Semantisch zoeken

is een generalisatie van OppervlakteWaterLozingLocatie waar een kunstmatige of natuurlijke afvoer van overtollig water plaats vindt op het oppervlaktewater. is een generalisatie van OverbruggingsdeelToDo is een generalisatie van PeilschaalDefinitie: Gegradueerde schaal die gebruikt wordt voor het aangeven van de waterstand in een waterlichaam.Herkomst definitie: Aquo-lex is een generalisatie van ProfielDefinitie: Doorsnede van een object in lengterichting, in dwarsrichting of langs een verticaal, waarbij kenmerken van het object langs de doorsnede worden vastgelegd.Herkomst defintie: Aquo-lex is een generalisatie van ProfielpuntPunt die onderdeel is van een profiel (voorstel project). is een generalisatie van ProfielverdedigingDefinitie: Een kunstmatige verdediging van talud en/of bodem van een waterHerkomst definitie: Aquo-lex is een generalisatie van PutEen constructie die geboord of gegraven is onder het maaiveld met als doel het verkrijgen van water uit een aquifer systeem. is een generalisatie van ReferentiepuntPunt dat gebruikt wordt als referentie aanduiding. is een generalisatie van TeenbestortingHorizontaal gedeelte van een dijk, aan de buitenzijde gelegen, als overgang tussen de harde bekleding en de rest van het talud of de vooroever. is een generalisatie van TeenconstructieOvergangsconstructieOvergangsconstructie:

Constructie die tot doel heeft om twee verschillende bekledingsconstructies op elkaar aan te sluiten.Teenconstructie:

Constructie aan de onderzijde van het talud als overgang naar het voorland of de teenbestorting. is een generalisatie van TunneldeelOndergrondse of onder water gelegen verbinding tussen twee punten, aan beide einden voorzien van een open bakconstructie. is een generalisatie van VuilvangDefinitie: Een voorziening om de waterloop dan wel één of meerdere objecten benedenstrooms te vrijwaren van drijvend vuil en dergelijke.Herkomst definitie: Aquo-lex is een generalisatie van WandconstructieEen zelfstandige constructie, of onderdeel van een constructie, die verticaal geplaatst is en een kerende functie vervult (voorstel project). is een generalisatie van WaterbeheerGebiedNiet tastbaar begrensd gebied of punt dat als eenheid geldt binnen het waterbeheer.Gebruik/voorbeelden Waterbeheergebieden zijn een organisatorische (beheersmatige) indeling van ‘watergebieden’. is een generalisatie van WaterdeelKleinste functioneel stukje water met gelijkblijvende, homogene eigenschappen en relaties dat er binnen een water wordt onderscheiden. is een generalisatie van WaterinrichtingselementRuimtelijk object al dan niet ter detaillering dan wel ter inrichting van de overige benoemde ruimtelijke objecten of een ander inrichtingselement. is een generalisatie van WaterkeringsectieDeel van een waterkering met min of meer gelijke eigenschappen (Aquo, 'Toetsvak').Voorbeelden: toetssectie, inspectievak, onderhoudsvak. is een generalisatie van WaterkeringstelselEen logisch samenhangend stelsel van waterkeringen. is een generalisatie van WaterschapGrondgebied onder het bestuur van een waterschap. (Waterschap = doelcorporatie op territoriale grondslag, publiekrechtelijk lichaam tot uitoefening van een taak op waterstaatsgebied (waterkering, waterlozing, verkeer), door de hiertoe bevoegde wetgever (de Kroon, Provinciale Staten) als zodanig opgericht of erkend, en gereglementeerd). is een generalisatie van WaterstaatkundigeZoneringNiet tastbaar begrensd gebied gelegen op/rond een waterstaatswerk met een juridische status die voortvloeit uit een wet/verordening.