handhavingactie

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)handhavingactie
Definitie (nl)acties die gericht zijn op het doen naleven van normen en voorschriften die door de daartoe bevoegde instantie zijn gesteld
Toelichting (nl)Elke activiteit die door (een) daartoe bevoegde instantie(s) wordt ondernomen naar aanleiding van een overtreding van een verbod of van een overtreding van voorschriften in ontheffing, Algemene Maatregel van Bestuur of vergunning. In beginsel volgt een ha
BronVROM, 1995: Gegevenswoordenboek milieubeheer, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 1 juni 1995, pag. 109. / Zuiveringschap Limburg/Adventus
Label (de)aktion zur einhaltung
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
handhavingactieCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png