af-/aanvoervak

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)af-/aanvoervak
Definitie (nl)een aanduiding van de onderverdeling in de lengterichting van wateren, waarbij de onderverdeling ontstaan is door het dimensioneren van een stelsel van wateren aan de hand van hydraulische parameters
Toelichting (nl)De hydraulische parameters waarover in de bovenstaande definitie wordt gesproken, betreffen ondermeer: de bodembreedte, het waterpeil, de stroomsnelheid, de taludhelling, het verhang en de natte oppervlakte. Aan de hand van deze parameters zal een zekere dimensionering van het water plaatsvinden. Hierdoor ontstaan er leidingvakken waarbinnen de hydraulische parameters met een zekere marge constant worden geacht. De te beschouwen functie-afhankelijke, door knooppunten begrensde vakken kunnen overspringend zijn ten opzichte van vakken die toehoren aan een andere benadering van het water voor bijvoorbeeld onderhoud of peilbeheer. De onderdelen met betrekking tot het profiel van een afvoervak behoren tot de entiteit profiel. De afvoersituatie die als maatgevend wordt beschouwd, wordt beschreven met het gegevenselement Omschrijving maatgevende afvoer. Vaak wordt hiervoor een percentage gebruikt (100% of 50%).
BronLegger info waterkwantiteit, gewijzigd
Synoniem (nl)aanvoervak, afvoervak
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
af-/aanvoervakBreder
af-/aanvoervakCategorie van
af-/aanvoervakGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
afwateringseenheid (Begrip)Gerelateerdaf-/aanvoervak
RDF.jpg
Aquo history.png