bekleding waterkering

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)bekleding waterkering
Definitie (nl)de bovenlaag eventueel in combinatie met een filter en de onderlaag van de waterkering ter hoogte van en onder het maatgevende hoogwaterpeil
Toelichting (nl)Aangezien de totale bekleding van een waterkering een aantal segmenten kan behelzen, wordt, volgens de definitie, hier alleen gedoeld op het segment dat zich bevindt ter hoogte van en onder het maatgevende hoogwaterpeil. Het gaat hier dus om het belangrijkste segment. De bekleding is de bedekking van de waterkering. Daar waar aan de voet van de waterkering zich een waterloop bevindt is er sprake van een overlap met de subentiteit 'Profielverdediging' (waterloop). Het is aan het waterschap om te bepalen of men in die gevallen ook langs en onder de waterlijn blijft spreken van 'Bekleding waterk.' of dat daar het begrip 'Profielverdediging' wordt gehanteerd.
BronGIS-6
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bekleding waterkeringBreder
bekleding waterkeringCategorie van
bekleding waterkeringGerelateerd
bekleding waterkeringIs onderdeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
breuksteen (Begrip)Brederbekleding waterkering
colloïdaal beton (Begrip)Brederbekleding waterkering
dicht steenasfalt (Begrip)Brederbekleding waterkering
hoogovenslak (Begrip)Brederbekleding waterkering
mastiek (Begrip)Brederbekleding waterkering
open steenasfalt (Begrip)Brederbekleding waterkering
taludbekleding (Begrip)Brederbekleding waterkering
zandasfalt (Begrip)Brederbekleding waterkering
profielverdediging (Begrip)Gerelateerdbekleding waterkering
bekledingtype (Begrip)Is onderdeel vanbekleding waterkering
RDF.jpg
Aquo history.png