Objecttype Oppervlaktewaterlichaam

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM
Herkomst IMWA Watersysteem
Definitie Definitie:

Samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens deze wet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna.Herkomst definitie: WaterwetToelichting:

Het betreft de zonering 'waterstaatswerk' zoals die volgt uit de Waterwet. In de termen van IMGEO betreft het een functioneel gebied.
Herkomst definitie
Datum opname
Unieke aanduiding
Populatie
Kwaliteit
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Formaat Kardinaliteit
categorieWater Een indeling naar de grootte van de afvoer en/of oppervlakte zoals bepaald bij wet/verordening.Toelichting:

Hiermee wordt de indeling van oppervlaktewaterlichamen bedoeld naar primair, secundair tertiair en overig: • ‘Primair’ voor wateren met een belangrijk functie in de wateraan- en afvoer en waterberging • ‘Secundair’ voor wateren die een functie hebben in de wateraan- en afvoer en waterberging van percelen van meerdere gerechtigden - met uitzondering van primaire wateren.

• ‘Tertiair’ voor wateren die alleen een functie hebben in de wateraan- en afvoer van en naar terreinen waarvan de onderhoudsplichtige zelf gerechtigde is en die in directe of indirecte verbinding staan met secundaire of primaire wateren.
CHARACTERSTRING 0..1
fysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid FysiekeEigenschap 0..*
geometrieLijn2D Geometrische representatie van het object weergegeven als 2D lijn. GM_Curve 1..1
typeWaterKwalitatief Een aanduiding voor het soort oppervlaktewater beschouwd vanuit het oogpunt van waterkwaliteit. WatertypeKwalitatief 0..1
typeWaterKwantitatief Een aanduiding voor het soort oppervlaktewater beschouwd vanuit het oogpunt van waterkwantiteit. WaterTypeKwantitatief 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Oppervlaktewaterlichaam [1..*] OntvangtVan AfvoergebiedAanvoergebied [0..*]

ToDo

Oppervlaktewaterlichaam [0..1] heeftProfiel Profiel [0..*]

ToDo

Kunstwerk [0..*] isOnderdeelVan Oppervlaktewaterlichaam [0..*]

ToDo

Oever [0..*] isOnderdeelVan Oppervlaktewaterlichaam [1..*]

ToDo

Vaarweg [0..1] kanZijn Oppervlaktewaterlichaam [1..1]

ToDo

Waterbodem [1..1] isOnderdeelVan Oppervlaktewaterlichaam [1..*]

ToDo


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)

  • oppervlaktewaterlichaam
  • oppervlaktewaterlichaam