Objecttype AnalysisProcess

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel SIKB 14.5
Definitie Analyse proces Het proces dat uitgevoerd is om tot een analyse te komen.
Indicatie abstract object Nee


De eigenschap “Definitie” (als paginatype) met de invoerwaarde “Analyse proces</br>Het proces dat uitgevoerd is om tot een analyse te komen.” bevat ongeldige tekens of is onvolledig en kan daarom onverwachte resultaten veroorzaken tijdens een opvraag- of annotatieproces.

Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
analyticalTechnique Analysetechniek Domeintabel: Waardebepalingstechniek GenericName 0..1
accreditedYN geaccrediteerdJN - Geeft aan of het resultaat geaccrediteerd is. BOOLEAN 0..1
sensingLocationType Domeintabel: LocatieTypeWaardeBepaling GenericName 0..1
sensingDevice Domeintabel: Meetapparaat GenericName 0..1
compartment Compartiment - het compartiment waarin de analyse is uitgevoerd of waarop de rechtstreekse waarneming betrekking heeft. Het analysecompartiment kan afwijken van het monstercompartiment, als het analysevoorschrift een bewerking op het monster voorschrijft of als een waarneming plaatsvindt zonder fysiek monster. Over het algemeen kan gesteld worden dat waarnemingen getoetst kunnen worden aan milieukwaliteitsnormen die gelden voor het analysecompartiment. Domeintabel: Compartiment GenericName 0..1
measurementOrganisation Meetinstantie - Naam laboratorium die de analyse heeft uitgevoerd. Domeintabel: Meetinstantie GenericName 0..1
identification Een unieke code die wordt aangemaakt als het object voor het eerst wordt aangemaakt. NEN3610ID 1..1
certification Certificering - aanduiding van het kwaliteitskenmerk volgens welke het laboratorium de

component heeft geanalyseerd - lovcertificering

Domeintabel: Certificeringscode
GenericName 0..1
remarks Opmerkingen bij het analyse proces CharacterString 0..1
sampleDestructionMethod Monsteronsluiting - aanduiding van de norm waaraan de monsteronsluiting voldoet. Domeintabel: Monsterbewerkingsmethode GenericName 0..1
samplePretreatmentMethod Monster voorbehandelingmethode - aanduiding van de norm waaraan de voorbehandeling van het monster voldoet Domeintabel: Monsterbewerkingsmethode GenericName 0..1
samplePretreatmentDate Datum waarop het Monster een voorbehandeling heeft ondergaan Date 0..1
valuationMethod wijze waarop de meetwaarde bepaald is Domeintabel: Waardebepalingsmethode GenericName 0..1
accreditationOrganisation accreditatieOrganisatie - In de algemene praktijk kunnen aan 1 analyse echter diverse certificeringen hangen (Sterlab, RvA, OVAM, Frankrijk, Duitsland –deelstaat x, y etc..) Daarom moet aangegeven kunnen worden door welke organisatie de accreditatie is verleend. Domeintabel: Certificeringscode, groep: AccreditatieOrganisatie GenericName 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

AnalysisProcess [1..1] analysisOperator Subject [0..1]

Uitvoerende instantie


Toelichting