bergingsgebied

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)bergingsgebied
Definitie (nl)een krachtens de Wet ruimtelijke ordening voor waterstaatkundige doeleinden bestemd gebied, niet zijnde een oppervlaktewaterlichaam of onderdeel daarvan, dat dient ter verruiming van de bergingscapaciteit van een of meer watersystemen en ook als bergingsgebied op de legger is opgenomen
Publieksvriendelijke toelichtinggebied dat extra water kan opnemen, als het watersysteem dreigt te overstromen
BronBWBR0025458, Wet van 29 januari 2009, houdende regels met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterwet) / UIVO-W
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bergingsgebiedBreder
bergingsgebiedCategorie van
bergingsgebiedGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
bergingscapaciteit (Begrip)Gerelateerdbergingsgebied
RDF.jpg
Aquo history.png