verontreiniging

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)verontreiniging
Definitie (nl)de directe of indirecte inbreng door menselijke activiteiten van stoffen of warmte in lucht, water of bodem die de gezondheid van de mens of de kwaliteit van aquatische ecosystemen of van rechtstreeks van aquatische ecosystemen afhankelijke terrestrische ecosystemen kunnen aantasten, schade berokkenen aan materiële goederen, dan wel de belevingswaarde van het milieu of ander rechtmatig milieugebruik aantasten of in de weg staan -
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
verontreinigingGerelateerd
verontreinigingHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Verontreiniging (Domeinwaarde)Gerelateerdverontreiniging
accumulatie (Begrip)Gerelateerdverontreiniging
achtergrondwaarde (Begrip)Gerelateerdverontreiniging
afdekken (Begrip)Gerelateerdverontreiniging
afdichting (Begrip)Gerelateerdverontreiniging
attritie (Begrip)Gerelateerdverontreiniging
accidentele verontreiniging (Begrip)Heeft onderdeelverontreiniging
actuele risico's (Begrip)Heeft onderdeelverontreiniging
RDF.jpg
Aquo history.png