. Ook zijn er kosten verbonden aan het beheren van de standaard, daarbij moet worden erkend dat de baten van standaardisatie vaak niet direct toe te rekenen zijn aan de organisaties die de investeringen doen. Deze baten liggen vaak verderop in de keten.

Wie beheert de Aquo-standaard?

Het Informatiehuis Water (IHW). IHW is een samenwerkingsprogramma tussen de provincies, Rijkswaterstaat en de waterschappen en is opgericht in 2010. Het heeft als missie om uniforme, toegankelijke én bruikbare informatie over water efficiënt en effectief te laten stromen tussen waterbeheerders en om deze informatie beschikbaar te stellen aan belanghebbenden. De standaard wordt mede actueel gehouden door inbreng van gebruikers.

Hoe is de Aquo-standaard tot stand gekomen?

De Aquo-standaard is het resultaat van verschillende standaarden die door waterbeheerders in het verleden zijn opgezet en die vervolgens door de Informatiedesk Standaarden Water (IDsW) in 2003 in beheer zijn genomen en geïntegreerd zijn tot één geheel, de Aquo-standaard. In 2010 is de Aquo-standaard in beheer gekomen bij IHW. IHW zorgt nu voor beheer en onderhoud van de standaard en volgt de ontwikkelingen die nodig zijn om de standaard up-to-date te houden.

Lees meer op de pagina Geschiedenis.

Wie maken gebruik van de Aquo-standaard?

De Aquo-standaard is ontwikkeld als standaard voor gegevensuitwisseling en gegevensbeheer binnen de watersector. Daarom zullen vooral de waterbeheerders er gebruik van maken, maar ook laboratoria en adviesbureaus die gegevens uitwisselen met de verschillende waterbeheerders. Echter hebben ook inkopers, beleidsmaker, managers en softwareontwikkelaars te maken met de Aquo-standaard. Zij dragen zorg voor de implementatie van de Aquo-standaard in de organisatie of het informatiesysteem.

Lees meer op de pagina Aquo inbedden in uw organisatie.

Hoe kan ik starten met de Aquo-standaard?

Wellicht helpt het stappenplan voor de inbedding in uw organisatie of de implementatie in uw informatiesysteem. Komt u er niet uit neem dan contact met ons op via de IHW servicedesk.

Wat moet ik doen als ik iets mis in de Aquo-standaard?

Wilt u een domeinwaarde of definitie laten opnemen dan kunt u een wijzigingsvoorstel indienen bij de Servicedesk.

Lees meer op de pagina's onder Wijzigingsproces.

Wat moet ik doen als ik een fout constateer in de Aquo-standaard?

Vindt u een een fout, stuur dan een e-mailbericht naar de IHW Servicedesk met een goede beschrijving van de geconstateerde fout. We stellen dat zeer op prijs! Uw melding gaat vervolgens mee in het wijzigingsproces.

Op welke wijzigingen in de Aquo-standaard heb ik inspraak?

Het Informatiehuis Water heeft in overleg met gebruikers een impactmatrix opgesteld. De wijzigingsvoorstellen met een middelgrote of grote impact worden altijd eerst voorgelegd aan een expertgroep en/of een technische werkgroep alvorens het CCvD-D besluit tot al dan niet doorvoeren van de wijziging. Als indiener van een voorstel, kunt u dit toelichten tijdens een expert- of technisch werkgroep. Een wijzigingsvoorstel met de impact (middel)groot op de standaard mag pas worden doorgevoerd als het CCvD-D daartoe het besluit heeft genomen.

Alle wijzigingsvoorstellen en hun status in het wijzigingsproces staan gepubliceerd op de Aquo-sharepoint.

Lees meer op de pagina's onder Wijzigingsproces.

Op wijzigingen met een kleine impact heb ik dus geen inspraak?

Alleen het toevoegen van begrippen of domeinwaarden vallen onder "kleine wijzigingen". De Aquo-beheerders behandelen deze aanvragen (net als alle wijzigingsvoorstellen) met de grootst mogelijke zorg. Deze wijzigingen worden zo snel mogelijk doorgevoerd zodat het werkproces zo min mogelijk vertraging ondervindt. Constateert u niettemin een fout, dan kunt u dit te allen tijde melden bij de Servicedesk van IHW.

Alle wijzigingsvoorstellen en hun status in het wijzigingsproces staan gepubliceerd op de Aquo-sharepoint. Op deze wijze worden ook kleine wijzigingen inzichtelijk gemaakt voor de gebruikers.

Lees meer op de pagina's onder Wijzigingsproces.

Hoe lang duurt het voordat een wijzigingsverzoek is doorgevoerd?

