beloodsing

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)beloodsing
Definitie (nl)voor de kust van Oostende en Westkapelle zijn opstapplaatsen voor zeeloodsen. Bij Vlissingen nemen rivierloodsen het roer over. Loodsplicht geldt voor schepen langer dan 80 meter. Via een walraderketen langs de Westerschelde is ‘loodsen op afstand’ mogelijk. Loodsen hebben kennis van getijden, stromingen, vaargeulen en communicatieprocessen in de havens.
Toelichting (nl)Voor de Belgische havens geldt geen loodsdwang. Loodstarieven worden in overleg met de ministeries (NL en Be) bepaald. Tarieven en loodsplicht staan tegenwoordig ter discussie (2001).
Bronwww.scheldenet.nl
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
beloodsingBreder
beloodsingCategorie van
beloodsingGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
communicatie (Begrip)Gerelateerdbeloodsing
getij (Begrip)Gerelateerdbeloodsing
haven (Begrip)Gerelateerdbeloodsing
loods (Begrip)Gerelateerdbeloodsing
stroming (Begrip)Gerelateerdbeloodsing
vaargeul (Begrip)Gerelateerdbeloodsing
RDF.jpg
Aquo history.png