drinkwaterrichtlijn

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)drinkwaterrichtlijn
Definitie (nl)door de Europese Unie vastgestelde richtlijn(98/83/EG) voor de controle, de evaluatie en het beheer van de kwaliteit van het drinkwater, en voor het verstrekken van informatie over de kwaliteit van dit water
Toelichting (nl)Deze richtlijn is geïmplementeerd in de waterleidingwet(vervallen op 1-7-2007) en vervolgens in de drinkwaterwet.
Bronhttp://wetten.overheid.nl/BWBR0026338
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
drinkwaterrichtlijnCategorie van
drinkwaterrichtlijnGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
drinkwater (Begrip)Brederdrinkwaterrichtlijn
beschermd gebied (Begrip)Gerelateerddrinkwaterrichtlijn
RDF.jpg
Aquo history.png