belang-betaling-zeggenschap

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)belang-betaling-zeggenschap
Definitie (nl)trits die de bestuurlijke wijze van waterschappen weergeeft.
Toelichting (nl)Dit rijtje wordt trits genoemd: wie belang heeft bij het waterschap betaalt daarvoor evenredig aan dat belang. Hiervoor krijgt de betaler zeggenschap terug door zich verkiesbaar te stellen voor het algemeen bestuur van het waterschap.
BronAA en Maas
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
belang-betaling-zeggenschapGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
algemeen bestuur van het waterschap (Begrip)Gerelateerdbelang-betaling-zeggenschap
belanghebbende (Begrip)Gerelateerdbelang-betaling-zeggenschap
RDF.jpg
Aquo history.png