aquifer

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)aquifer
Definitie (nl)een geologische formatie waarbinnen de relatief (ten opzichte van de omgeving) hoge doorlatendheid aanzienlijk transport van grondwater mogelijk maakt.
Toelichting (nl)In vergunningen voor grondwateronttrekkingen bepaalt de provincie in welk watervoerend pakket de onttrekking mag plaatsvinden. Bij de toedeling van onttrekkingen over de verschillende pakketten speelt het beoogde gebruiksdoel van het water een belangrijke rol. Onttrekkingen ten behoeve van be-regening of koude- en warmte-opslagsystemen worden bij voorkeur in ondiepe watervoerende pakketten gesitueerd, terwijl waterwinning voor drinkwater of de voedings- en genotmiddelenin-dustrie in de dieper gelegen watervoerende pakket-ten plaatsvindt. Reden is dat de verontreiniging vanaf het maaiveld komt, waardoor de diepe watervoerende pakketten minder risico lopen op ver-ontreiniging dan de ondiepe.
Synoniem (nl)watervoerend pakket
Label (en)waterbearing layer , aquifer
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aquiferCategorie van
aquiferHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
artesisch watervoerend pakket (Begrip)Brederaquifer
geologische formatie (Begrip)Heeft onderdeelaquifer
RDF.jpg
Aquo history.png