blauwe knooppunt

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)blauwe knooppunt
Definitie (nl)punt tussen waterhuishoudkundige eenheden (stroomgebieden, deelstroomgebieden of waterlichamen) waar overdracht van water en stoffen van het ene naar het andere gebied plaatsvindt
Toelichting (nl)blauwe knooppunten vormen een hulpmiddel om afwenteling te concretiseren in de vorm van afspraken over de hoeveelheden over te dragen water en stoffen. Concept afkomstig uit Vierde Nota Waterhuishouding 1998. Het zijn dus meetpunten in het watersysteem, waar aanvullende eisen gelden met betrekking tot waterkwaliteit en -kwantiteit, die doorwerken naar bovenstroomsgelegen wateren teneinde afwenteling van problemen met water tegen te gaan. De afspraken worden doorgaans vastgelegd in waterakkoorden tussen verschillende beheerders, een alternatief is een goede omschrijving van de afspraken in het stroomgebiedbeheerplan. Knooppunten zijn ook gelegen aan het begin of aan het eind van een hoofdwatersysteem of bij een landsgrens, of bij de overgang van doelen, functies en/of normen van en hoofdwatersysteem.
Bronbegrippenlijst KRW natuurmonumenten
Synoniem (nl)blauwe knoop, uitwisselingspunt
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
blauwe knooppuntCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png