legger

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)legger
Definitie (nl)(Artikel 5.1 Waterwet) openbaar register van de beheerder waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie (voor Waterschappen: ten minste) moeten voldoen. Van de legger maakt deel uit een overzichtskaart, waarop de ligging van waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones staat aangegeven.
Toelichting (nl)Voor de rijkswateren geldt alleen de verplichting op basis van de Waterwet. Datgene dat wordt vastgelegd in de legger geldt alleen als een door de beheerder zelf vast te leggen streven (zorgplicht). Voor de niet rijkswateren geldt, op basis van artikel 78.2 Waterschapswet, aanvullend voor de waterschappen dat het algemeen bestuur in de legger tevens onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen vastlegt. Dat is ook door jurisprudentie bevestigd. Met behulp van de toevoeging ‘tenminste’ wordt dat verschil geduid. In de praktijk wordt tevens opgenomen waar de keurbegrenzingen liggen.
Bronwaterwet, aangepast, RfC W-1204-0029
Label (de)bestandsregister
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
leggerCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png