benedenrivierengebied

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)benedenrivierengebied
Definitie (nl)een gebied waar de waterstand van de rivier wordt bepaald door de waterstand op zee en de rivierafvoer
Toelichting (nl)Voor Nederland: Het door Rijn en Maas gevoede rivierengebied ten westen van de lijn Schoonhoven - Werkendam - Dongemond, inclusief Hollands Diep en Haringvliet, zonder de Hollandse IJssel. Tijdens grote afvoergolven ondervinden de waterstanden een significante invloed van de waterstand op de Noordzee als gevolg van een zware storm. De getijhoogwaterstijging is hier van belang.
Label (en)lower river area
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
benedenrivierengebiedBreder
benedenrivierengebiedCategorie van
benedenrivierengebiedGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
getij (Begrip)Gerelateerdbenedenrivierengebied
peil (Begrip)Gerelateerdbenedenrivierengebied
rivier (Begrip)Gerelateerdbenedenrivierengebied
storm (Begrip)Gerelateerdbenedenrivierengebied
RDF.jpg
Aquo history.png