Na het indienen van een wijzigingsverzoek ontvangt u binnen 2 werkdagen van de Servicedesk een ontvangstbevestiging. De doorlooptijd van het wijzigingsverzoek is afhankelijk van de impact van de wijziging. Bij kleine wijzigingen streven wij er naar om de wijziging binnen 10 werkdagen door te voeren. Soms duurt dit echter langer omdat de verstrekte informatie niet volledig is of omdat de aanvraag complex is. In dat geval wordt binnen 10 werkdagen contact met u opgenomen.

Wijzigingen met een middelgrote of grote impact worden voorgelegd aan één van de expertgroepen en technische werkgroepen van de Aquo-standaard. Voor wijzigingen met een middelgrote impact wordt dit tweemaal per jaar gedaan. Wijzigingen met een grote impact worden eenmaal per jaar voorgelegd. Dit betekent dat de doorlooptijd op kan lopen tot wel anderhalf jaar. Vanzelfsprekend wordt u hier door de Servicedesk over geïnformeerd.

Lees meer op de pagina's onder Wijzigingsproces.

De Aquo-standaard is zeer omvangrijk, wat is voor mij van belang?

Het onderdeel begrippen is voor iedereen die informatie uitwisselt in de watersector van belang. Zorg dat u in uw documentatie aansluit bij de begrippen van Aquo. Als u ook (digitaal) gegevens uitwisselt dan zijn ook de onderdelen domeintabellen en informatiemodellen van belang. Het ligt aan het soort gegevens die u wilt uitwisselen of u daarbij gebruik maakt van IM Metingen (voor het uitwisselen van meetgegevens) of IMWA (voor het uitwisselen van geo/asset-informatie).

Natuurlijk kunt u met vragen altijd terecht bij onze IHW servicedesk

Wat is het verschil tussen de domeintabel Parameter en een Hulplijst gegevensuitwisseling (voorheen Aquo-parameterlijst)

In de domeintabel Parameter, te raadplegen onder Domeintabllen, staan alle parameters (en grootheden). In de Hulplijsten gegevensuitwisseling (voorheen Aquo-parameterlijsten) zijn per (sub)werkveld de relevante parameters uit de domeintabel Parameter opgenomen. De parameters in een Hulplijst gegevensuitewisseling zijn dus een kleine subset van de domeintabel Parameter. Daarnaast worden in de Hulplijst gegevensuitwisseling ook de gangbare eenheid, hoedanigheid en compartiment voor het betreffende werkveld vermeld.

Lees meer op de pagina Hulplijsten gegevensuitwisseling.

Welke parameters voor mijn werkveld van belang zijn?

Voor een aantal (sub)werkvelden zijn Hulplijsten gegevensuitwisseling opgesteld. In deze lijsten zijn de voor dit werkveld relevante parameters gebundeld. Daarnaast worden in de Hulplijsten gegevensuitwisseling ook de gangbare eenheid, hoedanigheid en compartiment voor het betreffende werkveld vermeld.

Lees meer op de pagina Hulplijsten gegevensuitwisseling.

Wat is een waarnemingssoort?

Gebruik geen WNS meer! zie voor meer informatie Domeintabellen toelichting Omdat veel gebruikers bij het meetresultaat liever één nummer vastleggen dan de aparte velden parameter, eenheid, hoedanigheid en compartiment is de waarnemingssoort in het verleden gemaakt. Het WNS-nummer staat voor een vaste combinatie van de hiervoor genoemde attributen. Met waarnemingssoorten kan niet worden uitgewisseld. Bij de uitwisseling is het verplicht de losse elementen te benoemen, bovendien ontbreken in de waarnemingssoort enkele belangrijke en verplichtte elementen die meer informatie over een meting geven. Zie het voorbeeldbestand IM Metingen CSV welke elementen er verplicht zijn in de uitwisseling.

Waarom was de grootheid geen onderdeel van de waarnemingssoort en is hij dat nu wel?

Om te beginnen is historisch zo gegroeid dat de grootheid niet in de waarnemingssoort zat. De waarnemingssoort was er nl. al voordat de grootheid in de Aquo-standaard is opgenomen.

Omdat er steeds meer vraag kwam naar de grootheid die bij een bepaalde waarnemingssoort gebruikt moet worden, heeft IHW een mapping gemaakt tussen de waarnemingssoort en de grootheid. Niet voor alle waarnemingsoorten is het echter mogelijk om een grootheid toe te kennen. Deze waarnemingssoorten staan in de mapping opgenomen onder de groep “niet eenduidig”. Met de komst van deze Aquo-wiki omgeving hebben we de waarnemingssoort aangepast. De grootheid is nu wel onderdeel van de waarnemingssoort en de niet eenduidige waarnemingsoorten zijn eenduidig gemaakt. De mapping is daarmee niet langer nodig.